JA' SCARTA JCH'UNOLAJELETIC TEY TA GALACIA BANAMIL
TI ITS'IBABATIC YU'UN PABLOE
1
Ja' smelol c'alal lic sc'opan ta carta jch'unolajeletic tey ta Galacia banamil li Pabloe
Vu'un Pabloun, vu'un jcholc'opun. Muc cristianouc ti la stacun ta xcholel sc'op Diose, xchi'uc ti la st'ujune. Ja' la st'ujun stuc li Jesucristoe xchi'uc li Jtotic Dios ti la xcha'cuxes loq'uel ta ch'en li Jesucristoe. Ta jc'opanotcutic tal ta carta jchi'uc li quermanotactic li' jchi'inoje, vo'oxuc li jch'unolajeloxuc ti buyuc no'ox lumal oyoxuc tey ta Galacia banamile. Ac'o yac'boxuc ep bendición li Jtotic Diose xchi'uc li Cajvaltic Jesucristoe. Ac'o spasboxuc ta jun avo'ntonic li jujunoxuque. Li Cajvaltic Jesucristoe laj yac' sba ta milel ta jcojtic yu'un jech lijloc'utic ta mozoil ta sventa li c'usitic chopol li' ta banamile. Ti jech la spase, yu'un jech la sc'an li Dios cu'untique, ja' ti Tati xcutique. Jech ch‑ich'at ta muc' sbatel osil li Diose. Toj lec ti jech chc'ot ta pasele.
Ja' smelol ti mu'yuc yan c'op xu' chijcolutic yu'une
Toj labal sba chca'i ti oy mu xa xach'unic ti ja' chijcol yu'un li Dios ti ja' laj yic'oxuc ta stojole, ti slequil no'ox yo'nton chac' cuxianic sbatel osil ta sventa Cristoe. Yu'un yan xa c'usi chach'unic yu'un chanopic ti jech chacolique. Pero mu'yuc yan c'op ti xu' chijcolutic yu'une, ja' no'ox jech chac c'u cha'al laj calboxuque. Ti jech chc'ot ta pasel ta atojolique, ja' ta scoj ti oy boch'otic tey chac' lo'ilajuc avo'ntonique yu'un yan o c'usi chalic ti c'u x'elan chijcolutique. Mu ja'uc chalic ti ja' no'ox chijcolutic yu'un Cristoe. Boch'ouc no'ox chayalboxuc sc'op Dios ti mu xco'laj jech chac c'u cha'al la jcholboxuque, ac'o me vu'uncutic, o me yaj'almantal Dios, ac'o ac'batuc castigo yu'un Dios. Calojboxuc xa ono'ox pero chacalboxuc yan velta. Boch'ouc no'ox chayalboxuc sc'op Dios ti mu xco'laj jech chac c'u cha'al ach'unojique, ac'o ac'batuc castigo yu'un Dios.
10 Ti ja'uc tsots sc'oplal chca'i lec ac'o yilicun cristianoetique, mu jechuc chcal ti jechuque. Pero yu'un ja' tsots sc'oplal chca'i ti lec ac'o yilun Diose, ja' yu'un chcal ti ac'o ac'batuc castigo li boch'otic yan o c'usi chayalboxuque. Ti jechuc to co'nton ta jc'an lec chiyilicun cristianoetique, muc yajtunelucun Cristo ti jechuque.
Ja' smelol c'alal laj yal Pablo ti ja' i'ac'bat yabtel yu'un Diose
11 Quermanotac, chacalboxuc ava'yic ti muc cristianouc laj yal ti ja' no'ox chijcol ta sventa Jesucristo jech chac c'u cha'al la jcholboxuc ava'yique. 12 Muc cristianouc laj yac'bun jna' xchi'uc muc cristianouc la xchanubtasun. Ja' laj yac'bun jna' stuc li Jesucristoe.
13 Ava'yojbicun jc'oplal c'usi la jpas ti c'alal co'ol to'ox jch'unoj jchi'uc li jchi'iltac ta israelale, yu'un mu'yuc to'ox ta jch'un ti ja' no'ox chijcol ta sventa Cristoe. Ava'yojic ti ep la jcontrain li yu'untac Diose. La jnop ti ta jlajesbe sc'oplal li sc'op Jesús xch'unojique. 14 Li c'usitic jch'unojcutic jchi'uc jchi'iltaque, vu'un más ep jchanoj. Ja' jutuc no'ox la xchanic li jchi'iltac ta ch'iele. Yu'un li vu'une ja' to'ox scotol co'nton jch'unoj jech chac c'u cha'al la xch'unic li jmoltot jyame'cutic ta vo'onee. 15 Pero li Diose yutsil yo'nton st'ujojun ti c'alal mu'yuc to'ox chivoq'ue. Yu'un toj ep sc'anojun jech laj yic'un. C'alal la sta yorail laj yic'une, 16 laj yac'bun cotquin li Xnich'one. Jech laj yac'bun cabtel yu'un ta jcholboxuc ti ja' no'ox chijcol ta sventa Cristo, vo'oxuc ti muc israelucoxuque. C'alal laj yic'une, mu'yuc boch'o la jac'be. 17 Muc ba'yucuc xibat ta Jerusalén yu'un bat jc'opan li boch'otic ba'yuc ono'ox ochemic ta jcholc'ope. Ta ora no'ox libat jtuc ta xocol banamil tey ta Arábia banamil. Ts'acal to lisut tal ta lum Damasco.
18 C'alal iloc' oxib jabile, libat ta Jerusalén. Ja' to tey laj cotquin li Pedroe. Tey la jchi'in vo'lajuneb c'ac'al. 19 Tey laj cotquin noxtoc li Jacoboe, ja' li yits'in Cajvaltique. Pero li yantic xchi'iltac ta jcholc'ope mu'yuc laj cotquinic. 20 (Li c'usi ta jts'ibaboxuc tale, mu jeche'uc no'ox ta jnop. Sna'oj Dios ti melel scotole.)
21 Ts'acal to libat ta Siria banamil xchi'uc ta cosilal, ja' li Cilícia banamile. 22 Li jch'unolajeletic tey ta Judea banamile mu to xiyotquinicun. 23 Ja' no'ox ya'yojbicun jc'oplal ti oy boch'o jech chalique: “Li boch'o laj to'ox scontrainutic ta vo'one ti tsc'an ac'o lajuc sc'oplal li sc'op Jesús jch'unojtique, le' ta orae ta xa xchol ti ja' no'ox chijcolutic ta sventa Cristoe”, xi jc'oplal laj ya'yic. 24 Jech tey la stojbeic ta vocol Dios ta sventa ti jch'unoj xae.