JA' SMELOL C'U X'ELAN LA SPUCBEIC SC'OPLAL CAJVALTIC LI JCHOLC'OPETIC TI ITACATIC BATELE
1
Ja' smelol c'alal laj yal Jesús ti ta xtal li Ch'ul Espíritue
Teófilo, li vun la jts'ibabot tal, vu'un li Lucasune, laj xa calbot ava'i scotol c'usitic la spas li Jesuse xchi'uc li c'usitic ichanubtasvane. C'alal to ista sc'ac'alil ibat ta vinajele, laj xa calbot o scotol. Li' ta orae yan xa o c'usi chacalbot tal. C'alal mu'yuc to'ox ta xbat ta vinajel li Jesuse, ta sventa Ch'ul Espíritu laj yalbe ya'yic comel mantal li jcholc'opetic yu'une, ja' li yajchanc'optac ti t'ujbilic ono'ox yu'une. C'alal cha'cuxem xae, laj yac' sba ta ilel ta stojolic. Cha'vinic c'ac'al laj yaq'uilan sba ta ilel ta stojolic jech la sna'ic ti ta melel cha'cuxeme. Laj yalbe ya'yic c'u x'elan ta sventainic li yabtel Diose.
C'alal tey to'ox xchi'uc yajchanc'optac li Jesuse, jech laj yalbe:
―Mu to me xaloq'uic batel li' ta Jerusalene. Malaic ti chavich'ic li Ch'ul Espíritu ti yaloj ono'ox Jtotic chacac'boxuc jech chac c'u cha'al calojboxuc ono'oxe. Li Juane ja' laj yac'boxuc avich'ic vo'. Pero jutuc xa sc'an sta yorail chacac'boxuc avich'ic Ch'ul Espíritu li vu'une ―xi li Jesuse.
Ja' smelol c'alal imuy ta vinajel li Jesuse
C'alal tey stsoboj sbaic xchi'uc jcholc'opetic yu'un li Jesuse, jech ijac'bat:
―Cajval, ¿me ista xa yorail ti jchi'ilcutic xa chispasuncutic ta mantal yan velta, vu'uncutic li israeluncutique? ―xutic.
Itac'ov li Jesuse:
―Li vo'oxuque mu'yuc c'usi aventaic. Ja' sna' stuc li Jtotique yu'un ja' sventainoj scotol. Pero c'alal me laj avich'ic li Ch'ul Espíritue, jech chata o stsatsal avo'ntonic ta stojol Dios. Jech chacholbicun jc'oplal li' ta Jerusalén, xchi'uc li' ta Judea banamil, xchi'uc ta Samaria banamil, xchi'uc ta sbejel banamil. Ja' no'ox aventaic le'e ―xi comel li Jesuse.
C'alal laj yal jech li Jesuse, li jcholc'opetic yu'une laj yilic itoy batel li Jesuse. Laj yilic ich'amat muyel ta toc, jech muc xa xilic yu'un imac ta toc. 10 C'alal sq'uelojic muyel vinajel ti bu itoy batel li Jesuse, ta ora laj yilic tey xchi'uquic chib xco'laj xchi'uc viniquetic. Saquil c'u'il slapojic. 11 Li chibique jech laj yalic:
―Galilea viniquetic, ¿c'u yu'un chaq'uelic vinajel? Li Jesús laj avilic ibat ta vinajele ja' no'ox jech ta xcha'sut tal noxtoc jech chac c'u cha'al laj avilic ibate ―x'utatic.
Ja' smelol c'alal it'ujat Matías ta xq'uexol Judas
12 C'alal ibat ta vinajel li Jesuse, tey oyic ta vits Olivatic xchi'uc li jcholc'opetic yu'une. Li vits Olivatique noch' no'ox xil sbaic xchi'uc li Jerusalene. Ja' no'ox jech snamal jech chac c'u cha'al snamal xu' chanovic ta sc'ac'alil ta xcux yo'ntonic li israeletique. Jech tey isutic batel ta Jerusalén li jcholc'opetique. 13 C'alal ic'otic ta Jerusalene, tey i'ochic ta na yo' bu xch'amanojique, imuyic batel ta xcha'cojal jolna. Ja' li Pedro, xchi'uc Jacobo, xchi'uc Juan, xchi'uc Andrés, xchi'uc Felipe, xchi'uc Tomás, xchi'uc Bartolomé, xchi'uc Mateo, xchi'uc li yan Jacoboe, ja' li xnich'on Alfeoe. Xchi'uc Simón, ja' ti xchi'inoj to'ox zeloteetique. Xchi'uc Judas, ja' yits'in Jacobo. 14 Jmoj la stsob sbaic, co'ol yo'nton la sc'opanic Dios jujun c'ac'al. Tey xchi'uquic noxtoc jayibuc antsetic, xchi'uc li María sme' Jesuse, xchi'uc yits'inab li Jesuse.
15 C'alal ja' o tey la stsob sbaique, tey lic sva'an sba ta o'lol quermanotactic li Pedroe. Oy van vacvinicuc (120) ta scotolic ti tey stsoboj sbaique. Tey lic c'opojuc li Pedroe:
16 ―Quermanotac, ic'ot ono'ox ta pasel c'usi ts'ibabil comel ta sc'op Dios ta vo'one ti c'alal la xch'amanbe ye David li Ch'ul Espíritue. Ja' laj yal li c'usi ic'ot xa ta pasel ta stojol li Judase. Ja' li Judas ti laj yic' batel li boch'otic bat stsaquic li Jesuse. 17 Ja' jlajchabalcutic to'ox li Judase. Co'ol to'ox quich'oj cabtelcutic yu'un li Jesuse ―xi li Pedroe.
18 C'alal laj yac' ta c'abal Jesús li Judase, i'ac'bat taq'uin. Pero ts'acal to ibat sutes li taq'uine, ja' la smanic o osil. Li Judase ja' tey bat smil sba. Pero muc teyuc joc'ol ic'ot jech chac c'u cha'al snopoje. Ibaj ta banamil, pajal ic'ot sjol, it'om xch'ut, iloc' scotol sbiquil. 19 Laj ya'yic scotolic li boch'otic tey nacajtic ta Jerusalene, jech Acéldama ic'ot sbi yu'unic li osile. Ja' yosil ch'ich' sbi ta alel.
20 Jech laj yal noxtoc li Pedroe:
―Jech ono'ox ts'ibabil sc'oplal ta svunal jq'ueojtic:
Ac'o yavnaicuc sna,
ac'o mu'yucuc boch'o tey ta xnaqui o,
xi ts'ibabil. Jech ts'ibabil noxtoc ti ac'o ich'batuc ta yan li yabtele.
21-22 ’Jech ta persa ta jt'ujbetic xq'uexol. Ja' ta jt'ujtic junuc li boch'o li' ono'ox jchi'uctique, ti scotol c'ac'al la jchi'incutic li Cajvaltic Jesuse, ti co'ol lixanovcutic jchi'uccutique. Yu'un jech co'ol ta jcholbecutic batel sc'oplal ti cha'cuxem xa li Jesuse. Ja' ta jt'ujtic junuc li boch'o co'ol laj quilcutic ti i'ac'bat yich' vo' yu'un Juan li Jesuse xchi'uc ti c'alal to laj quilcutic ibat ta vinajele ―xi li Pedroe.
23 Jech tey la st'ujic chib. Ja' José Barsabás, Justo yan sbi. Li yane Matías sbi. 24 Jech tey lic sc'opanic Dios:
―Cajval, vo'ot avilojbe yo'nton scotol cristianoetic. Li chibic li'i ac'bun jna'cutic boch'o junucal ti t'ujbil avu'une. 25 Yu'un ta x'och ta avabtel, ta x'och ta jcholc'op avu'un. Yu'un ja' ta stsacbe yabtel li Judase. Yu'un li Judase la scomtsan avabtel jech ibat o ta ch'ayel sbatel osil ―xi la sc'opanic Dios.
26 Tey lic spasic canal tajimol, ja' ic'ot ta stojol li Matíase. Ja' xchi'ilic ic'ot li buluchibique.