Li̱pa̱xuhu tama̱catzi̱ní̱n hua̱ la̱ntla̱ta títzokli̱ San Mateo
XATAPAJMUJUN TACHIHUIN:
Yuma̱ “evangelio” usu “li̱pa̱xuhu tama̱catzi̱ní̱n” hua̱ntu̱ títzokli̱ San Mateo lacatancs ma̱siyuma̱ pi̱ Quimpu̱chinacan Jesús huá̱ quima̱akapu̱taxti̱nacán hua̱nti̱ maka̱n quilhtamacú̱ Dios tima̱lacnu̱niko̱chá̱ pi̱ nama̱lakacha̱naniko̱y israelitas usu judíos hua̱nti̱ xuilakó̱ c-xatiyat Israel, sa̱mpi̱ huatiya̱ yamá̱ hua̱nti̱ huanicán “Mesías” hua̱ntu̱ huamputún “Ma̱laktaxti̱ná”.
San Mateo lacatancs ma̱siyuy yuma̱ c-xtatzoknú̱n pi̱ Jesús hua̱ xquilhtzúcut qui̱táxtulh yama̱ maka̱n rey David, na̱ huan pi̱ lacáchilh ca̱tuxá̱huat luhua acxni̱ lákcha̱lh quilhtamacú̱ la̱ntla̱ Dios maká̱n clhca̱huili̱ni̱t c-Li̱kalhtahuaka̱ pi̱ nalacachín. Acxni̱ xli̱chihui̱nanko̱ni̱ttá̱ la̱ntla̱ lacáchilh Jesus, tuncán huan la̱ntla̱ ma̱tzúqui̱lh xtascújut, hua̱mpi̱ acxnitiyá̱ tzúculh scuja̱ acxni̱ Juan Bautista aya xakmununi̱ttá̱ c-xakalhtu̱choko̱ Jordán.
Acxni̱ xlá̱ aya xli̱scujma̱ xtachihui̱n Dios lacatancs ma̱síyulh pi̱ xkalhi̱y tlanca li̱tlihuaka, chu̱ li̱skalala̱ laqui̱mpi̱ tancs nali̱chihui̱nán xtalacapa̱stacni Dios, chu̱ na̱ chuná̱ xkalhi̱y li̱tlihuaka̱ laqui̱mpi̱ nama̱pacsako̱y caxatu̱cahuá̱ ya̱ tajátat.
Yama̱ capítulo hua̱ntu̱ huilakó̱ c-xli̱katsputni li̱kalhtahuaka, antá̱ li̱chihui̱nán acxni̱ Jesús a̱huatiyá̱ alh c-xaca̱chiqui̱n Jerusalén, pus huatiya̱ yumá̱ qui̱táxtulh c-xli̱akasputni xtascújut sa̱mpi̱ antiyá̱ makni̱canchá, chu̱ lakastakuánalh ca̱li̱ní̱n.
1
Xtucuhuinicán hua̱nti̱ xminti̱lhako̱ni̱tanchá̱ xalakmaka̱n xquilhtzucut Jesucristo
(Lucas 3:23-38)
Yuma̱ c-tatzoknú̱n tatzoktahuilani̱t xtucuhuinicán pacs la̱ntla̱ mi̱nti̱lhachá̱ xquilhtzucut Quimpu̱chinacán Jesucristo. Huá̱ ma̱lacatzúqui̱lh xamaka̱n Abraham, chu̱ rey David na̱ cha̱tum xquilhtzúcut tihua̱.
Yama̱ ko̱lutzi̱n Abraham xuí̱ cha̱tum xkahuasa hua̱nti̱ xuanicán Isaac, chi̱nchu̱ xkahuasa Isaac xuanicán Jacob, chi̱nchu̱ xkahuasa Jacob xuanicán Judá ma̱squi na̱ xkalhi̱ko̱y tanuj xlakkahuasán. Xlakkahuasan Judá xuaniko̱cán Fares chu̱ Zara, xtzicán xuanicán Tamar. Xapuxcu xkahuasa Fares xuanicán Esrom. Xkahuasa Esrom xuanicán Aram. Xkahuasa Aram xuanicán Aminadab. Xkahuasa Aminadab xuanicán Naasón. Xkahuasa Naasón xuanicán Salmón. Xkahuasa Salmón xuanicán Booz (xtzi xuanicán Rut). Xkahuasa Booz xuanicán Obed. Xkahuasa Obed xuanicán Isaí. Xkahuasa Isaí xuanicán David hua̱nti̱ acxni̱ Rey xuani̱t xlá̱ tita̱tahui̱ hua̱nti̱ xpusca̱t xuani̱t Urías, chu̱ chuná̱ tilacáchilh cha̱tum xkahuasacán hua̱nti̱ xuanicán Salomón.
Xkahuasa Salomón xuanicán Roboam. Xkahuasa Roboam xuanicán Abías. Xkahuasa Abías xuanicán Asá. Xkahuasa Asá xuanicán Josafat. Xkahuasa Josafat xuanicán Joram. Xkahuasa Joram xuanicán Uzías. Xkahuasa Uzías xuanicán Jotam. Xkahuasa Jotam xuanicán Acaz. Xkahuasa Acaz xuanicán Ezequías. 10 Xkahuasa Ezequías xuanicán Manasés. Xkahuasa Manasés xuanicán Amón. Xkahuasa Amón xuanicán Josías. 11 Xkahuasa Josías xuanicán Jeconías ma̱squi xkalhi̱ko̱y tanuj xlakkahuasán. Xlacán xlama̱kó̱ acxnitiyá̱ yama̱ xamaka̱n quilhtamacú̱ acxni̱ xamaká̱n tichi̱le̱nko̱ca̱ xta̱chuná̱ la̱ntla̱ tachí̱n laqui̱mpi̱ antá̱ nascujko̱ya̱chá̱ israelitas c-xaca̱chiqui̱n Babilonia.
12 Ali̱sta̱lh acxni̱ israelitas xtaspitpalako̱ni̱t c-xtiyatcán tilacáchilh cha̱tum xkahuasa Jeconías hua̱nti̱ xuanicán Salatiel. Chi̱nchu̱ xkahuasa Salatiel xuanicán Zorobabel. 13 Xkahuasa Zorababel xuanicán Abiud. Xkahuasa Abiud xuanicán Eliaquim. Xkahuasa Eliaquim xuanicán Azor, 14 Xkahuasa Azor xuanicán Sadoc. Xkahuasa Sadoc xuanicán Aquim. Xkahuasa Aquim xuanicán Eliud. 15 Xkahuasa Eliud xuanicán Eleazar. Xkahuasa Eleazar xuanicán Matán. Xkahuasa Matán xuanicán Jacob. 16 Xkahuasa Jacob xuanicán José. Pus huá̱ chú̱ yuma̱ José hua̱nti̱ tita̱tapu̱chúhualh María hua̱nti̱ tima̱lakatuncúhui̱lh Jesús hua̱nti̱ a̱li̱sta̱lh na̱ li̱ma̱pa̱cuhui̱ca̱ Cristo sa̱mpi̱ yuma̱ tachihuí̱n Cristo c-xatachihui̱n hebreo huanicán “ma̱akapu̱taxti̱ná.”
17 Chuná̱ pi̱ hua̱ la̱ntla̱ tilácstacli̱ quilhacatunu tastacni̱ la̱ntla̱ li̱macatzucuy c-xtalatama̱n Abraham hasta acxni̱ tilacáchilh rey David, quilhaccu̱ta̱ti tastacni̱ xli̱pacs; chu̱ la̱ntla̱ li̱quilhtzucuy c-xtalatama̱n David hasta acxni̱ israelitas tachí̱n tile̱nko̱ca̱ c-Babilonia, akcu̱ta̱ti quilhtzúcut xli̱pacs; na̱ chuna li̱tum tilacstacpalako̱lh quilhaccu̱ta̱ti tastacni̱ hasta acxni̱ tilacáchilh Cristo, akcu̱ta̱ti quilhtzúcut xli̱pacs.
Xlakatuncuhuit Jesucristo
(Lucas 2:1-7)
18 Hua̱ xtalacachin Jesucristo, chuna̱ na̱má̱ tílalh: Hua̱ xtzi tihua̱ María, hua̱nti̱ xli̱ta̱tahuilat José, acxni̱ ni̱ xa̱la̱ta̱tahuilay, chu̱ ni̱ naj huá̱ xta̱tapaksi̱y José, xtacatzi̱y pi̱ nia̱lh xacstu xlama̱ María, hua̱mpi̱ hua̱ xlá̱ xli̱tlihuaka Espíritu Santo hua̱nti̱ chuná̱ xtlahuani̱t. 19 José luhua tla̱n chixcú xuani̱t, pus acxni̱ cátzi̱lh pi̱ xli̱ta̱tahuilat María nia̱lh xacstu xlama̱, ni̱ ma̱laksiyupútulh xpa̱lacata̱ pi̱ ni̱ nama̱ma̱xani̱y, huata xlá̱ caj tze̱k xmakaxtakputún laqui̱mpi̱ chuná̱ chú̱ nalactlahuay xtachihuí̱n ni̱ma̱ xqui̱ma̱lacnu̱ni̱t c-xchic xtasquín. 20 Luhua acxni̱ chuná̱ xlacapa̱stacma̱, titasiyúnilh cha̱tum xángel Quimpu̱chinacán c-xca̱tama̱nixni, huánilh: “José, xcam xamaka̱n rey David, ni̱ cali̱ma̱xánanti̱ nali̱pina̱ María c-mínchic, chu̱ mimpusca̱t natlahuaya. Sa̱mpi̱ yama̱ skata̱ hua̱ntu̱ xlá̱ kalhkalhi̱ma̱, huá̱ xli̱tlihuaka Espíritu Santo chuná̱ tlahuani̱t. 21 Acxni̱ chú̱ nama̱chixcuhui̱li̱y actzu̱ kahuasa, huix nali̱ma̱pa̱cuhui̱ya̱ Jesús. Hua̱ xlá̱ chuná̱ nali̱huanicán sa̱mpi̱ nama̱laktaxti̱ko̱y xnata̱chiqui̱n israelitas la̱ntla̱ nama̱laksputuniko̱y xtala̱kalhi̱ncán.”
22 Hua̱ chuná̱ li̱akspúlalh xli̱pacs yumá̱ laqui̱mpi̱ María nama̱kantaxti̱y xtachihui̱n Dios hua̱ntu̱ xamaka̱n tima̱puhuá̱ni̱lh xprofeta Isaías natzoka̱ c-xlibro̱ acxni̱ na̱má̱ huá̱:
23 “Cha̱tum tzuma̱t hua̱nti̱ ni̱ a̱ta̱tapaksi̱y chixcú,
chú̱ nia̱lh xacstu lama̱, sa̱mpi̱ nama̱lakatuncuhui̱y cha̱tum skata;
xlá̱ nali̱ma̱pa̱cuhui̱cán Emanuel”
(sa̱mpi̱ yama̱ tachihuí̱n “Emanuel” c-xatachihui̱n hebreo huamputún “Dios quinca̱ta̱lamá̱n”). 24 Cha̱nchu̱ acxni̱ José lakastakuánalh la̱ntla̱ xma̱nixnama̱, pus chuná̱ xlá̱ tláhualh hua̱ la̱ntla̱ xli̱ma̱paksi̱ni̱t xángel Quimpu̱chinacán, tita̱tahui̱ xpusca̱t titláhualh. 25 Hua̱mpi niucxnicú ta̱tapáksi̱lh la̱ntla̱ xta̱hui̱ hasta ni̱li̱huaya̱ tima̱chixcuhuí̱li̱lh tama̱ actzu̱ xkahuasa, na̱ Jesús tihuilí̱nilh xtucuhuiní.