I Sulat Pablowe dob de Munur bé Kristowe dob Efeso
Ay niy sébaane bé de sénulat Pablo, sani ménbantuge muret fantag bé Jesu Kristowe. Tafayén séménugud i Pablowe dob ingéde Efeso, atin wén i do étéw diyo ménwaléy ro do munur bé Jesu Kristowe sabaf bé kéuret ne. Séménulat i Pablowe dob berowe.
Amun sénulat Pablowey ni, ménférisu de nén sabaf bé kéuret ne fantag bé Kristowe. I funa Pablowe séménulat bé ni, non énggélingoo noy éndaén séodor-odor i de fédéw i de munur diyo. Endob mika i Pablowe de ké énda sétiman i fédéw i de kéluhanay de munur, fiyon fo ké do Judio ro look do békén Judio ro. Mélaw sénulatén i ni dob de békén Judio do munur bé Kristowe. Ténoroén bero bé fatut sétiman fédéw i kéluhanay de munur bé Jesu Kristowe, non maak sébaan saén i lowoh ruwe, atin i Jesuse, Been i uléw ruwe.
1
Begéney Pablowe, sani apostole sénugu Jesu Kristowe non beeniy kétayay Tuluse. Sulata ku begom do dumo gu munur bé Jesu Kristowe do bati dob Efeso, sani de énda témérén modor bé kétaya nuwe.
I Abay tome Tulus brab Kadnane Jesu Kristo, mégédaw ro damén begom brab iray ro damén begom i métanéke fédéw.
Toow fo fésalamat tom bé Tuluse sani Abay i Kadna tome Jesu Kristo. Non nirayén betom i kéluhanay kéfiyonone dob lawayo sabaf bé kéunur tome bé Kristowe. I de ni kéfiyonon kay de rémogor tom, békén kay de lowoh tom. Bé do gétah, amun énda séna ménlimbag i duniyae de, fénémili i Tuluse nén betom sabaf bé Kristowe inok waléy tom do métintu étéw dob adafa nuwe énda i do sala tom.
Atin non toow fo mégédaw betom, bénantakén i émféwaléye betom do ngaén sabaf bé rénigo Jesu Kristowe. Rénigo noy ni non been i niy kétaya nuwe. Dayéwé tom i Tuluse non bé fiyowe kégédawén betom bé kéiray ne bé toowe fo gulaané no Ngaén, Jesu Kristo. Non sabaf bé kéléhu Kristowe, fénukasén betom dob de sala tom, non fénsagad non i de sala tom. Toow fo mégédaw i Tuluse! Enda gétémbunon i kégédaw i Tuluse betom! Atin fénggétiga no brab fénggésobutén betom i fantage bé Beene. Atin fénggétiga no betom i ménbunéye bantakén bé sunguwe fantag bé kérigo nuwe betom bé Kristowe. Fénggétiga no betom non been i niy kétaya nuwe rigoné no. 10 Atin ay niy bénantak ne rigoné no. Amuk gégumahén i fatute gai, féwaléyé noy kéluhanane dob lawayo brab dob duniyae ni sétiman uléw, atin Kristowey uléw ruwe.
11 I kéluhanay de rénigoy Tuluse, rénigo no non kétaya no brab bénantakén rigoné no. Atin been soy funa nuwe fénémilién betom bé énda séna ménlimbag i duniyae de inok waléy tom do étéwén sabaf bé kéunur tome bé Kristowe. 12 Mélaw i begeye do Judio do sungu munur bé Kristowe, toow fo dayéwé key i barakatane Tulus.
13 Ségiléw so dob begome. Non amun énggélingoo kom i toowe kétoro sani Fiyowe Uret fantag bé kéfukase dob de sala, ménunur gom so bé Kristowe. Mélaw i Tuluse nirayén begom i Rémogor ne inok bati dob de fédéw gom loo bé fénasad ne. Rénigo noy ni inok wén i tanda bé kéfukas gome. 14 Atin i Rémogor i Tuluse ni, Been soy maake tising inok tintu gétiga tom tumanéy Tulusey kéluhanay fénasad ne irayén betom brab fégilidé noy kéfukas ne betom dob de sala tom. Toow fo dayéwé tom i barakatane Tulus!
 
15 Mélaw amun énggélingoo kuy fantage bé kéunur gome bé Kadnane Jesus brab kégédaw gome bé kéluhanay de dumo gom munur, 16 énda fo témérénu fésalamat dob Tuluse sabaf bé begome. Atin dasala ku begom dob Tuluso. 17 Atin ongoté ku dob Tulus i Kadna tome Jesu Kristo sani barakatane Abay tom, bé irayén begom i Rémogor ne. Atin i Rémogor i Tuluse ni féwaléyé no begom métilédtéd brab féfégétiga no begom i Tuluse inok toow fo waléy gétiga kom i Tuluse. 18 Ongoté ku so dob Tuluso, féfégésobuté no begom inok gétiga kom i de médoo do kéfiyonon gédoté tom. Been i inam tome sabaf bé kéfémili ne betom inok munur tom bé Kristowe. 19 Atin démasalu so inok waléy gétiga kom i kédakél i barakat i Tuluse témabang betom do munur. Atin i ni barakat i Tuluse, 20 funa no énggéfétébule bé Kristowe brab énggéfédiyat de mangéy mésar dob kuwono nuwe. 21 I Kristowe, Beene foy toowe gérotor méguléw. Toow na fo gérotor bé kéluhanay de datu, do odoron, do amu, brab do barakatan étéw. Atin i dawét ne toow na fo gérotor bé kéluhanay de dawét dob de ni do gai brab dob de gai gégumah moso. 22 Atin i Tuluse, fénwaléyén i Kristowe méguléw bé kéluhanane inok tabangé no betom do munur de. 23 Atin i kéluhana tome do munur, maak betom i lowoh Kristowe brab Been i uléw tome. Enda i kulang dob Beene brab énda i kulang dob lawayo taloo no dob fantade sabaf bé Beene.