Ukanikorongi u ire u
Yahaya
Ukukpa̱ u kadyanshi
Yahaya korongu ta̱ ikanikorongi i kenu i kenu i tatsu ubana a asu u ama kau‑kau. U na vi; wata, ire, u da uka u ɗa na̱ mmuku n ne aza ɗa Kashila̱ ka ɗanga̱sai ɗa wa koronku. Aꞌayin a nala yi, atoni a so ta̱ mavura cika, pini nala, ɗa Yahaya yankai idani i na yi manyan a una̱ u kuwa ku Atoni n ama a ɗa aꞌa̱ri pini.
Yahaya da uciga wa̱ ta̱ n kalen cika a asu u Kashila̱, nala kpam dem uciga wa̱ ta̱ n kalen a asu u Atoni. Aꞌayin a nala yi, aza roku a ka dansa ta̱ Kawauwi ka̱ vuma u maci wa, shegai kulu ku ama a ka wundya n aꞌeshi a ne koshi. Yahaya dana ta̱ ukuna u nala kaɓan ka. Ukuna u mayun vi u ɗa, Yesu Kawauwi ɗa vuma u maci. U tonuko ta̱ Atoni a ꞌyuwan awenishiki a kaɓan.
Nala dem gogo‑na, awenishiki a ɗa pini a ɗa bawu a ka wenishike ukuna u mayun. Atoni a gan ta̱ a ꞌyuwan icun i awenishiki a nala yi. U gan ta̱ Atoni a cigi ukuna u mayun, kpam a cigamgbana.
Ili iꞌya iꞌa̱ri a tagara̱da u na vi
Idyani n kavasu (1-3)
Ukuna u mayun n uciga (4-11)
Idyani i makorishi (12-13)
1
Idyani
Mpa Yahaya makoshi, ma korongu ukanikorongi u na ubana a asu u uka u ɗa Kashila̱ ka ɗanga̱sai na̱ mmuku n ne.* Makuna ma ‘Uka na̱ mmuku n ne’ pini na, kalen ka ne ka, ‘Kuwa ku Atoni n ama a ɗa aꞌa̱ri pini’. Ma ciga ɗa̱ ta̱ n ukuna u mayun. Mpa ma ciga ɗa̱ utyoku u va̱ wa. Gba̱ aza ɗa a revei ukuna u mayun a ka ciga ɗa̱ ta̱ dem. Tsa ciga ɗa̱ ta̱ adama a ukuna u mayun u ɗa wa̱ri a asuvu a tsunu, kpam wa rongo ta̱ a asuvu a tsunu bawu utyoku.
Kavasu ka va̱ ka, Kashila̱ Tata n Maku ma ne Yesu Kirisiti Kawauwi a ka woko tsu ta̱ ukuna u shinga kpam a pana tsu asuvayali! A̱sa̱ka̱ a na̱ka̱ tsu ndishi n shinga, n ukuna u mayun, n uciga.
Ukuna u mayun n uciga
N pana ta̱ kayanyan cika an n panai a da mmuku n vunu n roku ma tono ta̱ ukuna u mayun, tyoku ɗa Tata u danai tsu yain. Uka, n koronku vu tsa̱ra̱ n tonuko vu ili i savu i roku wa. Tonuko ɗa ma tonuko vu i cigi atoku a ɗe. Ili i kagita̱ iꞌya a tonuko tsu tsu yain iꞌya gai la vi. Uciga u ɗa na: tsu pana udani u Kashila̱. Kpam tun a kagita̱ u tonuko tsu ta̱ tsu cigi atoku.
Awenishiki a kaɓan a ɗa pini ushani a ka kyawunsa a likimba. Ala̱pa̱nsi a na yi a ka dansa ta̱ mayun ɗa Yesu Kawauwi wa̱ri n ikyamba i vuma wa. Aza a kaɓan a ɗa, kpam atokulalu a Kawauwi. Kotsu vu kirana. Vu kirana baci wa, va namba ta̱ gba̱ iꞌya vu yain manyan a kaci ka ne ki. Shegai vu kirana baci, va wusha ta̱ katsupi ka malen ma manyan ma vunu gba̱. Uza ɗa baci dem u kpa̱ɗa̱i ushamgba a asuvu a uwenishike u Yesu, aku u doki ko u wuta̱i pini, wa̱ri n Kashila̱ wa. Shegai uza ɗa baci shamgbai pini a uwenishike vi, wa̱ ta̱ n Tata vi n Maku mi. 10 Uza roku tuwa̱ ɗa̱ baci wa wenishike ukuna u ɗa bawu wa̱ri u Kawauwi, kotsu i banka yi a kuwa ku ɗe ko i dana̱sa yi wa, ko kenu. 11 I yan baci nala, u woko ɗe yavu i ɓolomgbono ɗe kaci n eyi a asuvu a manyan ma cingi ma ne.
Udani u makorishi
12 Ma̱ ta̱ n ili ushani iꞌya ma ciga n tonuko vu, shegai ma ciga n korongu iꞌya a tagara̱da wa. N zuwa ta̱ uma tsa ɓa̱ra̱kpa̱ wa tsa gawunsa ta̱. Pini nala, aku tsu dansa aꞌeshi aꞌeshi tsa̱ra̱ tsu yain maza̱nga̱.
13 Mmuku ma uma̱ku Uma̱ku pini na kalen ka ne ka, kuwa ku Atoni ka Yahaya wa̱ri aꞌayin a ɗa u korongi ukanikorongi u na vi. Mmuku kpam alya aza ɗa aꞌa̱ri pini a kuwa ku Atoni ki. u vunu aza ɗa Kashila̱ ka ɗanga̱sai ma sukunku vu idyani.

*1:1 Makuna ma ‘Uka na̱ mmuku n ne’ pini na, kalen ka ne ka, ‘Kuwa ku Atoni n ama a ɗa aꞌa̱ri pini’.

1:13 Uma̱ku pini na kalen ka ne ka, kuwa ku Atoni ka Yahaya wa̱ri aꞌayin a ɗa u korongi ukanikorongi u na vi. Mmuku kpam alya aza ɗa aꞌa̱ri pini a kuwa ku Atoni ki.