Ukanikorongi u Ire Ubana a Asu u
Aza a Korintiya
Ukukpa̱ u kadyanshi
Bulus korongu ta̱ ukanikorongi u na vi ubana a asu u atoni a ɗa aꞌa̱ri a Korintiya an aza roku a le pini ɗe a ka sapulusa Bulus. U suku ta̱ kaɓa̱ngi ka ne Taitu ba u yanka ama yi kadyanshi a kaci ka ili iꞌya iꞌa̱ri i mayun. An Taitu gonoi u tonuko ta̱ Bulus an ama ushani a wushuki n iꞌya u danai, shegai aza roku a ɗa pini a buwai bawu a wushuki. A ukanikorongi u na vi, Bulus cikpa ta̱ aɓa̱ngi a ne, kpam u yain kadyanshi ka aza ɗa a ꞌyuwan yi vi.
Bulus toɗugbusuko ta̱ ama yi tyoku ɗa wa̱ri wa ciga u yain, kpam n iꞌya i ka̱ngu yi u yain nala vi. A kapala kpam, u yain kadyanshi a kaci ka ugbashika Kashila̱. U yan ta̱ kadyanshi tyoku ɗa Atoni a ka ɓa̱nga̱mgba̱na̱. A makorishi u wenike ta̱ kaci ka ne an wa̱ri kasuki ka maci ka Kawauwi.
Tagara̱da u na wa wenike tsu ta̱ tyoku ɗa Atoni a ka yan manyan gogo‑na, n tyoku ɗa a ka ɓa̱nga̱ nkoshi ma Atoni n awenishiki a ɗa a ka yanka Kawauwi manyan. U yan ta̱ kadyanshi hal gai tyoku ɗa a ka na̱ka̱ ikebe n ili i maci adama a manyan ma Kashila̱. U wenike tsu ta̱ an makoshi ma mayun ma tsu yan manyan adama a ili iꞌya wa tsa̱ra̱ wa, shegai adama a ili iꞌya ama a ka tsa̱ra̱. U dana ta̱, aꞌayin a ɗa baci a yain ukuna bawu pini ucira n uciga u Yesu, ukuna u nala u woko ɗe u gbani. Shegai aꞌayin a ɗa baci a yain ukuna n ucira n uciga u Yesu, ukuna u nala wa zuwa ta̱ Kashila̱ ka pana kayanyan kpam a tsa̱ra̱ ucira u mayun a likimba.
Ili iꞌya iꞌa̱ri a tagara̱da u na vi
Bulus cikpai Kashila̱ (1:1-11)
Manyan ma kasuki ubana a asu u ama a Kashila̱ (1:12–2:17)
Adooki a asuvu a uciga u Kawauwi (3:1–7:16)
Kune ubana a asu u aza a unambi (8:1–9:15)
Bulus kasuki ka mayun ka (10:1–13:10)
Idyani i makorishi (13:11-13)
1
Idyani i Bulus
Mpa Bulus, Kashila̱ ka ka cigai ka ɗanga̱sa mu n woko kasuki ka Yesu Kirisiti Kawauwi. Timoti wa̱ ta̱ pini kaɓolo na̱ mpa aꞌayin a ɗa n korongi ukanikorongi u na vi.
Kuwa ku Atoni ku Kashila̱ ka ka̱ri a ilyuci i Korintiya ka ma koronku, n gba̱ aza ɗa aꞌa̱ri ama a Kashila̱ a kapashi ka Akataya.
A̱sa̱ka̱ Kashila̱ Tata u tsunu n Yesu Asheku Kawauwi a na̱ka̱ ɗa̱ ukuna u shinga na̱ ndishi n shinga.
Bulus cikpai Kashila̱
Cikpai Kashila̱ eyi uza ɗa wa̱ri Tata u Asheku a tsunu Yesu Kawauwi! Kashila̱ Tata aya uza ɗa wa̱ri n iyali kpam n una̱ka̱ ndishi n katakasuvu. U tsu na̱ka̱ ta̱ ndishi n katakasuvu aꞌayin a ɗa baci tsa̱ri a asuvu a kadambula, tsa̱ra̱ tsu na̱ka̱ aza roku ndishi n katakasuvu. Aꞌayin a ɗa baci aza roku aꞌa̱ri a asuvu a kadambula, tsa fuɗa ta̱ tsa na̱ka̱ le icun i ndishi n katakasuvu n nala n ɗa Kashila̱ ka na̱ka̱ tsu vi. Mayun ɗa wa̱ri an tsa pana ikyamba cika adama a Kawauwi. Mayun ɗa kpam tsu tsu tsa̱ra̱ ndishi n katakasuvu cika adama a Kawauwi. Tsu pana baci ikyamba, tsa zuwa ta̱ uma u ɗa Kashila̱ ka na̱ka̱ ɗa̱ ndishi m atakasuvu n iwauwi adama a upana u ikyamba u nala vi. Aꞌayin a ɗa baci dem Kashila̱ ka na̱ka̱ tsu ndishi n katakasuvu, tsa̱ra̱ tsu gbamatangu ɗa̱ ɗa. Kpam i fuɗa i kawunku n ahankuri a upana u ikyamba vi. Uzuwa u uma u tsunu ubana ara ɗe wa̱ ta̱ n ucira, kpaci tsu reve ta̱ i pana baci ikyamba tyoku ɗa a̱tsu tsu panai, ya wusha ta̱ ndishi n katakasuvu tyoku ɗa a̱tsu tsu wushai.
Ama a va̱, tsa ciga ta̱ i reve tyoku ɗa tsu panai ikyamba a uyamba u Asiya. A zuwuka tsu ta̱ ukuna u ɗa u lai ucira u tsunu, hal tsu takpai uma gba̱m tsa yan uma kpam wa. Mayun ɗa, tsu zuwa ta̱ tsa kuwa̱. Shegai ukuna u nala u zuwa tsu ta̱ tsu gita̱ uwushuku n Kashila̱, shegai kaci ka tsunu wa, kpaci aya u tsu ꞌya̱nga̱sa̱ akushe. 10 Kashila̱ ka wauwa tsu ta̱ aꞌayin a ɗa tsu yain evu n ukuwa̱ vi, tsu reve ta̱ kpam wa lya kapala n uwauwusa tsu. 11 Wa wauwa tsu ta̱ kpaci eɗa̱ ya ɓa̱nga̱sa̱ tsu ta̱ an ya yansa̱ka tsu kavasu. Adama a nala, Kashila̱ ka wushuku ta̱ kavasu ka ɗe. Wa zuwuka tsu ta̱ una̱ u shinga, kpam ama ushani a ka cikpa yi ta̱ adama a ili iꞌya u yanka tsu.
Bulus a̱sa̱ka̱i ve nwalu ma ukyawunsa u ne
12 Tsu ciɓa baci n ili iꞌya tsu yain, tsu tsu dana ta̱ tsu yan ta̱ maza̱nga̱ an bawu tsu yain ukuna u gbani. Kain dem tsu tsu rongo ta̱ mai, kpam tsu tsu sokonku ɗa̱ ko ili wa. Ukuna u shinga u Kashila̱ u ɗa u zuwai uyan ili i nala yi gba̱, ugboji u likimba u ɗa wa. Tsu rongo ta̱ mai ko nte wa, hal gai u ka̱na̱ baci n a̱ɗa̱. 13-14 An tsu koronku ɗa̱ vi, tsu yan ta̱ kadyanshi n a̱ɗa̱ karara, tsu sokonku ɗa̱ ko akani a te wa. Adama a nala, n zuwa ta̱ uma ya reve ta̱ gba̱ iꞌya tsu korongi. I tsa̱ ta̱ i revei ili i roku a ili iꞌya tsa tono, shegai tsu zuwa ta̱ uma ubana kapala ya reve ta̱ iꞌya mai mai, tsa̱ra̱ kain ka Yesu Asheku a tsunu ka yan baci, ya yan ta̱ maza̱nga̱ adama a tsunu, a̱tsu kpam tsu yain maza̱nga̱ adama a ɗe.
15 N reve ta̱ ukuna u na vi mai, ɗa gai i zuwai ma̱ri n foɓusoi ma tuwa̱ n kyawan ɗa̱ ve n kagita̱ ki, nala Kashila̱ ka zuwuka ɗa̱ una̱ u shinga kpaci ma̱ri ma tuwa̱ ta̱ ara ɗe kure. 16 Ma̱ri ma ciga ta̱ n ɓatsa n kyawan ɗa̱ aꞌayin a ɗa n wurai ubana a uyamba u Masidaniya n aꞌayin a ɗa kpam ma wura ugono. Aku iꞌa̱ri i ɓa̱nga̱ mu kpam i soku mu a nwalu n va̱ ubana a kaɓon ka Yahuda. 17 N reve ta̱ ya wecike ta̱ ili iꞌya i ɓishinka mu uyan iꞌya n foɓusoi vi. Kadyanshi ka uvurusa̱ aꞌene ka ma yanka ɗa̱ wa. Gogo‑na n woko la vi ɗe tyoku u ama a likimba aza ɗa a ka dana ukuna aku a gono a kpa̱ɗa̱ u ɗa ushaɗangu?
18 I reve ta̱ gai Kashila̱ uza ɗa i wushuku n eyi ɗa, nala dem u gan ta̱ i reve an tsu tsu dana “Eye” aku tsu gono tsu dana “Aꞌa” kute wa. 19 Kpaci Yesu Maku ma Kashila̱ u tsu dana “Eye” aku u gono u dana “Aꞌa” kute wa, shegai u tsu rongo ta̱ n katakasuvu ka te. Aya uza ɗa mpa n Sila n Timoti tsu yanka ɗa̱ kadyanshi a kaci ka ne. 20 Kpaci aya u shaɗangi gba̱ kazuwamgbani ka Kashila̱. Adama a nala a ɗa tsu tsu dana “Ami” tsu na̱ka̱ baci Kashila̱ tsupige a asuvu a kala ka Kawauwi. 21 Ciɓai, Kashila̱ ka ka tsu zuwa ɗa̱ hal n a̱tsu dem tsu yain ucira a asu u Yesu. Kashila̱ ki aya dem u ɗanga̱sa tsu. 22 U kaara tsu ta̱ kugyan tsa̱ra̱ u wenike an a̱tsu ama a ne a ɗa koshi. U zuwuka tsu ta̱ dem Kulu ku ne a asuvu a atakasuvu a tsunu tyoku u uzuwamgbana tsa̱ra̱ u wenike tsu an ili i roku iꞌa̱ri a utuwa̱.
23 Kaɓan ka baci ma yanka ɗa̱ an n danai n ꞌyuwan ugono a Korintiya vi adama a ɗa bawu ma ciga n yan ɗa̱ mavura, a̱sa̱ka̱ Kashila̱ ka yan mu mavura. 24 Ili iꞌya ya wushuku n iꞌya, iꞌya tsa tonusuko ɗa̱ wa. Tsu reve ta̱ iꞌa̱ ta̱ n upityanangu u ucira, adama a nala a ɗa iꞌa̱ri n ucira. Tsa ciga ta̱ tsu yain manyan kaɓolo n a̱ɗa̱ tsa̱ra̱ i shaɗangu n maza̱nga̱.