LI'I JA' SC'OPLAL CAJVALTIC JESUCRISTO
TS'IBABIL COMEL YU'UN MATEO
1
Ja' smelol c'usi sbiic smoltotac ta vo'one li Jesucristoe
(Lc. 3.23‑38)
Li'i ja' svunal sbiic smoltotac ta vo'one li Jesucristoe. Li Jesucristoe ja' smoltot ta vo'one li Davide. Ja' smoltot ta más vo'one noxtoc li Abraáme.
Li Abraáme inich'naj, Isaac sbi. Inich'naj li Isaaque, Jacov sbi. Inich'naj li Jacove, Judá sbi. Li Judae oy ep xchi'iltac ta voq'uel. Inich'naj li Judae, loin. Ja' Fares xchi'uc Zara sbiic. Ja' sme'ic li Tamare. Inich'naj li Farese, Esrom sbi. Inich'naj li Esrome, Arám sbi. Inich'naj li Arame, Aminadab sbi. Inich'naj li Aminadabe, Nasón sbi. Inich'naj li Nasone, Salmón sbi. Inich'naj li Salmone, Booz sbi. Li Booze ja' sme' li Raabe. Inich'naj li Booze, Obed sbi. Li Obede ja' sme' li Rute. Inich'naj li Obede, Isaí sbi. Inich'naj li Isaíe, David sbi. Ja' ti i'och ta muc'ta ajvalilale. Inich'naj li Davide, Salomón sbi. Li Salomone ja' sme' li yajnil to'ox Uríase.
Inich'naj li Salomone, Robóam sbi. Inich'naj li Roboame, Abías sbi. Inich'naj li Abíase, Asa sbi. Inich'naj li Asae, Josafat sbi. Inich'naj li Josafate, Joram sbi. Inich'naj li Jorame, Uzías sbi. Inich'naj li Uzíase, Jotam sbi. Inich'naj li Jotame, Acaz sbi. Inich'naj li Acaze, Ezequías sbi. 10 Inich'naj li Ezequíase, Manasés sbi. Inich'naj li Manasese, Amón sbi. Inich'naj li Amone, Josías sbi. 11 Inich'naj li Josíase, Jeconías sbi. Li Jeconíase oy ep xchi'iltac ta voq'uel. Ja' o yorail ital chucaticuc batel ta Babilonia banamil li jchi'iltactic ta israelale.
12 Ts'acal to inich'naj li Jeconíase, Salatiel sbi. Inich'naj li Salatiele, Zorobabel sbi. 13 Inich'naj li Zorobabele, Abiud sbi. Inich'naj li Abiude, Eliaquim sbi. Inich'naj li Eliaquime, Azor sbi. 14 Inich'naj li Azore, Sadoc sbi. Inich'naj li Sadoque, Aquim sbi. Inich'naj li Aquime, Eliud sbi. 15 Inich'naj li Eliude, Eleazar sbi. Inich'naj li Eleazare, Matán sbi. Inich'naj li Matane, Jacov sbi. 16 Inich'naj li Jacove, José sbi. Li Josée la sa' yajnil, María sbi. Li Maríae ivoc' sba yol, ja' li Jesuse, ja' li Cristo ti t'ujbil ono'ox yu'un Dios chtal sventainutique.
17 Ja' xlajcha'c'olal xa'ox smomnich'nab Abraám ijelovic li' ta banamil ti c'alal ivoc' li Davide. Jech tey ic'otic ta chanlajunc'ol c'alal ta Abraám xchi'uc c'alal ta David. Li smomnich'nabtac Davide chanlajunc'ol xa'ox ijelovic noxtoc ti c'alal chucbil ibatic ta Babilonia banamile. C'alal ivoc' li Cristoe, tey its'aqui yan chanlajunc'ol noxtoc. Ja' xa smomnich'nabtac li boch'otic chucbil ibatic ta Babiloniae. Ja' xa xchanlajunebal ic'ot li Cristoe.
Ja' smelol c'alal ivoc' li Jesucristoe
(Lc. 2.1‑7)
18 C'alal ivoc' li Jesucristoe, jech chac c'u cha'al li'i. Li sme'e, ja' li Maríae, macbil xa'ox yu'un li Josée. C'alal mu'yuc to'ox yic'oj sbaique, oy xa'ox xch'ut li Maríae. Ja' ac'bil yu'un Ch'ul Espíritu. 19 Ja' lequil vinic li Josée. Mu sc'an xac' ta q'uexlal li Maríae. Tsc'an ta scomtsan ta mucul, ja' no'ox me oy jun chibuc testigo ta xa'yique yu'un jech lec ta xcom. 20 C'alal jech snopoj li Josée, ivaychin. Ta xvayech laj yil jun yaj'almantal Dios. Jech i'albat yu'un li j'almantale:
―José, vo'ot smomnich'onot David, mu xaxi'. Ic'o li Maríae. Yu'un li yol xchi'inoje muc xnich'onuc vinic; ja' ac'bil yu'un Ch'ul Espíritu. 21 Jun querem ta svoq'ues. Jesús chavac'be sbi yu'un ja' ta scolta yu'un smulic scotol li boch'otic t'ujbil yu'une ―xi.
22 Scotol li c'usi ic'ot ta pasele yu'un ja' ic'ot o c'usi laj yal Dios ti c'alal la xch'amanbe ye yaj'alc'op ta vo'onee. Jech laj yal:
23 Ta xchi'in yol jun tojol tseb.
Querem ta xvoc' yu'un.
Emanuel ta xac'be sbi.
Ja' Dios jchi'uctic,
xi smelol li sbie, xi.
24 C'alal ijulov li Josée, la spas li c'usi i'albat yu'un j'almantale. Laj yic' li Maríae. 25 Pero mu'yuc to la xchi'in sbaic ja' to c'alal ivoc' li sba yole. Li Josée Jesús laj yac'be sbi li quereme.