JA' XCHIBAL SCARTA TIMOTEO
TI ITS'IBABAT YU'UN PABLOE
1
Ja' smelol c'alal lic sc'opan ta carta Timoteo li Pabloe
Vu'un Pabloun. Vu'un jcholc'opun yu'un li Jesucristoe yu'un jech la sc'an li Diose. Yu'un yaloj Dios ti chijcuxiutic sbatel osil ta sventa li Cajvaltic Jesucristoe. Jech ta jc'opanot tal ta carta, Timoteo, vo'ot ti lec jc'anojote. Xco'laj xchi'uc jnich'onot ya'yel yu'un laj ach'un li sc'op Dios laj calbote. Ac'o yac'bot bendición li Jtotic Diose xchi'uc li Cajvaltic Jesucristoe. Ac'o xc'uxubinot, ac'o spasbot ta jun avo'nton.
Ja' smelol “mu me xaq'uexov ta xcholel sc'op Cajvaltic”, xi Pablo
Ta c'ac'al ta ac'ubal ta jtojbe ta vocol Dios ta sventa ti avac'oj avo'nton chatun yu'une, ja' li Dios ti jun co'nton chitun yu'un jech chac c'u cha'al jun yo'nton itunic yu'un li jmoltotac ta vo'onee. Jech chac jq'uelot ca'i yu'un ta jna' ti ep la'oc' c'alal lacom cu'une. Toj ech'em xcuxet co'nton ta xca'i me laj quilote. Yu'un ta jna' ti scotol avo'nton ach'unoj Cajvaltique. Yu'un jech la xch'unic ayame' Loida xchi'uc li ame' Eunicee. Ta jna' ti jech ach'unoj ec li vo'ote.
Jech ta xcalbot yan velta yu'un jech mu xch'ay ta avo'nton. Mu xaxi', tsotsan me xchanubtasel li quermanotactique. Yu'un ja' avabtel la'ac'bat yu'un Dios ti c'alal laj cac' jc'obcutic ta ajol jchi'uc li jchabivanejetic yu'un jch'unolajeletique. Jech scotoluc me avo'nton xapas. Yu'un me chijxi'utique, mu ja'uc ta sventa Dios ta jpastic. Yu'un li Ch'ul Espíritu ac'bilutique ja' chijyac'butic stsatsal co'ntontic. Ta xac' ti xu' chijc'uxubinvane. Chijyac'butic jna'tic c'usi chcaltic noxtoc. Jech mu me xaq'uexov ta xcholel li sc'op Cajvaltique. Mu me xaq'uexov chavalbun jc'oplal ec ti ja' ta sventa Cajvaltic li' chuculune. Co'ol ac'o jts'ictic vocol ta xcholel ti ja' no'ox chijcol ta sventa Cajvaltique. Dios chiscoltautic jech chcuch cu'untic li vocole. Yu'un la scoltautic loq'uel ta sventa ch'ayel, laj yic'utic yu'un tsc'an chijtun yu'un. Pero mu ja'uc ta sventa oy c'usi lec la jpas jtuctic ti laj yic'utique. Yutsil no'ox yo'nton stuc ti laj yic'utique. Yu'un snopoj ono'ox ta vo'one c'alal mu'yuc to'ox banamil ti chijcuxiutic sbatel osil ta sventa li Cristo Jesuse. 10 Li' ta orae Dios la svinajes ti c'u x'elan chijcuxiutique. Ja' svinajeb ti i'ay ta banamil li Jesucristoe, ja' li Jcoltavanej cu'untique. Ja' ay slajesbe sc'oplal ti ch'ayel chijbate. Ay yalbutic ti ja' ta sventa chijcuxiutic sbatel osile.
11 Jech vu'un quich'oj cabtel ta jcholbe boch'otic muc ja'uc jchi'iltac ta israelal ti ja' no'ox chijcol ta sventa Cajvaltique. Tacbilun batel yu'un ta jchanubtas. 12 Ta sventa ti jech ta jpase, jech ta xquich' o ep vocol li' ta orae. Pero mu'yuc chiq'uexov yu'un jch'unoj ti ja' no'ox chijcol ta sventa Cajvaltique. Yu'un ta jna' ti xu' yu'un ta xchabi li boch'otic yic'oj ta stojole. Jech laj xa cac'be sventain o co'nton c'alal to ta sta sc'ac'alil ta xchapanvane.
13 Jech me cholo o li sc'op Dios jech chac c'u cha'al laj ava'i la jchole yu'un jech oy stu li c'usi chavale. J'ech'el ch'uno ti ja' chacol yu'un li Cajvaltique, xchi'uc c'uxubinvanan o. 14 Mu me xyanij avu'un li sc'op Dios ti ja' melele yu'un ja' avabtel laj yac'bot li Diose. Xu' avu'un ta stsatsal li Ch'ul Espíritu nacal ta avo'ntone.
15 Ana'oj xa ti la scomtsanicun scotol li quermanotic tey oyic ta Asia banamile, xchi'uc li Figelo xchi'uc li Ermógenese. 16 Ti jayib tey oyic ta sna Onesíforoe ac'o c'uxubinaticuc yu'un Cajvaltic, yu'un li Onesíforoe ep xa ta velta ay yac'bun xcuxetel co'nton. Mu'yuc iq'uexov ta sventa ti li' chuculun ta cadenae. 17 C'alal ivul li' ta Romae, ta scotol yo'nton la sa'un. Ja' to ilaj yo'nton ti c'alal la staune. 18 Jech ac'o c'uxubinatuc yu'un Cajvaltic c'alal me ista sc'ac'alil ta xchapanvane. Li vo'ote chana' ec ti lec la scoltautic tey ta Efesoe.