LI'I JA' SC'OPLAL CAJVALTIC JESUCRISTO
TS'IBABIL COMEL YU'UN LUCAS
1
1-4 Ajvalil Teófilo, ep xa boch'o la sts'ibaic ta vun li c'usitic lec ic'ot ta jtojolcutique. Ti c'u cha'al laj yalbun ca'icutic li boch'otic laj yilic c'alal lic stsac yabtel li Jesuse, ja' li boch'otic ja' yabtelic o xcholel li sc'ope, ja' jech la sts'ibaic ta vun scotol. Vu'un ec li Lucasune, laj xa jnop ti ja' lec chacalbot scotol li c'usitic laj ca'i ta sliquebe xchi'uc c'alal to li' ta orae, yu'un laj xa ca'i scotol li c'usitic laj yich' pasele. Jech xquechet ta jts'ibabot scotol yu'un jech chana' o ti ja' melel c'u x'elan chanubtasbilote.
Ja' smelol c'alal laj yal jun yaj'almantal Dios ti ta xvoc' li Juan j'ac'vanej ta vo'e
C'alal ochem ta ajvalilal tey ta Judea banamil li Erodese, ja' o ochem ta paleal yu'un israeletic jun vinic, Zacarías sbi. Li paleetic yu'unique ep ta voc' spasoj sbaic yu'un tsjelilan sbaic. Li Zacaríase ja' xchi'iltac ta paleal li jvoc' yu'un Abías sbie. Li yajnil Zacaríase Elisabet sbi. Li Elisabete ja' smoltot ta vo'one li Arone, ja' ti ba'yuc itic'at ta paleal yu'un Diose. Li Diose yiloj ti tuc' yo'nton xchi'uc yajnil li Zacaríase. Yu'un xch'unojic c'usi yaloj li Cajvaltic Diose. Jech mu'yuc smul i'ilatic o yu'un Dios. Pero mu'yuc yol xnich'onic yu'un mu sna' x'alaj li Elisabete. Mol me'el xa xchibalic.
Li Zacaríase la sta sc'ac'alil ja' ta x'abtej ta stojol Dios ta templo xchi'uc li xchi'iltac ta paleale. Yu'un li paleetique ta sjelilan sbaic ti jayvoc' spasoj sbaique. Ti jayibic ja' yorail ta x'abtejique stalelic ti ta spasic canal tajimol jujun c'ac'ale, yu'un ta sq'uelic boch'o junucal chc'ot ta stojol ta xbat xchic' pom tey ta yut templo yu'un Diose. C'alal la spasique, ja' ic'ot ta stojol li Zacaríase. 10 C'alal ta xchiq'uic pom ta yut templo li paleetique, li cristianoetique tey va'ajtic ta amac' ta sc'opanic Dios. Yu'un jech ono'ox ta spasilanic o. 11 C'alal ja' o tey ta xchic' pom li Zacaríase, ital yaj'almantal Dios. Tey va'al ivul ta sts'el scajleb xchic'ubil pom tey ta stuq'uil sbats'ic'ob li Zacaríase. 12 C'alal laj yil j'almantal li Zacaríase, toj xi'el no'ox ic'ot. Ep ilo'ilaj yo'nton. 13 Jech i'albat yu'un li j'almantale:
―Mu me xaxi', Zacarías. Laj xa ya'ibot ac'op li Diose. Ta x'alaj li Elisabete, ja' li avajnile. Querem ta xvoc' yu'un. Juan chavac'be sbi. 14 C'alal me ivoq'ue, xcuxet no'ox avo'nton yu'un. Jech ep boch'otic xcuxet no'ox yo'ntonic ec. 15 Yu'un ja' ta xich' tsots yabtel ta stojol Dios. Mu xuch' ya'lel ts'usub ti pajuben xae, mu xuch' pox. Ventainbil yo'nton yu'un Ch'ul Espíritu ti c'alal ta xvoq'ue. 16 Oy ep achi'iltac ta israelal ta scomtsan smulic ta sventa li Juane, ja' ta xac' sbaic ta ventainel yu'un li Diose. 17 Li Juane ja' ba'yuc ta xtal, ja' ts'acal ta xtal li Jcoltavanej avu'unique. Li Juane co'ol yo'ntonic co'ol svu'elic xchi'uc li Elíase. Jech ba'yuc ta xtal yalbe achi'iltac ti ac'o scomtsanic li c'usitic chopol tspasique jech chco'laj yo'nton xchi'uc xnich'nabic ta jujubej snaic. Ta stuq'uibtasbe yo'ntonic li boch'otic mu xch'unic mantale yu'un ja' ac'o yich'ic ta muc' c'alal me ital li Cajvaltique ―xi li j'almantale.
18 Li Zacaríase la sjac'be li j'almantale:
―¿C'uxi ta jna' me melel li c'usi laj avalbune? Yu'un molun xa, me'el xa ec li cajnile ―xut.
19 Itac'ov li j'almantale:
―Vu'un Gabrielun, vu'un tey chi'abtej ta stojol Dios. Tacbilun tal yu'un Dios ti tal jc'opanote. Ja' tal calbot ava'i ti ta to xvoc' jun anich'one. 20 Pero ta sventa ti mu xach'un c'usi laj calbote jech chapas ta uma'. Ja' to me la sta sc'ac'alil ta xvoc' anich'on jech chac c'u cha'al laj calbote, ja' to ta xjam ave. Yu'un ta ono'ox xc'ot ta pasel ta xvoc' anich'on me la sta yorail yu'un Diose ―x'utat li Zacaríase.
21 Li cristianoetic tey oyic ta amaq'ue, tey tsmalaic ta xloc' tal li Zacaríase. Tey chlo'ilaj yo'ntonic yu'un tey ijalij ta yut templo. 22 C'alal iloc' tal li Zacaríase, mu xa xu' tsc'opan li cristianoetique. Jech la sna'ic o ti yu'un oy c'usi i'ac'bat yil yu'un Dios tey ta yut temploe. Yu'un ta sc'ob xa no'ox laj yac' ta ilel li c'usi ipasbate, yu'un ipas ta uma'.
23 C'alal its'aqui jayib c'ac'al tey ta x'abtej ta templo li Zacaríase, isut batel ta sna. 24 Jech lic xchi'in yol li yajnile, ja' li Elisabete. C'alal oy xa'ox xch'ute, vo'ob u ti muc xloc' ta snae. Jech la snopilan: 25 “Laj yil Cajvaltic Dios ti chisna'leicun li cristianoetique, jech la xc'uxubinun. Laj xa yac'bun tal col”, xi ta yo'nton li Elisabete.
Ja' smelol c'alal laj yal jun yaj'almantal Dios ti ta xvoc' li Jesuse
26 C'alal svaquibal xa'ox u xchi'in yol li Elisabete, li Diose la stac tal yaj'almantal, ja' li Gabriele. Ja' tey la stac tal ta lum Nazaret ta Galilea banamil. 27 Li Gabriele tey ic'ot sc'opan jun tojol tseb. Mu'yuc to yiloj vinic li tsebe. Pero macbil xa'ox yu'un jun vinic, José sbi. Li Josée ja' smoltot ta vo'one li Davide. Li tsebe María sbi. 28 Li j'almantale tey i'och yo' bu oy li tsebe, jech laj yalbe:
―Vo'ot t'ujbilot yu'un Dios. Li' xchi'inojot. Mu'yuc boch'o yan tseb ta xac'be yabtel jech chac c'u cha'al li vo'ote ―x'utat.
29 C'alal laj ya'i c'usi i'albat yu'un j'almantal li Maríae, ilo'ilaj yo'nton. Tey lic snop ta yo'nton c'usi smelol ti jech i'albate. 30 Laj yal noxtoc li j'almantale:
―Mu xaxi', María. Lec chayilot li Diose. 31 A'yo ava'i li c'usi chacalbote. Ta xlic achi'in avol. Chavoq'ues jun querem. Jesús chavac'be sbi. 32 Ta to x'ich'at ta muc' yu'un ja' Xnich'on Dios ta vinajel. Li Diose ta xac' ochuc ta ajvalilal. Ja' chlic spasoxuc ta mantal jech chac c'u cha'al la spas ta mantal achi'iltac ta vo'one li amoltotic Davide. 33 Sbatel osil ta spasoxuc ta mantal, vo'oxuc li israeloxuque. Mu'yuc slajeb ta spasoxuc ta mantal ―xi li j'almantale.
34 Itac'ov li Maríae:
―¿C'uxi ta x'ayin col yu'un mu'yuc to quiloj vinic? ―xi.
35 Itac'ov li j'almantale:
―Ja' ta xtal ta atojol li Ch'ul Espíritue. Ta sventa stsatsal Dios ta xlic achi'in li olole. Li olol ta xvoc' avu'une mu'yuc smul yu'un ja' Xnich'on Dios. 36 A'yo ava'i, oy xa xch'ut jun avuts' avalal, ja' li Elisabete. Ac'o me me'el xa pero svaquibal xa u xchi'in li yole, ja' ti mu ono'ox sna' x'alaje. 37 Li Diose xu' yu'un ta spas scotol ―xi li j'almantale.
38 Itac'ov li Maríae:
―Lec oy, ac'o tuncun yu'un li Diose. Ac'o spasbun li c'usi laj avalbune ―xut.
Jech ibat li j'almantale.
Ja' smelol c'alal bat sc'opan Elisabet li Maríae
39 Ts'acal to iloc' batel li Maríae. Ta anil ibat ta jun lum tey ta Judea banamil. Li lume ta siquil osil oy yu'un puro vitsetic. 40 Ja' to tey oy sna li Zacaríase. Ja' tey ic'ot li Maríae. Tey i'och ta sna.
―Vixin ―xut c'otel li Elisabete.
41 C'alal laj ya'i li Elisabete, tsots la xijilan sba li yol xchi'inoje. Li Elisabete iventainbat yo'nton yu'un Ch'ul Espíritu. 42 Jech tsots lic c'opojuc:
―Mu'yuc boch'o yan tseb ta x'ac'bat yabtel jech chac c'u cha'al vo'ot. Toj lec li olol ta xvoc' avu'une. 43 Li vu'une mu'yuc ich'bilun ta muc' jech mu smeloluc ti vo'ot tal aq'uelune, yu'un vo'ot sme'ot li Cajvale. 44 Yu'un c'alal laj ac'opanune, xcuxet no'ox yo'nton la xijilan sba li col jchi'inoje. 45 Toj lec ti laj ach'un ti chc'ot ta pasel c'usi la'albat yu'un Cajvaltic Diose ―xi li Elisabete.
46 Li Maríae jech laj yal:
Toj ech'em slequilal li Diose.
47 Xcuxet no'ox co'nton ta stojol yu'un ja' Jcoltavanej cu'un.
48 Ac'o me mu bijucun, pero laj yil ti ta jc'an chitun yu'une.
Scotol cristianoetic jech ta xalic ti c'alal chjelovic li' ta banamile:
“Xcuxet no'ox yo'nton ti i'ac'bat svoq'ues li Cajvaltique”, xi jc'oplal yu'unic.
49 Li Diose ech'em stsatsal.
Toj lec li c'usi la spasbune jech ac'o ich'atuc ta muc'.
50 Li jujuc'ol cristianoetic ta xjelovic li' ta banamile,
li boch'otic ta xich'ic ta muc' Diose ta xich'ic c'uxubinel.
51 Li Diose yac'oj ta ilel ti scotol xu' yu'une.
Xu' yu'un ta spajesbe yabtel li boch'otic ta stoy sbaique,
ja' li boch'otic bij yalojique,
jech mu xu' yu'unic li c'usitic snopojique.
52 Xu' yu'un ta sloq'ues ta yabtel li boch'otic banquilaletic ta pasmantale.
Xu' yu'un ta xac'be tsots yabtel li boch'otic mu'yuc stu ch‑ilatique.
53 Puro lec c'usitic chac'be ta yo'ntonic li boch'otic sna'ic ti mu'yuc lec yo'nton stuquique.
Yan li boch'otic lec yo'nton yalojique mu'yuc c'usi ta x'ac'batic.
54-55 Vu'utic li israelutique ta scoltautic li jayib cajvalinojtic oe.
Yu'un mu xch'ay ta yo'nton ti jech ono'ox laj yalbe li jmoltotactic ta vo'onee.
Yu'un laj ono'ox yalbe Abraám ti ta xc'uxubin sbatel osil xchi'uc smomnich'nabe,
xi li Maríae.
56 Li Maríae tey la xchi'in sbaic oxib u xchi'uc li Elisabete. Ts'acal to isut batel ta sna.
Ja' smelol c'alal ivoc' li Juan j'ac'vanej ta vo'e
57 C'alal sta yorail la xcux li Elisabete, querem ivoc' yu'un. 58 Li yuts' yalaltac Elisabete xchi'uc li boch'otic tey noch' nacajtic xchi'uque, laj ya'yic ti ivoc' xa yole yu'un ic'uxubinat yu'un Dios. Jech co'ol xcuxet yo'nton scotolic xchi'uc li Elisabete. 59 C'alal iloc' vaxaquib c'ac'al svoq'uel li unin quereme, tal yac'beic yich' circuncisión. Li yuts' yalaltaque la snopic ti ja' ta xich'be sbi stot li unin quereme. 60 Pero li sme'e jech laj yal:
―Mu jechuc ta xcac'becutic sbi. Juan ta xcac'becutic sbi ―xi.
61 Jech i'albat:
―¿C'u yu'un jech chavac'beic sbi? Yu'un mu'yuc boch'o jech sbi cu'untic li'i ―x'utat yu'un li yuts' yalaltaque.
62 Jech tey lic sjac'beic stot li olole. La spasbeic senyail ta sc'obic yu'un ac'o yal c'usi sbi ta xac'be li xnich'one. 63 Li Zacaríase tey lic sc'an jun pech'pech' te', jech la sts'iba: “Juan ta xcac'be sbi”, xi. Jech toj ch'ayel ic'ot yo'nton scotolic. 64 Ta ora tey ijambat ye yu'un Dios li Zacaríase, lic lo'ilajuc. Laj yalbe slequilal Dios. 65 Jech toj xi'el ic'otic li boch'otic tey noch' nacalic xchi'uque. Li boch'otic tey nacajtic ta vitsetic ta Judea banamile, laj ya'i scotolic. 66 Scotol li boch'otic laj ya'yique jech la snopilan ta yo'ntonic: “¿C'usi yabtel ta xbat li querem va'i x'elane?” xi ta yo'ntonic.
Yu'un li quereme chi'inbil yu'un Cajvaltic Dios.
Ja' smelol c'alal laj yal sc'op Dios li Zacaríase
67 Li Zacaríase, ja' li stot unin quereme, iventainbat yo'nton yu'un Ch'ul Espíritu. Ja' laj yal li c'usi ta to xc'ot ta pasele. Jech laj yal:
68 Coliyal li Cajvaltic Diose, ja' li Dios cu'untic vu'utic li israelutique, chtal xa sq'uelutic, vu'utic ti t'ujbilutic ono'ox yu'une.
Chtal xa scoltautic.
69 Chtal xa li Jcoltavanej cu'untique, ja' ti toj ech'em stsatsale.
Ja' smomnich'on David, ja' ti lec itun yu'un Dios ta vo'onee.
70 Li Diose vo'one ono'ox la xch'amanbe ye li yaj'alc'optaque.
71 Ja' laj yalic ti ta to xijcolutic loq'uel ta sc'ob li cajcontratique.
72 Ta xixc'uxubinutic jech chac c'u cha'al laj ono'ox yalbe li jmoltotactic ta vo'onee.
Jech ta xquiltic o ti mu xch'ay ta yo'nton c'usi la xchapan xchi'uc li jmoltotactic ta vo'onee.
73-74 Ja' vu'utic jc'oplaltic ti laj yalbe jmoltotic Abraám ti j'ech'el chiscoltautic loq'uel ta sc'ob cajcontratique,
jech mu'yuc xa xi'el chca'itic,
jech xu' xa chijtunutic yu'un.
75 Jech jun no'ox co'ntontic ta xquich'tic ta muc' ti jayib c'ac'al li' cuxulutique.
76 Li jnich'one ja' yaj'alc'op Dios chc'ot.
Ja' ba'yuc chlic abtejuc, ja' ts'acal chlic abtejuc li Cajvaltique.
Ja' chlic yalbe jchi'iltactic ti ac'o scomtsanic li c'usitic chopol ta spasique
jech xu' yu'unic ta xich'beic ta muc' li sc'ope.
77 Ja' chalbe ya'yic ti tspasbatic perdón yu'un smulique
yu'un jech xu' chcolic o me ta xch'unic ti ja' Jcoltavanej yu'unique.
Yu'un t'ujbilutic ono'ox yu'un Dios.
78 Jech slequil no'ox yo'nton chixc'uxubinutic li Dios cu'untique,
ta xa stacbutic tal li Jcoltavanej cu'untique.
Toj lec ti li' ta xtal ta jtojoltique.
79 Ja' chiscoltautic yu'un jech lec chijyilutic li Diose
jech chlaj sc'oplal ti ch'ayel chijbate,
xi li Zacaríase.
80 C'alal ich'i li quereme, i'ayin stsatsal yo'nton. Jech stuc tey bat nacluc ta xocol banamil. C'alal la sta yorail lic yal sc'op Diose, tey tal ya'yic li xchi'iltac ta israelale.