JA' XCHIBAL SCARTA JCH'UNOLAJELETIC TEY TA TESALONICA
TI ITS'IBABATIC YU'UN PABLOE
1
Pablo xchi'uc chib xchi'iltac la sc'opanic ta carta jch'unolajeletic tey ta lum Tesalónica
Vu'un Pabloun, jchi'uc Silas, jchi'uc Timoteo, ta jc'opanotcutic tal ta carta, vo'oxuc li jch'unolajeloxuc tey ta lum Tesalónicae. Yu'un co'ol oyutic xa ta stojol li Jtotic Diose xchi'uc li Cajvaltic Jesucristoe. Ac'o yac'boxuc bendición li Jtotic Diose xchi'uc li Cajvaltic Jesucristoe. Ac'o spasboxuc ta jun avo'ntonic li jujunoxuque.
Ja' smelol ti ch‑ac'bat castigo jpasmuliletic c'alal ta xcha'tal li Cajvaltique
Quermanotac, ja' tsc'an ta jtojbecutic ta vocol Dios ta sventa ti lec ach'unojic ti chascoltaoxuc li Cajvaltique, xchi'uc ti lec chac'anan abaique. Ja' tsc'an jech ta jpascutic scotol c'ac'al yu'un ja' Dios tspas scotol. Ta sventa ti jech avo'ntonique, jech xcuxet no'ox co'ntoncutic ta xcalbecutic ya'yic scotol jch'unolajeletic ti buyuc no'ox ta stsob sbaique. Ta xcalbecutic ti jun avo'ntonic ach'unojic ti chascoltaoxuc li Cajvaltique, xchi'uc ti tsts'ic avu'unic scotol vocol xchi'uc contrainele. Ta sventa ti chats'iquic vocole, jech chac' ochanic yo' bu ta spas mantal li Diose. Jech chvinaj ti tuc' xchapanvan li Diose. Yu'un ja' ta scoj chapasic c'usi tsc'an Dios ti chavich'ic vocole.
Yu'un tuc' xchapanvan li Diose, jech ta to xac'be yich'ic vocol li boch'otic ta xac'boxuc avich'ic vocol li' ta orae. Vo'oxuque yorail chavich'ic vocol li' ta orae, pero jcotoltic ta xlaj sc'oplal jvocoltic ti c'alal ta sut tal ta vinajel li Cajvaltic Jesucristoe. C'alal ta xtale, ep xojobal jech chac c'u cha'al c'oc' ti ech'em natic yate. Ta xchi'in yalel tal li yaj'almantaltac ti ech'em stsatsalique. Ja' ta xtal yac'be castigo li boch'otic mu xotquinic Diose, ja' li boch'otic mu sc'an xch'unic ti ja' no'ox chijcol ta sventa Cajvaltique. 9-10 Li castigo chich'ique ja' ti ch'ayel chbatic o sbatel osile. Jech mu xchi'inic o li Cajvaltique. Mu xilbeic o stsatsal xchi'uc slequil. Yan vu'utic ti lecubtasbilutic xa yu'un li Cajvaltique, ta xquich'tic ta muc' jcotoltic ti c'alal ta xtale, yu'un toj yan sba slequil chquiltic. Jech chavilic ec yu'un laj ach'unic ti c'alal la jcholcutic ava'yique.
11 Jech scotol c'ac'al ta jc'opancutic li Dios cu'untique yu'un lec ac'o yiloxuc, vo'oxuc ti laj xa yic'oxuc ta stojole, yu'un más chac'an chapasic c'usitic lec, xchi'uc más chac'an chach'unic ti chascoltaoxuc ta spasele. Jech ta jc'anbecutic ti ac'o c'otuc ta pasel avu'unique yu'un jech chac'anic. 12 Jech lec chbat sc'oplal avu'unic li Cajvaltic Jesucristoe. Jech lec chbat ac'oplalic ec ta sventa ti slequil no'ox yo'nton chascoltaoxuc li Dios cu'untique xchi'uc li Cajvaltic Jesucristoe.