SCARTA JUDAS
1
Ja' smelol c'alal lic sc'opan ta carta jch'unolajeletic li Judase
Vu'un Judasun, vu'un yajtunelun Jesucristo. Vu'un yits'inun li Jacoboe. Ta jc'opanoxuc tal ta carta, vo'oxuc ti ic'biloxuc xa yu'un Jtotic Diose, ti c'anbiloxuc yu'une. Ja' xa xchabiojoxuc li Jesucristoe yu'un jech mu xach'ayic ta be. Más ac'o ana'ic ti chaxc'uxubinoxuc li Diose, xchi'uc ti tspasboxuc ta jun avo'ntonic li jujunoxuque, xchi'uc ti c'anbiloxuc yu'une.
Ja' smelol c'u x'elan tspasic li jlo'lavanej jchanubtasvanejetique
(2 Pedro 2.1‑17)
Quermanotac, vo'oxuc ti lec jc'anojoxuque, jnopoj xa'ox ta jts'ibaboxuc tal ti c'u x'elan chijcolutique. Pero c'alal laj ca'i ti oy jchanubtasvanejetic tey ta atojolic ti ja' no'ox chlo'lavanique, ja' más tsots sc'oplal laj ca'i chajts'ibaboxuc tal ta ora ti mu me xaslo'laoxuque. Ja' no'ox ac'beic yipal xch'unel li sc'op Dios jch'unojtique yu'un ja' melel. Yu'un vu'utic ti yu'untacutic Diose, yac'ojbutic xa jventaintic li sc'ope, jech tsc'an ti mu xcac'tic yanijuc smelole. Yu'un oy jchanubtasvanejetic tey achi'inojic ti ja' no'ox chlo'lavanique, quermanotic scuyoj sbaic. Ta mucul ta xchanubtasic quermanotactic ti xu' tspasic c'usitic chopole. Mu xich'ic ta muc' Dios. Tsyanijesbeic smelol li sc'op Diose. Chalic ti xu' ta jpastic c'usitic tsc'an co'ntontique xchi'uc li c'usitic tsc'an jbec'taltique yu'un ta ono'ox xispasbutic perdón li Dios cu'untique. Mu xich'ic ta muc' noxtoc li Cajvaltic Jesucristoe, ja' ti chispasutic ta mantal jcotoltique. Li boch'otic jech ta xchanubtasvanique yaloj ono'ox Dios ta vo'one ti chbat yich'ic castigo sbatel osile.
Ac'o me ava'yojic ono'ox c'usitic ipasbatic yu'un Dios li jchi'iltactic ta israelal ta vo'onee, pero ta jvulesboxuc ta ajolic yan velta. Li Diose la xc'uxubin li jmoltotactic ta vo'onee, la sloq'ues tal ta mozoil ta Egipto. Ts'acal c'alal tey xa oyic ta xocol banamil yu'une, la smil scotol li boch'otic muc xch'unic c'usi laj yale. Ja' scastigoic ic'ot ti imilatique. Ja' no'ox jech ec li yaj'almantaltac Dios ti la stoy sbaic ta stojol Diose, ti la scomtsan li yabtel ac'bilic yu'un Diose, ijipatic ochel ta ic' osil. Chapal xa sc'oplal chich'ic castigo c'alal tsta yorail ta xchapan scotol cristianoetic li Diose. Jech noxtoc li cristianoetic tey ta lum Sodoma xchi'uc ta lum Gomorra ta vo'onee, xchi'uc li yantic lumetic ti tey no'ox nopolique, i'ac'batic castigo yu'un Dios. Yu'un ja' la spasic li c'usi sc'oplal mu jechuc ta jpastique. Stuquic no'ox la xchi'in sbaic li viniquetique, jech li Diose laj yac' tal c'oc', jech j'ech'el i'ulic o ta c'oc' scotolic. Ja' no'ox jech ec li jchanubtasvanejetic ti ja' no'ox chlo'lavanique, ja' jech chopol c'usitic tspasic ec, jech j'ech'el tey chich'ic o castigo ta c'oc' sbatel osil.
Li jchanubtasvanejetic ti ja' no'ox chlo'lavanique co'ol chopol tspasic jech chac c'u cha'al li boch'otic chopol c'usi la spasic ta vo'onee. Yu'un chalic ti ch‑albat ta xvayechic ti xu' c'usiuc no'ox tspasbe li sbec'talique, xchi'uc ti xu' mu xch'unbeic smantal li boch'otic oy yabtelique, xchi'uc ti xu' chopol chalbeic sc'oplal li yaj'almantaltac Diose. Mu jechuc yo'ntonic jech chac c'u cha'al li banquilal j'almantal Miguele. Yu'un li Miguele mu'yuc c'usi chopol laj yal ti c'alal la stsac sbaic ta lo'il xchi'uc banquilal pucuje. Li banquilal pucuje laj yal ti ja' yu'un li sbec'tal Moisese, pero li Miguele mu'yuc c'usi laj yalbe li pucuje. Ja' no'ox laj yalbe ti ja' ta xchapan stuc li Diose. 10 Yan li jchanubtasvanejetic ti ja' no'ox chlo'lavanique, chopol chalbeic sc'oplal li Dios ti mu sna'ic c'u x'elane xchi'uc li yaj'almantaltac Diose. Ja' no'ox sna'ic c'usitic tsc'an sbec'talic jech chac c'u cha'al c'usiticuc chanulal ta banamil. Jech stuquic no'ox tsoques sbaic, jech ch'ayel chbatic o.
11 Jech ta ono'ox xich'ic tsots castigo yu'un ja' jech tspasic jech chac c'u cha'al la spas Caín ta vo'one ti ja' no'ox la spas c'usi la sc'an yo'nton stuque. Xchi'uc ja' no'ox batem yo'ntonic tsc'an oy ep staq'uinic jech chac c'u cha'al Balam ta vo'one ti ipich'aj yo'nton yu'un taq'uine. Xchi'uc ja' jech tspasic noxtoc jech chac c'u cha'al la spas Coré ta vo'one ti la stoy sba ta stojol li Moisés ti ja' ac'bil yabtel yu'un Diose. 12 Jech noxtoc ti c'alal co'ol chave'ic acotolic ta sventa ti lec ac'anoj abaique, tey chtalic ec. Pero ja' no'ox tey chtal ve'icuc lec stuquic. Mu xich'ic ta muc' ti ja' sventa lec ac'anoj abaic ti jech chapasique, ja' no'ox chasoquesoxuc. Ja' jechic jech chac c'u cha'al toc ti chcuchat batel ta iq'ue jech mu xtal o vo', jech mu'yuc stu o li toc itale. Ja' jechic noxtoc jech chac c'u cha'al te'etic ti bu mu satinic c'alal tsta yorail tsatinique. C'alal chbat jq'ueltique, mu'yuc sat. Taquinic xa'ox, bulbilic xa'ox loq'uel yu'un mu'yuc stuic. Ja' jechic li jchanubtasvanejetic ti ja' no'ox chlo'lavanique, mu'yuc stuic. 13 Ja' jechic jech chac c'u cha'al nab ti puro svoc no'ox chac' ti c'alal tsots tsyuq'uilan sbae. Yu'un ja' no'ox sujoj sbaic ta yalel xchi'uc ta spasel li c'usitic chopol tsc'an stuquique, mu xq'uexovic o. Ja' jechic noxtoc jech chac c'u cha'al tso'c'anal ti ta anil no'ox ta xch'aye. Yu'un chapal xa sc'oplal chbatic ta ic' osil sbatel osil.
14 Li Enoc ti ja' svo'c'olal xa'ox smomnich'nab Adán ta vo'onee, jech ono'ox laj yal ta sventaic li jlo'lavanej jchanubtasvanejetique: “Li Cajvaltique chtal xchi'uc ep ta mil yaj'almantaltac. 15 Yu'un chtal xchapan scotol cristianoetic. Chac'be castigo scotol li boch'otic mu xich'ic ta muc' Diose, ti puro chopol c'usitic tspasique, xchi'uc ti chopol chalbeic sc'oplal Diose”, xi. 16 Li jchanubtasvanejetic ti ja' no'ox chlo'lavanique chopol chilic c'usi tspasic li boch'otic sventainojic yabtel Diose, tsa'beic smul. Yu'un ja' no'ox batem yo'ntonic spasel li c'usitic tsc'an stuquique. Tstoy sbaic xchi'uc li c'usitic chalique. Lec tsc'opanic yilel li cristianoetique yu'un tsc'an ac'o ich'aticuc ta muc'.
Ja' smelol c'alal laj yal Judas c'usi tsc'an Dios tspasic li jch'unolajeletique
17 Pero vo'oxuc ti lec jc'anojoxuque, na'ic me c'usi laj yalic comel li jcholc'opetic ti la xchi'inic Cajvaltic Jesucristoe. 18 Jech laj yalic: “C'alal po'ot xa slajebal c'ac'ale, ta xlic jlabanvanejetic ta atojolic ti bu chatsob abaique. Ja' li boch'otic mu xich'ic ta muc' Dios ti ja' no'ox batem yo'ntonic spasel li c'usitic tsc'an stuquique”, xiic. 19 Le'e ja' sc'oplalic li boch'otic yan yo'ntonic ta jtojoltique yu'un ja' no'ox lec cha'yic spasel li c'usitic tsc'an stuquique, yu'un mu'yuc yich'ojic li Ch'ul Espíritue.
20-21 Pero vo'oxuc ti lec jc'anojoxuque, tey oyanic o ta stojol li Dios ti la slecubtasoxuque. C'opanic Dios, c'anbeic Ch'ul Espíritu ti ac'o yac'boxuc ana'ic c'usi chavalic c'alal chac'opanic Diose. Xchi'uc c'anic ti scotol ora lec chayiloxuc Diose. Xchi'uc malaic tsta yorail chixc'uxubinutic li Cajvaltic Jesucristoe yu'un chac' cuxicutic o sbatel osil.
22 Li boch'otic tsnop xa me ta xch'un jech chac c'u cha'al chalic li jchanubtasvanejetic ti ja' no'ox chlo'lavanique, tsatsubtasbeic yo'ntonic ta stojol Dios. 23 Li boch'otic tsc'an xa tspasic c'usitic chopol tsc'an sbec'talique, coltaic. Oy yic'al ta to xcol ta aventaic. Li boch'otic tspasic xa c'usitic chopole, c'ux me xava'yic. Pero q'uelo me abaic, mu me xapasic jech ec li vo'oxuque. Contrainic li c'usitic chopol tspasique.
Ja' smelol ti chabibilic o yu'un Dios li jch'unolajeletique
24-25 Li Dios ti jun no'oxe, ti ech'em sbijile, ti ja' Jcoltavanej cu'untique, ech'em stsatsal. Xu' yu'un chaxchabioxuc jech mu xastsaloxuc li c'usitic chopole. Jech mu'yuc amulic chayiloxuc ti c'alal chac'otic ta stojole. Jech xcuxet no'ox avo'ntonic. Jech jcotoltic chquich'tic ta muc' ta sventa ti la scoltautic li Cajvaltic Jesucristoe. Ja' tspas mantal sbatel osil. Ja' sventainoj scotol c'alal ilic li banamile, xchi'uc c'alal to tana, xchi'uc c'alal to ta sbatel osil.