I Sulat Judase
Judas i dawét i séménulate bé ni sulat, sani tuwaréy Jesu Kristowe. Sénulat Judasey ni sulat dob kéluhanay de munur bé Kristowe.
Dob ni sulat, féningat Judasey kéluhanay de munur fantag bé de tugién témoro.
1
Begéney Judase, sani dumo Santiagowe sétiman idéng, brab sugu-sugué Jesu Kristowe.
Sémulatu mangéy dob begome do étéw fén-unur i Tuluse bé Jesuse. Begomey de étéw kégédaway Abaye Tulus brab do diyagané Jesu Kristowe.
Mégédaw damén i Tuluse begom, brab méuray damén i na nuwe begom, brab irayén damén begom i métanéke fédéw.
Do gulaané ku do dumo gu, bé gétahe, i toowe fo kéuyotu ku sulaté ku dob begome, been i niy fantage bé kéfukas Jesuse betom dob de sala tom. Endob kailangan fo sulaté ku na métah i kéféginau guwe begom bé fatut fo fétaus gom i kéatuho kome bé de étéw méuyot mégalin bé toowe kétoro niray i Tuluse. Non sénarig i Tulusey kétoro ne dob betome do étéwén. Atin kailangan énda fo méfégalino. Kailangan fo féginauné ku begom lee non wén i do étéw do békén méngintulus énggésélawék betom, éndob sékémé ro saén. Fégaliné roy toowe kétoro fantag bé kégédaw i Tulus tome. Non toroé roy fakay kun i de étéw do rémigo bé de mékérésik do adat loo bé de rigoné ro, non énda kémukum i Tuluse kun non toow saén mégédaw. Atin béréhé ro békén kun Kadna tom i Jesu Kristowe brab békén kun Jesus i méguléwe betom. Endob ménrugayén ménbéréh dob Ménsulate Kébéréh i Tulusey fantage bé kékukume bero.
Gétiga komén i kéluhanay de ni béréhé ku begom. Gido loo, féfégétédém gu begom i ni: Bé do gétah, ténangéy i Kadnaney de Judio mésut tidéw Egipto, sani ingéde gono ro ménrifén. Endob amun énggésut ron, fénléhu i Kadnaney de dumo bero sani do énda munur dob Beene. Fégétédém gom i de télaki bé do gétah. Amun méntéfégérotor ro brab ténagak roy fatute gono ro, fén-angéy i Tuluse bero dob délémone brab nikétén bero bé sangkalie énda mékédano taman sa taman. Atin diyo béleewe ni fénongot-ongot i Tuluse beroy gaiwe mékukum ro fo toow. Fégétédém gom i de étéw ménbati dob Sodoma brab dob Gomorah brab dob de ingéd gédét diyo. Ségiléw i rénigo ruwe bé de ni do télaki, non tete i de adat ro atin ménwaléy ro bakla. Mélaw kénukum i Tuluse bero bé kéfédiyo ne bero dob gonoy aféye taman sa taman inok émféingat bé de ségiyo étéw ké atiy mérigowe dob berowe ké ségiléw i de rigoné ro.
Atin ségiléw so bé niy de tugién do témoro. Rigoné roy de toow fo mékérésik dob de karo do lowoh, atin béréhé roy odoro ro saén i kéfémandu i de téginéf ro. Endob mika ro modor bé de sugu i Tuluse atin féngirasé roy de barakatan do étéw dob lawayo. Fiyon foy toowe fo gérotor télakiy Tuluse féndawét Miguel, énda rénigo noy loowe bé ni. Bé do gétah amun ménléhu i Moisese, ménséédél i ro Miguele bero Satanase fantag bé ati isuwe bero gégédot bé bangkay Moisese. Endob énda fo ménfébaraw i Miguele méngiras bé Satanase. Yamula ménbéréh saén mano, “Kadnan i gémélée beem.” 10 Endob i de ni do tugién do témoro, féngirasé roy éndae gésobuto ro. Ségiléw ro bé de mérayar do binatang non énda i gétiga-tiga ro saliyu bé de tete adat ro funa ro mébinasa. 11 Mékukum ro fo toow, non méniring ro bé adat Kaine, sani sunguwe ménméléhu bé gétaho. Atin méniring ro so bé adat Balaame, sani réménigowe bé békéne katabuwan. Non i de ni do tete témoro, rémigo ro tete inok gégédot ro kurta. Niring ro soy adat Korehe non rénigo noy sébanile bé Tuluse funa ro ménbinasa. 12 Amuk sélimud gom inok mama gom brab méngintulus gom, mamung ro begom. Maak do mékérésik bérétik, non rigone roy tetee do kétaya ro saén atin énda mon mémala ro de. Rigoné ro saén i de karo kétayan. Ségiléw ro bé de rawén énda muwit ro rana, atin faniréy réfuruhe saén. Atin ségiléw ro so bé de kayéw énda mégonok ro ké gai ro damén mégonok. Maak do ménrandutén do kayéw do mégangu. 13 I de ni do tugién do témoro, ségiléw ro bé de dakél do bagél dob dogote ké wén i défuk, non i de tete do mékémala do rigoné ro, maak do mékérésik buro-buro dob rotor i wayége. Ségiléw ro bé de gitoon énda modor ro dob fatute aguwo ro, non tagaké roy toowe kétoro. Mélaw ténafay i Tulusey toowe fo délémon gono ro méférisu taman sa taman.
14 Atin i Enoke, sani géénéme katufuan tidéw dob Adame, nuretén i kébéréh i Tuluse sénarigén dob beene fantag bé de ni do étéw mano, “Téngténg gom! Gégumah moso i Kadnane beroy firoye ngibu do télaki no, 15 inok susiné noy de rénigoy kéluhanay de étéw. Atin kukumé noy de békén méngintulus do étéw do ménsala non bé kéluhanay de tete rénigo ro brab kéluhanay de tete kébéréh ro bénréh ro sébanil bé Tuluse.”
16 I de ni do tugién do témoro, démoyun ro butédbutéd brab démowoy. Modor ro saén bé de tete kétaya ro. Atin do fébantug-bantug ro brab kémuwéy bé de étéw inok mérigo saén i de karo kétayan.
17 Endob do dumo gu, fégétédém gom i bénréh i de apostol i Kadna tome Jesu Kristo begom fantag bé ati mérigowe dob de gai moso. 18 Bénréh ro begom maro, “Amuk gégumahén i tamfaday de gai, wén i do étéw démiyangka begom. Been i niy de étéw odoro roy de tete kétaya ro sébanil bé Tuluse.” 19 Been i niy de étéw émfésébanil begom. Odoro ro saén i de tete kétaya ro. Atin i Rémogor i Tuluse énda batién dob berowe. 20 Endob i de begom do dumo gu, fétaus gom i késétabang gome inok méégét i kéunur gome bé kétoroe tidéw dob Tuluse. Atin fédaya gom i barakatane Rémogor i Tuluse témabangan begom démasal. 21 Atin fétaus gom i kétanggaf gome bé kégédaw i Tuluse bé lala gome ongot-ongot bé kéirayay Kadna tome Jesu Kristo betom bé umule magufusa sabaf bé kéuray i na nuwe betom.
22 Atin fatut mégédaw gom bé de étéw ruwo-ruwoy fédéw ruwe munur. 23 Tabanga kom i de ségiyo étéw inok énda mékukum ro, maak fégayasé kom bero fégawitén tidéw dob aféye. Atin fatut mégédaw gom bé de ségiyo étéw. Endob fatut mérarék gom bé de mékérésik do adat ro atin ingat gom inok énda géiring gom bero.
24 Toow tom fo fésalamat bé Tuluse. Beeney gétabange betom inok énda gésala tom, atin Been soy géuwite betom dob adafa nuwe. Atin bé béno, mékédan i de sala tom brab moror tom bé lala tome gégito bé réndaw ne. 25 Dayéwé tom fo toow i Tuluse fénagéw dob Kadna tome Jesu Kristo. Tulusey mémukase betom dob de sala tom. Beeney barakatane méguléw atin kaan i kéluhanay aturane tidéw féganay taman sa taman. Amen.
Judas