JA' XCHIBAL SCARTA JUAN,
JA' LI JCHOLC'OP YU'UN JESUSE
1
Ja' smelol ti tsc'an scotol c'ac'al ac'o jc'anan jbatique yu'un co'ol jch'unojtic li c'op ti ja' melele
Vu'un jchabivanejun yu'un jch'unolajeletic, ta jc'opanoxuc tal ta carta achi'uc avalabtac, vo'ot ti t'ujbilot yu'un Diose. Ta melel jc'anojoxuc achi'uc avalabtac yu'un co'ol jch'unojtic li sc'op Dios ti ja' melele. Pero mu jtucuc no'ox ti jc'anojoxuque, sc'anojoxuc ec scotol li boch'otic xch'unojic li sc'op Dios ti ja' melele. Lec chajc'anotcutic ta sventa ti co'ol jch'unojtic li sc'op Dios ti ja' melele yu'un li' oy o ta co'ntontic sbatel osil. Ta sventa ti jch'unojtic o li sc'op Dios ti ja' melele xchi'uc ti jc'ananoj jbatique, jech chijyac'butic ep bendición li Jtotic Diose xchi'uc li Cajvaltic Jesucristoe, ja' li Xnich'on Jtotic Diose. Chixc'uxubinutic, chispasbutic ta jun co'ntontic li jujunutique.
Toj xcuxet co'nton yu'un laj xa ca'i ti oy jayibuc avalabtac ja' tspasic c'usi yaloj Diose. Lec oy, yu'un ja' jech tsc'an li Jtotic Diose. Ermana, li' ta orae chacalbot ti ac'o ac'anan abaique. Pero mu ja'uc ach' mantal. Ja' ono'ox li vo'one mantal ca'yojtic c'alal ilic jch'untique. Yu'un me jc'anojtic Diose, ta jch'unbetic smantaltac. Ja' smantal ti ac'o jc'anan jbatic jech chac c'u cha'al laj ava'yic c'alal ilic ach'unique.
Ja' smelol ti oy ep jlo'lavanejetic li' ta banamile
Yu'un oy xa ep jlo'lavanej j'alc'opetic ti buyuc no'ox chanovique. Mu xch'unic ti i'ay yich' sbec'tal li Jesucristoe. Li boch'otic jech chalique ja' jlo'lavanejetic. Ja' yajcontra Cristo. Jech q'uelo me abaic, mu me xalajic ta lo'lael. Yu'un me lalajic ta lo'laele, altic li'abtejcutic tey ta atojolic yu'un mu ts'acaluc chavich' amotonic jech chac c'u cha'al yaloj ono'ox Dios chijyac'butique.
Li boch'otic tstoy sbaique, ti mu xa jechuc ta xchanubtasvanic jech chac c'u cha'al laj yac' ta chanel Cristoe, mu xotquinic li Diose. Yan li boch'otic jech ta xchanubtasvanic o jech chac c'u cha'al laj yac' ta chanel Cristoe, yu'un xotquinic li Diose xchi'uc li Xnich'one, ja' li Jesucristoe. 10 Me oy chc'ot ta atojolic li boch'o mu jechuc ta xchanubtasvan jech chac c'u cha'al ichanubtasvan li Cristoe, mu me xavic' ochel ta anaic. Mu me xavalbeic ti “lec me latal”, xavutique. 11 Yu'un ac'o me ja' no'ox chavalbeic ti “lec me latal”, xavutique, xco'laj xchi'uc co'ol chopol c'usi chapas achi'uquic.
Ja' smelol ti ta jc'an chtal jq'ueloxuque, xi
12 Oy to ep c'usitic ta jc'an chacalbot pero mu jc'an ta jts'ibabot tal ta carta. Yu'un ta jc'an ta xtal jq'uelot. Me litale, ja' to tey ta jc'opan jbatic lec ta quetic yu'un jech xcuxet no'ox co'ntontic.
13 Chabanucot la xalic yalabtac avix ti t'ujbilic ec yu'un Diose.