I Sulat Pablowe dob de Munur bé Kristowe dob Galasia
Ay niy sébaane bé de sénulat Pablo, sani ménbantuge muret fantag bé Jesu Kristowe. Tafayén séménugud i Pablowe dob ingéde Galasia, atin médooy de étéw ménwaléy munur bé Jesuse sabaf bé kéuret ne. Séménulat i Pablowe dob berowe.
I kédoonoy de étéw do bati dob Galasia, békén Judio. Mélaw énda ménodor ro bé kitabe taloo no adat i de Judio. Endob dénowoy i de Judioy de munur bé Jesuse brab ténoro ro bé kailanga ro soy modore bé kitab i de Judio.
Endob i Pablowe, énggétiga no énda kailangay de étéw i modore bé kitab i de Judio inok méfukas ro dob de sala ro. Yamula kailanga ro saén i munure bé Jesu Kristowe. Mélaw séménulat i Pablowe dob de munur do bati dob Galasia inok toroé no bero bé énda kailanga roy modore bé kitab i de Judio.
1
1-2 Begéney Pablowe, sulata ku begom do munur bé Jesu Kristowe dob de ingéd sakuf i Galasiawe. I begéne brab kéluhanay de dumo gu munur dini, ségifaé key begom. I begéne ségétéwu apostol békén sénugu i kéilawane, taloo no kéilawan saén i méniraye aturan dob begéne. Yamula i Jesu Kristowe brab Abay tome Tulus sani téménébulee bé Jesusey ménémilie begén, brab de ménféwaléy begén apostol brab de séménugu begén.
I Abay tome Tulus brab Kadnane Jesu Kristo, mégédaw ro damén begom brab fétanéké ro damén i de fédéw gom.
I Kristowe, nirayén i umul ne bé kéléhu ne dob kruse inok i de sala tom émfésagad, brab inok énda mékukum tom loo bé de étéw rémigo tete béleewe ni. I funa Kristowe nirayén i umul ne, non nodoro noy kétayay Abay tome Tulus. Médayéw i Tuluse damén taman sa taman! Amen.
Sébaan saén i Fiyowe Uret
Toow fo ménggaifu bé rénigo gome. Sedek toow fo magad i kétagak gome bé Tuluse sani ménféunure begom sabaf bé kégédaw Kristowe. Non balengé kom i de fédéw gom brab munur gom bé ségiyowe “Fiyo Uret”. Endob i toowe, énda i ségiyo Fiyo Uret non sébaan saén i toowe kétoro. Endob wén i do étéw diyaan fénbuku ro begom bé de tugién kétoro ro non méuyot ro mégalin bé toowe Fiyo Uret fantag bé Jesu Kristowe. Endob amuk wén i muret atin i kéuret ne énda ségiléwén bé kageye kéuret fantag bé Jesuse dob begome, mékukum damén mangéy dob emfernowo. Fiyon fo ké do télaki taloo no begey, amuk fégaliné key i toowe kétoro, mékukum gey so damén! Bénréh geyén begom atin béréhé ku man ségule béleewe ni. Amuk wén i témoro fantag bé Jesuse atin énda ségiléwén bé kétoroe nunuro komén bé do gétah, mékukum damén mangéy dob emfernowo!
10 Enggito gomén dob ni sulat énda sélédé kuy kédayéw i étéwe. Non méuyotu saén ké Tulus i démayéwe begén. Amuk méuyotu de saén ké mésuwat i de étéw begén, éndaén damén tausu waléy sugu-sugué Kristowe.
 
11 Do dumo gu, méuyotu de ké gétiga kom i ni, i Fiyowe Uret ténoro gu begom békén tidéw dob kéilawane. 12 Non énda énggédot gu de tidéw dob étéwe, brab énda i ségiyo de téménoro begén. Yamula fénggétiga Jesu Kristowe begén.
13 Enggélingoo kom i fantage bé tafaye adat gu. Toowu fo ménodor bé kétoro i de dumo gu Judio. Atin i de munur bé Kristowe, fénrasay gu fo bero toow brab ténlama gu béninasay kéféngintulus ruwe inok éndaén i étéw munur bé Jesuse. 14 I kédooy de dumo gu do Judio ségiléw gey idad, énda géréféngo ro begén bé kéodoro kuwe bé kétoro i de Judio. Brab toow na fo nodoro kuy adat i de katufua key.
15 Endob fiyon fo ké loo bé nan, i Tuluse toow fo mégédaw begén. Non bé énda séna ménumahu de, fénémili non begén inok waléyu sugu-sugué no. 16 Atin sabaf bé kétaya nuwe, fénggito no begén i Nga ne Jesus inok ureté kuy fantage bé Beene dob de békén Judio. Endob énda i féntoroo ku fantag bé Kristowe. 17 Atin énda ménangéyu dob ingéde Jerusalem inok ménginsau dob de sungu do apostol. Yamula ménagayasu mangéy dob ingéde féndawét Arabia. Tidéw béno, ménséfuleu mangéy dob ingéde Damasko. 18 Atin téléw gébélintuwa tidéw béno, ménangéyu Jerusalem inok tukawé kuy Pedrowe. Brab ménbatiu dob beene ruwo géfadiyan. 19 Atin bé béno, énda i ségétéw énggito gu bé de dumo do apostol saliyu saén bé Santiagowe sani tuwaréy i Kadnane Jesus.
20 Béréhé ku begom bé toow i ni sulaté ku begom, békén tugi. Gétigay Tuluse so toow i ni.
21 Tidéw béno, ménangéyu dob de ingéd dob Siria brab dob Silisia. 22 Bé do no do gai, i de munur bé Kristowe dob Judea, énda séna énggébalaka ro begén taloo no gélolo ro begén. 23 Enggélingoo ro saén i bénréh i de étéw fantag bé begéne maro, “I étéwe toow fo fénrasayén betom bé do gétah brab ténlama no kédanén i kéunure bé Kristowe, béleewe ni ménbalengén i fédéw ne brab ménwaléyén wayo muret fantag bé Kristowe.” 24 Mélaw dénayéw roy Tuluse sabaf bé begéne ménwaléy munur bé Kristowe.