LI'I JA' SC'OPLAL CAJVALTIC JESUCRISTO
TS'IBABIL COMEL YU'UN MARCOS
1
Ja' smelol c'alal lic xchol sc'op Dios li Juan j'ac'vanej ta vo'e
(Mt. 3.1‑12; Lc. 3.1‑9, 15‑17; Jn. 1.19‑28)
Ja' jech x'elan ilic li lequil a'yeje, ja' ti chijcolutic ta sventa Cajvaltic Jesucristo Xnich'on Diose.
Ja' la sts'iba comel j'alc'op Isaías ta vo'one ti ba'yuc ta xjelov tal jun j'alc'op yu'un Cajvaltique. Jech ts'ibabil:
Ba'yuc ta xjelov avu'un li j'alc'op ta jtac batele.
Ja' ta xalbe cristianoetic ti chabate yu'un jech xu' chayich'icot ta muc', xut Xnich'on li Diose.
Jech ta to xlic jun jchi'iltic ta israelal ja' tsots ta x'avan ta xocol banamil, jech ta xal:
“Ta xa xtal li Cajvaltique. Ja' lec comtsanic scotol li c'usitic chopol chapasique, ja' ich'beic ta muc' li sc'ope”,
xi ta xlic yalbe li jchi'iltactique, xi ono'ox li Isaíase. Jech ivinaj li Juan tey ta xocol banamil c'alal lic xchol ti chac'be yich'ic vo' li boch'otic ta scomtsan c'usitic chopol ta spasique yu'un jech ta spasbatic perdón yu'un smulic. Bat ya'ibeic sc'op Juan scotol li jchi'iltaccutic ta israelal tey nacajtic ta Judea banamile, xchi'uc li boch'otic tey nacajtic ta lum Jerusalene. Li boch'otic jamal c'ot yalic ta stojol Juan c'usi smulique i'ac'bat yich'ic vo' yu'un Juan tey ta uc'um Jordán.
Li sc'u' Juane ja' jalbil tsotsil camello. La xchuc xch'ut ta nucul. Li sve'ele ja' c'ulub xchi'uc spom muc'ta pom. Li Juane jech lic yalbe li jchi'iltaccutic ta israelale:
―Oy to boch'o ts'acal ta xtal, ja' tsots yabtel yich'oj. Li vu'une mu'yuc tsots cabtel quich'oj. Mu'yuc c'usi xu' cu'un ta jcolta. Ac'o me stitunbeluc yaq'uil xonob mu xu' cu'un. Vu'une ja' no'ox laj cac'boxuc avich'ic vo'. Yan li boch'o ts'acal ta xtale ja' chayac'boxuc avich'ic Ch'ul Espíritu ―xut.
Ja' smelol c'alal laj yich' vo' li Jesuse
(Mt. 3.13‑17; Lc. 3.21‑22)
Ja' o iloc' tal ta lum Nazaret tey ta Galilea banamil li Jesuse. Tey ic'ot ta uc'um Jordán, tey i'ac'bat yich' vo' yu'un Juan ta uc'um Jordán. 10 C'alal iloc' ta uc'um li Jesuse, ta ora laj yil ijam li vinajele. Laj yil iyal tal ta sba li Ch'ul Espíritue, xco'laj xchi'uc tsumut yilel. 11 Li Diose ic'opoj tal ta vinajel, jech laj yal:
―Vo'ot Jnich'onot, lec c'uxot ta co'nton. Xcuxet no'ox co'nton avu'un ―xut.
Ja' smelol c'alal tsc'an ox ta suj ta mulil Jesús li banquilal pucuje
(Mt. 4.1‑11; Lc. 4.1‑13)
12 Li Jesuse ta ora no'ox i'ac'bat sna' yu'un Ch'ul Espíritu ti chbat ta xocol banamile. 13 Cha'vinic c'ac'al tey oy ta xocol banamil. Ja' no'ox tey oy te'tical chonetic. Li Satanase, ja' li banquilal pucuje, la suj ta mulil li Jesuse pero li Jesuse tey coltabil yu'un yaj'almantaltac Dios ti c'u sjalil tey oye.
Ja' smelol c'alal la sliques yabtel ta Galilea li Jesuse
(Mt. 4.12‑17; Lc. 4.14‑15)
14 C'alal ochem xa'ox ta chuquel li Juane, li Jesuse ibat ta Galilea banamil. Bat xcholbe ya'yic jchi'iltaccutic ta israelal li lequil a'yeje. 15 Jech laj yal:
―Yorail xa xu' chasventainboxuc avo'ntonic li Diose. Comtsanic scotol li c'usitic chopol chapasique, ch'unic li lequil a'yej li'i ―xi.
Ja' smelol c'alal laj yic' chanib jtsacchoyetic li Jesuse
(Mt. 4.18‑22; Lc. 5.1‑11)
16 Li Jesuse ixanov batel ta ti'ti'nab tey ta Galilea banamil. Tey laj yil chib jchi'ilcutic, Simón xchi'uc yits'in Andrés sbi. Tey ta stic' ochel snuti'ic ta nab yu'un ta stsaquic choy, yu'un ja' yabtelic o. 17 Li Jesuse jech lic yalbe:
―La' chi'inicun batel, ta jelboxuc avabtelic. Yu'un ta jchanubtasoxuc c'u x'elan chbat asa'bicun cristianoetic ―xut.
18 Ta ora la scomtsan o li yabtelique, la xchi'inic batel li Jesuse.
19 C'alal ijelov batel jutuc Jesús xchi'uc li chibique tey laj yil yan chib jchi'ilcutic, Jacobo xchi'uc yits'in Juan sbi. Ja' xnich'nab Zebedeo. Tey tic'ajtic ta yut tenalte' canova xchi'uc stotic yu'un ta slut'ilan snuti'ic yu'un tuch'emic. 20 I'ic'atic yu'un li Jesuse. Ta ora la scomtsan li stotique, la xchi'inic batel li Jesuse. Li totile tey icom ta tenalte' canova xchi'uc svinictac.
Ja' smelol c'alal icol yu'un Jesús jun vinic ochem pucujetic ta yo'nton
(Lc. 4.31‑37)
21 Tey ic'otic ta lum Capernaum. C'alal ista sc'ac'alil ta jcux co'ntoncutique, i'och Jesús ta nail tsobobbail yu'un li jchi'iltaccutic ta israelale, tey ichanubtasvan. 22 Li jchi'iltaccutique toj labal laj ya'yic c'u x'elan ichanubtasvan li Jesuse. Yu'un jech ichanubtasvan jech chac c'u cha'al li boch'o lec sna' c'usi tsc'an Diose. Mu jechuc ichanubtasvan jech chac c'u cha'al li jchanubtasvanejetic ono'ox ta smantal Dios yalojique. 23 Oy jun jchi'ilcutic tey ta nail tsobobbail ochem pucujetic ta yo'nton. Tsots i'avan, jech laj yalbe li Jesuse:
24 ―Jesús, vo'ot ti liquemot tal ta Nazarete, ¿c'u yu'un chtal atic' aba ta jtojolcutic? ¿Me yu'un tal xa avac'uncutic batel yo' bu chquich'cutic castigoe? Xacotquinot boch'oot. Vo'ot Xnich'onot Dios, vo'ot ti mu'yuc amule ―xut.
25 Li Jesuse la spajes li pucujetic ti tey xch'amanojbeic ye li vinique, jech laj yalbe:
―Ch'anchanic, loc'anic batel ta yo'nton li vinique ―xut.
26 Li pucujetique la stu'pbeic yic' li vinique. Solel tsots i'avanic, jech iloq'uic ta yo'nton li vinique. 27 Li jchi'iltaccutique toj ch'ayel ic'ot yo'nton scotolic. Jech la sjac'be sbaic:
―¿Boch'o ti li' taleme? Ja' ach' c'usi tspas. Oy ep stsatsal, xu' yu'un ta stac loq'uel li pucujetique. Ch'unbil smantal ―xiic.
28 Li c'usi la spas Jesuse ta ora laj ya'yic cristianoetic ta scotol tsobtsobnaetic xchi'uc ta lumetic tey ta Galilea banamil.
Ja' smelol c'alal la scoltabe smeni' Pedro li Jesuse
(Mt. 8.14‑15; Lc. 4.38‑39)
29 C'alal iloq'uic ta nail tsobobbail li Jesuse, tey ibatic xchi'uc Jacobo xchi'uc Juan ta snaic Simón xchi'uc Andrés. 30 Li smeni' Simone tey mochol ta svayab yu'un ip cha'i c'ac'ubel. Laj yalbeic Jesús c'usi ip cha'i li jchamele. 31 Li Jesuse inoch'aj batel ta svayab, la stsacbe sc'ob, la snit liquel. Ta ora ich'abi li sc'ac'ubele. Tey lic mac'linvanuc.
Ja' smelol c'alal la scolta ep jchameletic ta xch'ay c'ac'al li Jesuse
(Mt. 8.16‑17; Lc. 4.40‑41)
32 C'alal ta xa xch'ay c'ac'ale, tey laj yic'beic tal ta stojol Jesús scotol jchameletic xchi'uc boch'otic ochem pucuj ta yo'ntonic. 33 Tey tsobol ic'ot scotolic ta ti'na. 34 Li Jesuse la scoltaan li epal jchameletique. C'usiuc no'ox chamelal ip cha'yic icol yu'un scotol. Xchi'uc ep li boch'otic ochem pucuj ta yo'ntonique la sloq'ues scotol. Muc x'aq'ue c'opojicuc yu'un Jesús li pucujetique yu'un laj yotquinic ti ja' Xnich'on Diose.
Ja' smelol c'alal la xchol sc'op Dios tey ta Galilea banamil li Jesuse
(Lc. 4.42‑44)
35 Ta yoc'omal ic' to ilic li Jesuse, iloc' batel, ibat yo' bu mu'yuc cristianoetique. Tey bat sc'opan Dios. 36 Li Simón xchi'uc xchi'iltaque bat st'unic li Jesuse. 37 C'alal la staique, jech laj yalbeic:
―Scotol cristianoetic ta st'unicot ―xutic.
38 Itac'ov li Jesuse:
―Batic ta lumetic li' no'oxe. Yu'un chbat calbe ya'yic jchi'iltactic ti yorail xa xu' chventainbat yo'ntonic yu'un Diose. Yu'un ja' talemun ta xcholel ―xi.
39 Jech tey ibat xchi'uc yajchanc'optac ta scotol nail tsobobbailetic ta Galilea banamil. Bat yal ti yorail xa xu' chventainbat yo'ntonic yu'un Diose. La sloq'ues noxtoc pucujetic ti ochemic ta yo'ntonique.
Ja' smelol c'alal la scolta jun jc'a'el chamel li Jesuse
(Mt. 8.1‑4; Lc. 5.12‑16)
40 Tey ital ta stojol Jesús jun jchi'ilcutic ta israelal tsacbil ta c'a'el chamel. La squejan sba ta stojol li Jesuse. Scotol yo'nton jech laj yalbe:
―Me chac'an chacoltaune, xu' avu'un chacoltaun ―xut.
41 Li Jesuse la xc'uxubin li jc'a'el chamele. Laj yac' sc'ob ta sbec'tal, jech laj yalbe:
―Lec oy, colan cha'e ―xut.
42 Jech ta ora icol o. 43 Li Jesuse tsots laj yalbe batel mantal li vinique. Jech laj yalbe:
44 ―Mu me boch'o xavalbe ya'i. Ja' no'ox bat ac' aba ta ilel ta stojol pale. Ac'bo smoton Dios jech chac c'u cha'al yaloj ono'ox Moisés ta vo'onee. Jech ta sna'ic o jchi'iltactic ti colemot xae ―xut.
45 Iloc' batel li vinique pero lic spuc batel c'u x'elan icoltaat yu'un li Jesuse. Jech ta mucul xa ta x'och ta lumetic li Jesuse. Tey no'ox oy ti bu mu'yuc cristianoetique. Pero ep cristianoetic bat staic li Jesuse, buyuc no'ox iliquic tal.