I Fiyowe Uret Sénulat
Mateowe
Been i niy Fiyowe Uret sénulat Mateowe fantag bé Jesu Kristowe. Sénulat Mateowey de ténoro Jesus, sani Nga i Tuluse, brab de mékégaif do rénigo no. Sénulat Mateowe soy Jesuse, Been i “Kristowe”. I atag i “Kristowe”, sani fénémili i Tuluse méguléw. Bé do gétah, ménongot-ongot i de Judio bé kégumah i fénémili i Tuluse méguléw. Ménongot-ongot ro non bé do gétah wén i de sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne, bénréh roy wén i gégumahe ségétéw fénémili i Tuluse méguléw bé de Judio. Fénggétiga Mateowey ni étéw bé Beeney Jesuse, sani “Kristowe”.
Endob i de odoroy de Judio, méndaléw ro fo bé Jesuse brab ménrarék ro de. Mélaw nongot ro bé de gémamak kukuman, sani méguléwe tidéw dob ingéde Roma, bé féléhuén i Jesuse. Endob amun ménléhuén i Jesuse dob kruse, brab amun ménlébéngén, méntébule. Mélaw tintu gétiga tom bé i Jesuse Beene foy tintuwe Nga i Tuluse.
I Mateowe, sani séménulate bé ni Fiyo Uret, ségétéw so bé de kuyug Jesus amun ménbati sénay Jesuse dob duniyae ni. Mélaw gétiga tom bé i kéluhanay do sénulatén toow fo toow.
1
I de katufua Jesu Kristowe
Ay niy de dawét i de katufua Jesu Kristo, sani ségétéwe séfu Datu Dabide séfu Abraham. I Abrahamey boh Isake. Atin i Isakey boh Jakobe. Atin i Jakobey boh Judahe brab de dumo no sétiman boh. Atin i Judahey boh Farese brab Sarawe. (Tamar i idéng ruwe.) Atin i Faresey boh Esrome. Atin i Esromey boh Rame. Atin i Ramey boh Aminadabe. Atin i Aminadabey boh Nasone. Atin i Nasoney boh Salmone. Atin i Salmoney boh Boose. (Rahab i idéng ne.) Atin i Boosey boh Obede. (Rut i idéng ne.) Atin i Obedey boh Jesewe. Atin i Jesewey boh Datu Dabide. Atin i Dabidey boh Solomone. (I idéng ne been i bawag Uriase bé do gétah.) Atin i Solomoney boh Roboame. Atin i Roboamey boh Abiase. Atin Abias i boh Asawe. Atin i Asawey boh Josefate. Atin i Josefatey boh Jorame. Atin i Joramey boh Osiase. Atin i Osiasey boh Jotame. Atin i Jotamey boh Akase. Atin i Akasey boh Esekayawe. 10 Atin i Esekayawey boh Manasese. Atin i Manasesey boh Amone. Atin i Amoney boh Josiase. 11 Atin i Josiasey boh Jekoniase brab de dumo no sétiman boh. Kéluhana ro mén-uwit mangéy dob mérayue ingéd féndawét Babilonia amun ténabanan i karowe ingéd bé girawe. 12 Amun diyo ron bati dob Babilonia, i Jekoniase wén i ngaén féndawét Salatiel. Atin i Salatieley boh Sorobabele. 13 Atin i Sorobabeley boh Abiude. Atin i Abiudey boh Eliakime. Atin i Eliakimey boh Asore. 14 Atin i Asorey boh Sadoke. Atin i Sadokey boh Akime. Atin i Akimey boh Eliude. 15 Atin i Eliudey boh Eleasare. Atin i Eleasarey boh Matane. Atin i Mataney boh Jakobe. 16 Atin i Jakobey boh Josehe, sani bawag Mariahe. Atin i Mariawey idéng Jesuse féndawét Kristo non Been i fénémili i Tuluse méguléw. 17 Mélaw folo bra fot gékansad i de katufuan tidéw dob Abrahame taman dob Dabide. Atin tidéw dob Dabide taman dob gaiwe mén-uwit i de Judio mangéy Babilonia folo bra fot so gékansad i de katufuan. Atin tidéw béno taman bé kéumah Kristowe folo bra fot so gékansad i de katufuan.
I kéumah Jesu Kristowe
18 Ay ni urete fantag bé kéumah Jesu Kristowe. I idéng ne Maria. Atin i Mariahe ténlaana nén fébawagén dob ségétéwe lagéy féndawét Jose. Endob amun énda séna sébawag ro de, ménwaléy obor i Mariahe non fénobor i Rémogor i Tuluse. Enggétiga Mariahey ni. 19 Atin i Josehe, métintu étéw, mélaw ménika sébawag bé Mariahe non oborén. Endob fiyo étéw i Josehe, mélaw mika de ké kémalanan i Mariahe. Mélaw ménuyot i Josehe de ké sérontos bé Mariahe sékémén saén. 20 Dob lala Josehe mégitung fantag bé de ni, méntéfégitoy télakiwe tidéw dob Kadnane dob téginéf ne. Ménbéréh i télakiwe ni mano, “O Jose, séfu Datu Dabid, kago magalang-galang mawag bé Mariahe, non i funa nuwe mén-obor sabaf bé barakat i Rémogor i Tuluse. 21 Mégénga moso i Mariahe ségétéw nga lagéy. Atin fédawétém Jesus, non Been i mémukase bé de étéwén dob de sala ro.” Been i bénréh i télakiwe.
22 I funane ménrigoy kéluhanay de ni inok métuman i fénbéréh i Kadnane bé sénarigo nuwe étéw mano, 23 “I kénogone waléy obor, brab mégénga nga lagéy, atin fédawétén Emanuel.” (I atag i dawéte Emanuel “Bati i Tuluse dob betome.”)
24 Tidéw béno, énggétékénal i Josehe, atin nunuro noy fémandu i télakiwe de, mélaw bénawagén i Mariahe. 25 Endob énda ménsétifon ro fidong taman énda séna mumah i nga ne. Brab amun ménumahén, féndawétén Jesus.