I Géruwowe Sulat Juane
Ay niy sébaane bé de sénulat Juan, sani ségétéwe kuyug Jesuse brab dumo no amun dini séna dob duniyae niy Jesuse.
Dob ni sulat, féningat Juaney kéluhanay de munur fantag bé de tugién témoro.
1
Begéney lukése odoroy de munur bé Kristowe. Sémulatu mangéy dob beeme, sani libune fénémili i Tuluse brab dob de ngaém. Toow fo gulaané ku begom. Atin békén saén i begéney gémulaane begom, non i kéluhanay gétigane bé toowe kétoro gulaané ro so begom. I funa keye gémulaan begom non munur gey bé toowe kétoro, atin énda mékédan i kéunur geye de taman sa taman.
I Abaye Tulus brab Nga ne Jesu Kristo, mégédaw ro damén betom, atin méuray damén i na ruwe betom, atin iray ro damén i métanéke fédéw dob betome. Mérigoy ni dob betome non munur tom bé toowe kétoro brab ségédaw tom fo toow.
Toowu fo moror non énggétiga kuy de dumo bé de ngaém munur ro bé toowe kétoro loo bé sénugu i Abaye Tulus betom. Mélaw, Di, ongoté ku dob beeme bé fatut tom ségédaw. Békén mantuy ni sugu labité ku dob ni sulat. Yamula tafayén i ni sugu niray dob betome tidéw féganay. Non amuk ségédaw tom, modor tom bé de sugu i Tuluse. Atin ay niy sugue nirayén betom bé féganaye: Fatut tom ségédaw.
Médooy de mégakar do témoro ménangéy dob de séségiyo-giyo do ingéd dob duniyae ni. Ténoro roy békén kun toow i Jesu Kristowe ménwaléy kéilawan. I de ni do étéw téménoro bé ni, tintu ro fo tugién brab sébanil ro bé Kristowe. Mélaw ingat gom inok énda mésinggula i kélugoté kome gémalbék. Atin mélaw gédoté kom i kéluhanay baras gome tidéw dob Tuluse.
I de étéw téménagak bé toowe kétoro Jesu Kristowe atin ménunur bé ségiyowe kétoro, békén ro dumoy Tuluse. Endob i de taus munur bé toowe kétoro, beroy do dumoy Abaye Tulus brab Nga ne so. 10 Mélaw amuk wén i gégumah dob begome atin témoro bé ségiyowe kétoro bé kétoro Kristowe, kagom tayakufén de dob de lawi gom taloo no ségifaé kom. 11 Non amuk ségifaé kom i nan étéw, géamung gom bé de tete galbékén.
12 Médoo na damén i de kétaya ku béréhén dob begome, éndob énda méuyotu de sémulat. Yamula méuyotu damén mangéy témukaw begom inok géséténgaang tom séuret-uret brab géséoror tom fo toow.
13 I de nga i dumo muwe sétiman idéng libun fénémili i Tuluse, ségifaé ro so begom.