Ukanikorongi u Kagita̱ Ubana a Asu u
Aza a Tasaloniya
Ukukpa̱ u kadyanshi
An Bulus kotsoi ukorongu ukanikorongi u na vi, aku u korongi kpam u roku ubana a asu u Atoni a Tasaloniya. Tasaloniya ilyuci i ucira iꞌya a ikengi i kushiva̱ n kuden ku pige. Pini a asu vi, atoni a ameli a ɗa pini ushani. Bulus tuwa̱ ta̱ a Tasaloniya u wenishikei ama ukuna u Yesu. U yan ta̱ dem manyan ma uyan atani tsa̱ra̱ u tsa̱ra̱ ikebe. Atoni a ameli ushani a woko ta̱ Atoni a Yesu. Aza a Yahuda a ɗa aꞌa̱ri pini a woko ta̱ dem Atoni.
An a yain aꞌayin, aza ɗa a ka tono n ama a ilyuci yi a gita̱i malyon, pini nala, a lokoi pini Bulus. An nala u wurai, Bulus tuwa̱ ta̱ u suki kaɓa̱ngi ka ne Timoti u tuko yi alabari a Atoni a ɗa aꞌa̱ri a Tasaloniya vi. Timoti tuko yi ta̱ alabari a shinga, an u kotsoi upana alabari a shinga yi ɗa Bulus korongi ukanikorongi vi.
Uwenishike u pige u ɗa wa̱ri pini a ukanikorongi u na vi u ɗa aꞌayin a ɗa Yesu wa doku wa gono pini na a likimba. Ili ushani ya gita̱ ta̱ a aꞌayin a nala yi. Tsa reve kain ka ili yi ya gita̱ wa, adama a nala u gan ta̱ tsu rongo mai tyoku ɗa Kashila̱ ka ciga hal n tsu vani kain ki. Gba̱ ili i na yi Bulus dana ta̱ iꞌya pini a ukanikorongi u na vi.
Ili iꞌya iꞌa̱ri a tagara̱da u na vi
Idyani (1:1-3)
Upityanangu u aza a Tasaloniya n iryoci (1:4–3:13)
Uma u ɗa wa zuwa Kashila̱ ka pana kayanyan (4:1-12)
Ili iꞌya tsa fuɗa tsa wene Asheku a gono baci (4:13–5:11)
Idani i makorishi n idyani (5:12-28)
1
A̱tsu an Bulus n Sila n Timoti a̱tsa tsa korongu ukanikorongi u na ubana a asu u Atoni a Tasaloniya. Ele dem aza a Kashila̱ Tata u tsunu a ɗa kpam aza a Asheku Yesu Kawauwi aza ɗa aꞌa̱ri a asu u nala vi. Ma yan ta̱ kavasu na̱ n foli Kashila̱ ka wenike ukuna u shinga u ne ara ɗe kpam u zuwuka ɗa̱ una̱ u shinga na̱ ndishi n shinga.
Upityanangu u aza a Tasaloniya
Tsu tsu rongo ta̱ ucikpa Kashila̱ adama a ɗe gba̱. Kpam gba̱ aꞌayin a ɗa baci tsa yan kavasu, tsu tsu ciɓa ɗa̱ ta̱ dem. Aꞌayin a ɗa baci tsa dansa ukuna u ɗe n Kashila̱ Tata u tsunu, tsu tsu dansa ta̱ ukuna u ili iꞌya i tsu yan adama a upityanangu u ɗe, kpam tsu tsu dansa ta̱ manyan ma i tsu yan an ya ciga atoku, tsu tsu dansa ta̱ kpam tyoku ɗa i tsu rongo uzuwa uma a asu u Asheku Yesu Kawauwi aꞌayin a ɗa baci iꞌa̱ri a asuvu a upana u ikyamba.
Aje a va̱, Kashila̱ ka ciga ɗa̱ ta̱, kpam tsu reve ta̱ u ɗanga̱sa ɗa̱ ta̱ tsa̱ra̱ i woko ama a ne. An tsu tonuko ɗa̱ Kadyanshi ka Shinga, n udyanshi u ɗa koshi wa, shegai n ucira u ɗa. Kulu Keri ka ku zuwa ɗa̱ i reve ili iꞌya tsu danai vi mayun ɗa. Kpam an tsu rongoi n a̱ɗa̱, i wene ta̱ tyoku ɗa tsu rongoi a uwenike ukuna u maci u akani vi. Nala dem, i rongo ta̱ tyoku ɗa tsu rongoi n tyoku ɗa Asheku a rongoi. A asuvu a upana u ikyamba dem, i wusha ta̱ akani yi kpam Kulu Keri ku zuwa ɗa̱ ta̱ i yain maza̱nga̱.
Nala i wokoi iryoci i ama gba̱ aza ɗa a ka tono Asheku a uɓongu u Masidaniya n Akataya. Adama a ɗe, kadyanshi ka Asheku ka kyawan ɗe gba̱ ko nte wa a uɓongu u na vi, hal gba̱m kapala n asu u na vi. Upityanangu u ɗe n Kashila̱ a reve ta̱ n u ɗa ko nte wa. Adama a nala tsa ciga gba̱m tsu yain kadyanshi a kaci ka nala wa. Ama yi n kaci ka le a tsu rongo ta̱ uyan kadyanshi tyoku ɗa i ryabusa tsu. A tsu dansa ta̱ dem tyoku ɗa i kpatala̱kai ameli kucina̱, aku ya gbashika Kashila̱ ka mayun n ka uma. 10 A tsu dansa ta̱ dem tyoku ɗa ya vana Maku ma ne Yesu u tuwa̱ a zuba. Kashila̱ ka ꞌya̱nga̱sa̱ ta̱ Yesu a ukpa̱, gogo‑na kpam Yesu nala vi aya wa wauwa tsu a upana u ikyamba u upan u ne u ɗa wa tuwa̱.