I Sulat Pablowe dob Ségétéwe Lagéy Féndawét Tito
Ay niy sébaane bé de sénulat Pablo, sani ménbantuge muret fantag bé Jesu Kristowe. Sénulatén i ni dob ségétéwe lagéy féndawét Tito, sani témabangane de bé kélégéb ne bé Fiyowe Uret.
Dob ni sulat, ténoro Pablowey ati klasiy étéwe fakay waléy odoroy de munur. Ténoroén soy fantage bé fiyowe adat i de munur bé Jesu Kristowe.
1
Tito,
I begéne, Pablo sani sugu-suguéy Tuluse brab ségétéw apostol Jesu Kristowe. Begéney fénémili i Tuluse inok sugué no begén mangéy témabang émfébagér bé kéunur i de étéw fénémili i Tuluse brab inok féfégésobut gu beroy toowe kétoro i katome kéféngintulus. I ségiyowe de funa ku sémugu, inok gésobuto ro gésarig ro bé méuyag ro taman sa taman. I Tuluse, been i niy fénasad ne dob betome tidéw féganay bé énda séna ménlimbag i duniyae de, bé irayén betom i umule magufusa. Atin gétiga tom énda fakayén ké énda tumanéy Tulusey fasad ne. Atin béleewe niy gaiwe fégétiga noy kébéréh ne. Non sénarigén dob begéney kébéréh ne brab ureté ku non been i niy sénugu i Tulus tome mémukas.
Sémulatu mangéy dob beeme, sani ménwaléye maak tintu nga gu bé kéunur tuwe bé Jesuse. I Abaye Tulus brab Jesu Kristowe, sani mémukase betom dob de sala tom, mégédaw damén beem, brab iray ro damén beem i métanéke fédéw.
I funa kuwe téménagak beem diyoan dob bungéde Kreta, inok géfégilido moy galbék tome, brab inok géfémili go do étéw waléy odoroy de munur dob séngae ingéd diyo. Fégétédémém i de kétoro gu fantag bé de ni. I fémilié muwe odoron, fatut ségétéw lagéy énda météboén. Atin fatut ségétéw saén i bawag ne. Atin i de ngaén, fatut do munur ro brab énda karangéy de étéw bero do dufang taloo no mémélis bé de suguén. I odorone, fatut ségétéw énda météboén, non beeney sarigone bé galbék i Tuluse. Enda fatutén félangka-langka, taloo no magad mékérit, taloo no miném arak taman molon, taloo no méuyot sétiboh, taloo no arumén bé kurtae. I odorone, fatut féfiyoné noy kéfagifat ne bé de kana no. Brab fatut méuyot rémigo fiyo. Fatut métintuy kérigo nuwe bé de dumo no atin rigoné noy kétayay Tuluse. Brab fatut énda odoro noy de tete kétayay lowoh ne. Atin fatut toroé no saén i atiy modore bé toowe kétoro, sani mésarigone kétoro to. Amuk rigoné noy ni, waléy émbagér i kéunur i de étéw bé toowe kétoro. Atin géfégito no énda katabuwan i kébéréh i de étéw sébanil bé toowe kétoro.
10 Non médooy de étéw mika mégélingo bé toowe kétoro brab duraté ro soy de ségiyo étéw bé de tugi kétoro ro énda i do lantékén, labi na foy kétoro i de munur do Judio. 11 Fatut fo géléén ro inok éndaén témoro ro. Non gukété roy de ségékuréng bé de kétoro ro énda fatutén toroén. I funa ruwe saén témoro loo bé nan non méuyot ro saén kémurta. Fatut ro damén mémala. 12 Bé gétahe wén i ségétéwe béliyan tidéw so diyaan dob Kreta, ménbéréh mano, “I de étéw dob Kreta do toow fo tete brab do tugién. Faukén ro so, éndob do arumén ro mama.” 13 Toow i nan bénréhén. Mélaw géléém fo bero toow inok waléy fiyoy kéunur ruwe. 14 Brab inok éndaén munur ro bé de békén toow do tutul i de Judio loo soy de sugu i de étéw mika bé toowe kétoro. 15 I étéwe malinis dob adafay Tuluse, karangé noy kéluhanay éntingayéne malinis. Endob énda i malinis dob de étéw énda séna malinis i de fédéw ro brab énda séna munur ro bé Kristowe non énda séna mélinis i de itunga ro brab énda mémala ro bé de sala ro. 16 Béréhé ro gétiga ro kun i Tuluse, éndob giton dob de tete rigoné ro énda gétiga roy Tuluse. Toow fo tete i de adat ro brab énda modor ro bé fatute. Enda médait ro rémigo fiyo.