JA' SVUN APOCALIPSIS
JA' LI' TS'IBABIL YU'UN JUAN C'USITIC TA TO XC'OT TA PASEL YU'UN LI CAJVALTIC JESUCRISTOE
1
Ja' smelol c'usi i'ac'bat yil yu'un Cajvaltic li Juane
Li vun li'i ja' li c'usitic i'ac'bat sna' yu'un Dios li Jesucristo ti po'ot xa chc'ot ta pasele. Ti jech i'ac'bat sna'e yu'un ja' chijyac'butic jna'tic ec, vu'utic ti ta jpasbetic c'usitic tsc'ane. Jech la stac tal yaj'almantal, tal sc'opanun, vu'un li Juanune, vu'un ti ta jpasbe c'usitic tsc'ane. Chacalboxuc, melel ti jech li'ac'bat quil scotole xchi'uc melel ti jech laj yal Diose yu'un jech laj yalbun li Jesucristoe.
Boch'o ta xapta xchi'uc boch'otic ta xa'yic li c'usitic yaloj Dios li'i, ta sta xcuxetel yo'ntonic me ta xch'unic li c'usitic li' ts'ibabile yu'un po'ot xa chc'ot ta pasel.
Ja' smelol c'alal lic sc'opan ta carta jch'unolajeletic ta vucub lum li Juane
Vu'un Juanun, ta jc'opanoxuc tal ta carta, vo'oxuc li jch'unolajeloxuc tey ta vucub lum ta Asia banamile. Ac'o yac'boxuc bendición li Jtotic Dios ti tey ono'ox oy o c'alal mu'yuc to'ox banamile, xchi'uc ti tey oy o c'alal to tanae, xchi'uc ti tey oy o sbatel osile. Ac'o spasboxuc ta jun avo'ntonic li jujunoxuque. Ti jech cha'ac'batic bendicione, ja' ta sventa ec li Ch'ul Espíritu tey oy ta stojol Dios ti xco'laj xchi'uc vucub candil laj quile. Xchi'uc ta sventa ec li Jesucristo ti ja' melel scotol c'usi laj yalbutique, ja' ti ba'yuc icha'cuxi loq'uel ta smuquinal sventa sbatel osile, xchi'uc ti ja' sventainoj scotol ajvaliletic li' ta banamile. Xchi'uc ti ep c'uxutic ta yo'ntone, ti laj yac' sba ta milel cu'untique yu'un jech la xch'aybutic o jmultic. Xchi'uc laj xa yac' ti co'ol ta jpastic mantal jchi'uctique, xchi'uc laj xa yac'butic cabteltic ta stojol Dios, ja' li Stote, jech chac c'u cha'al yabtel li paleetique. Jech ac'o ich'atuc ta muc' sbatel osil li Cajvaltique yu'un ja' tspas mantal sbatel osil. Jech ac'o c'otuc ta pasel.
Li Cajvaltique ta xtal ta toc. Scotol cristianoetic ta xilic xchi'uc li boch'otic jech yo'ntonic jech chac c'u cha'al li boch'otic la smilic Cajvaltique. Ta x'oq'uic ta scoj xi'el c'alal chilic chtal li Cajvaltique yu'un tsna'ic ti ja' ch‑ac'batic castigoe. Melel jech chc'ot ta pasel.
Li Dios ti ech'em stsatsal ti ja' sventainoj scotole, ja' ti tey ono'ox oy o c'alal mu'yuc to'ox banamile, xchi'uc ti tey oy o c'alal to tanae, xchi'uc ti tey oy o sbatel osile, jech chal: “Vu'un la jliques scotol, jech vu'un ta jvu'es noxtoc li c'usi jnopoje”, xi.
Ja' smelol ti xco'laj xchi'uc cristiano laj yil Cajvaltic li Juane
Vu'un Juanun, quermano jbatic, co'ol chquich'tic vocol ta sventa li Jesucristoe, xchi'uc co'ol sventainojutic. Co'ol chijyac'butic stsatsal co'ntontic yu'un jech mu xchibaj co'ntontic ta smalael ti c'usi ora chijcole. Li vu'une tey ay yaq'uicun ta jun biq'uit banamil cacal ta nab, Patmos sbi. Tey chuculun ta sventa ti la jchol sc'op Diose, ja' ti chijcol ta sventa Jesucristoe. 10 C'alal ja' o sc'ac'alil ta jtsob jbatic ta sventa Cajvaltique, ta sventa Ch'ul Espíritu laj ca'i oy boch'o chc'opoj ta jpat. Tsots i'avan jech chac c'u cha'al tsots chjupanat oq'ues. 11 Jech laj yalbun:
―Vu'un la jliques scotol, jech vu'un ta jvu'es noxtoc li c'usi jnopoje. Li c'usitic chacac'bot avil li'i ts'ibao ta vun yu'un chatacbe batel li jch'unolajeletic ta vucub lum tey ta Asia banamile. Ja' ti tey oyic ta lum Efeso, xchi'uc ta lum Esmírna, xchi'uc ta lum Pérgamo, xchi'uc ta lum Tiatíra, xchi'uc ta lum Sárdis, xchi'uc ta lum Filadélfia, xchi'uc ta lum Laodicéae ―xiyutun.
12 Jech lijoyij, la jq'uel li boch'o ta sc'opanune. Tey laj quil vucub yav aceite pasbil ta c'anal taq'uin, candelero sbi. 13 Ta o'lol li vucub candeleroe laj quil oy boch'o tey oy xco'laj xchi'uc cristiano yilel. Natil c'u'il slapoj, xchi'uc oy xchuc xco'laj xchi'uc pasbil ta c'anal taq'uin yilel xchucoj ta sna yo'nton. 14 Li stsotsil sjole sac jech chac c'u cha'al saquil tsots. Li jujubej sate xpulpun no'ox yilel jech chac c'u cha'al yat c'oc'. 15 Li yacane sts'ayayet jech chac c'u cha'al sts'ayayet cobre taq'uin me chic'bil xa ta c'oc' scotol li yic'ubale. C'alal chc'opoje, ja' jech chac c'u cha'al nojelal uc'um ti xvo'et no'oxe. 16 Tey stsacoj ta sbats'ic'ob vucub c'anal, xchi'uc chloc' machita ta ye noxtoc. Cha'jot ye pasbil li machitae, lec juxbil xcha'jotal. Li sate xojoban jech chac c'u cha'al lec xojoban c'ac'al ti c'alal lec q'uepele.
17 C'alal laj quile, liyal ta lum tey ta stojol, xco'laj xchi'uc chamen lic'ot. La stijun ta sbats'ic'ob, jech laj yalbun:
―Mu xaxi'. Vu'un la jliques scotol, jech vu'un ta jvu'es noxtoc li c'usi jnopoje. 18 Vu'une jtalel cuxulun o. Licham pero licha'cuxi. Jech cuxulun o sbatel osil. Vu'un jventainoj scotol. Vu'un chcal li boch'otic ta xchamique. Vu'un chcal noxtoc li boch'otic chcolique xchi'uc li boch'otic ch'ayel chbatique. 19 Li c'usitic laj xa avile xchi'uc li c'usitic li' chaq'uele, xchi'uc li c'usitic ta to xavil ta ts'acale, xats'iba ta vun scotol. 20 Li vucub c'anal jtsacoj ta jbats'ic'ob laj avile xchi'uc li vucub candelero pasbil ta c'anal taq'uin laj avile, chacalbot c'usi smelol yu'un muc xana'. Li vucub c'anale ja' senyail li boch'otic sventainojic jch'unolajeletic ta vucub lum tey ta Asia banamile. Li vucub candeleroe ja' senyail li jch'unolajeletic ta vucub lume ―xiyutun li Cajvaltique.