JA' SCARTA QUERMANOTIC ISRAELETIC
JA' TI HEBREO SC'OPIQUE
1
Ja' smelol ti laj xa sc'opanutic li Diose yu'un i'ay xa li' ta banamil li Xnich'one, ja' li Jesucristoe
Li Diose ep ta velta la sc'opan li jmoltot jyame'tic ta vo'onee. Pero mu ja'uc ic'opoj stuc li Diose, ja' ic'opojic li yaj'alc'optaque. C'alal laj yalic c'usi laj yal Dios li j'alc'opetique, oy i'ac'bat spasic senyail. Li' ta orae laj xa sc'opanutic ec li Diose yu'un i'ay xa sc'opanutic li' ta banamil li Xnich'one. Ja' li Xnich'on ti laj yac'be smeltsan banamil xchi'uc scotol li c'usitic oye, xchi'uc laj xa yac'be sventain scotol. Ja' ta sventa xnich'on ivinaj ti ech'em slequil yo'nton li Diose. Ta sventa c'u x'elan la spas li' ta banamile ivinaj ti junic no'ox xchi'uc Diose. Ech'em stsatsal, jech ta svu'el no'ox lec oy scotol li c'usitic oye. C'alal ay xch'aybutic jmultic ta xch'ich'ale, ts'acal bat chotluc ta sbats'ic'ob Dios ta vinajel. Tey tspas ta mantal scotol.
Ja' smelol ti ja' más tsots yabtel li Xnich'on Diose; ja' mu tsotsuc yabtelic li yaj'almantaltac Diose
Ja' yu'un li Xnich'on Diose ja' más tsots yabtel ac'bil, ja' mu tsotsuc yabtelic li yaj'almantaltac Diose. Yu'un “vo'ot Jnich'onot”, x'utat yu'un Dios jech ivinaj ti ja' tsots yabtele. Me junuc yaj'almantal mu jechuc laj yalbe. Yan li Xnich'on Diose jech ono'ox i'albat yu'un li Stote:
Vo'ot Jnich'onot, ta to xcac' ta ilel ti vo'ot Jnich'onote,
x'utat ono'ox. Me junuc yaj'almantal mu jechuc laj yalbe. Yan li Xnich'one jech ono'ox laj yalbe sc'oplal:
Vu'un Stotun, ja' Jnich'on,
xi ono'ox sc'oplal. Me junuc yaj'almantal mu'yuc jech laj yalbe. Li Diose jech laj yalbe sc'oplal li Xnich'on ti c'alal la stac tal li' ta banamile:
Li Jnich'one ch‑ich'at ta muc' yu'un scotol li j'almantaletic cu'une,
xi ono'ox. Yan li j'almantaletique jech ts'ibabil sc'oplalic ta sc'op Dios:
Li j'almantaletique ja' jechic jech chac c'u cha'al ic', jech chac c'u cha'al sacsevul ti ja' no'ox ta xch'unic mantale,
xi ts'ibabil. Yan li Xnich'on Diose jech ts'ibabil sc'oplal ta sc'op Dios ta vo'one ti oy boch'otic jech la sq'uejintaique:
Vo'ot Diosot, vo'ot chapas mantal sbatel osil.
Atalel tuc' chachapanvan.
Ja' chac'an li c'usitic leque; me jutuc mu xac'an li c'usi chopole.
Jech ta xc'uxubinot li Diose, ja' li Dios avu'une, yu'un jech más xcuxet no'ox avo'nton.
Mu'yuc boch'o yan jech xcuxet yo'ntonic,
xi ono'ox ts'ibabil. 10 Jech ts'ibabil sc'oplal ta yan pc'ueoj noxtoc:
Vo'ote, Cajval, ja' apasben li banamil xchi'uc vinajele.
11 Pero li c'usitic apasoje ta ono'ox xlaj.
Yan li vo'ote mu xana' xalaj o sbatel osil.
Li c'usitic apasoje ta xpocoib jech chac c'u cha'al ta xpocoib jc'u'cutic.
12 Ta to sta yorail chabal jech chac c'u cha'al ta jbal jxaquitacutic.
Chaq'uexta jech chac c'u cha'al ta jq'uexta jc'u'cutic.
Yan li vo'ote tey cuxulot o,
xi ts'ibabil sc'oplal. 13 Li Diose jech ono'ox yalojbe ta vo'one li Xnich'one:
Ta to xlic chotlan ta jbats'ic'ob.
Vo'ot chapas mantal c'alal to ta jtsalbot scotol li avajcontrae,
xut ono'ox. Me junuc yaj'almantal mu'yuc jech laj yalbe. 14 Scotol li j'almantaletique ja' no'ox chtunic yu'un Dios. Ja' no'ox chtacatic batel yu'un Dios yu'un ac'o bat xchabiic li boch'otic sc'oplal chcolic sbatel osile.