Ukanikorongi u Bulus
u Ire Ubana ara
Timoti
Ukukpa̱ u kadyanshi
Cina Bulus a kuwa ku aꞌali ɗa u koronki Timoti ukanikorongi u na vi. Ukanikorongi u na vi wa̱ ta̱ yavu ukanikorongi u ɗa tata wa koronku maku ma ne ma u lai uciga cika. Bulus tonuko ta̱ gba̱m Timoti u ba u kondo yi a kuwa ku aꞌali ki.
Bulus tonuko ta̱ Timoti tyoku ɗa wa ka̱na̱ kaci ka ne u suma ukondo. U wutumkpusuka̱ yi ta̱ tyoku ɗa kayain ka manyan ma Kirisiti ka maci ka woko. U gbamatangusu ta̱ Timoti u lyai kelime n manyan ma ne ma uwenishike ama a kaci ka Kawauwi.
Gogo‑na Katoni dem ka tsu so ta̱ ukonduso. Tagara̱da u na wa wenishike ta̱ ama tyoku ɗa a ka rongo bawu a rukpa̱i a ukondo u nala vi. Idani i Bulus ubana ara Timoti gogo‑na i woko dem ɗe i Atoni.
Ili iꞌya iꞌa̱ri a tagara̱da u na vi
Idyani n kavasu adama a Timoti (1:1-2)
Kotsu vu pana uwono u Asheku wa (1:3-18)
Tyoku ɗa va woko kasoje ka shinga ka Kawauwi (2:1-26)
Tyoku ɗa ama a ka woko a aꞌayin a makorishi (3:1-9)
Lya kelime n upityanangu (3:10–4:8)
Idani n idyani i makorishi (4:9-22)
1
Ukukpa̱ u kadyanshi
Mpa Bulus, kasuki ka Yesu Kirisiti Kawauwi, kpaci nala Kashila̱ ka cigai u woko. Yan ɗa u yain nala tsa̱ra̱ n tonuko ama an Kashila̱ ka zuwamgbanai ka na̱ka̱ ya dem uma a asu u Yesu Kawauwi.
Timoti, koronku ɗa ma koronku vu, avu maku ma ma ciga cika.
Kashila̱ ka Tata u tsunu, Yesu Kawauwi kpam Asheku a tsunu. Kavasu ka va̱ ka, a wenike vu ukuna u shinga u le n u pana u asuvayali, a na̱ka̱ vu kpam uma u ndishi n shinga.
Ulya u kapala n upityanangu
Kaara n kayin n tsu ciɓa vu ta̱ a asuvu a kavasu. Ma yan baci kavasu, aku n cikpa Kashila̱ adama a vunu. Kashila̱ ka ma gbashika n uyawunsa u shinga tyoku ɗa isheku i cau i va̱ i yain aꞌayin a ɗa aꞌa̱ri n uma. Ma ma̱tsa̱ ta̱ gai n uciga n doku n wene vu, kpaci n ciɓa ta̱ tyoku ɗa vu sa̱i n meshi an tsu pecemgbenei. Ma yan ta̱ kpam maza̱nga̱ tsu doku baci tsu gawunsai. N reve ta̱ vu wushuku ta̱ n Kashila̱ mayun, kpaci va̱ ta̱ n upityanangu tyoku ɗa mma u vunu Afiniki wa̱ri, tyoku ɗa kpam mma u mma u vunu Loi u wushuki. Adama a nala a ɗa ma tonuko vu, vu fula̱ akina a kune ku Kashila̱ ka na̱ka̱ vu an n taɗanku vu akere. Kpaci Kashila̱ ka yan atakasuvu a tsunu tsa̱ra̱ tsu pana uwonvo u ama wa, shegai u na̱ka̱ tsu ta̱ atakasuvu a ucira a ɗa aꞌa̱ri ushaɗangi n uciga, u tsu ɓa̱nga̱ tsu ta̱ kpam tyoku ɗa tsa fuɗa tsu ka̱na̱ kaci ka tsunu.
Vu tonuko ama ukuna u Asheku a tsunu, kpam kotsu vu pana uwonvo u ili iꞌya ama a ka dana an va yan nala wa. Kpam kotsu vu pana uwono u va̱ a kapala ka ama an a ka̱na̱ mu adama a Kirisiti Kawauwi wa. Shegai, adama a ucira u ɗa Kashila̱ ka na̱ka̱ vu, vu ɓolomgbono kaci na̱ mpa tsu pana ikyamba adama a Kadyanshi ka Shinga ka ne. Kashila̱ ka wauwa tsu ta̱ kpam u ɗanga̱sa tsu tsu rongo n uma u uwulukpi. Tun kahu a yain likimba ɗa u foɓusoi u yain ili i na yi nala. Ciga ɗa u cigai u wenike tsu uciga u ne n ukuna u shinga u ne a akere a Yesu. U ɗanga̱sa tsu adama a ɗa tsu yain ili iꞌya tsu rawai wa. 10 Kashila̱ ka ka yain ili iꞌya ma dansa̱ka na vi a kateshe, aꞌayin a ɗa Yesu Kawauwi tuwa̱i u wacinsai ucira u ukpa̱, u wenike tsu kpam ure u uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku. Kawauwi ka tsunu ka, kpam alabari a Kadyanshi ka Shinga a ɗa gai na vi. 11 Gogo‑na, Kashila̱ ka ɗanga̱sa mu ta̱ n dana ili i na yi, u ɗanga̱sa mu kpam n woko kasuki, u zuwa mu n woko kawenishiki ka Kadyanshi ka Shinga. 12 Adama a nala a ɗa ma pana ikyamba pini a kuwa ku aꞌali ku na ki. Shegai ma pana uwono wa kpaci n reve ta̱ uza ɗa n wushuki n eyi, kpam n reve ta̱ wa fuɗa ta̱ wa kirana n iꞌya n na̱ka̱ yi vi, u kirana kpam n iꞌya hal kain ka wa gono.* Ure u roku u ɗa tsa fuɗa tsa reve idani iꞌya Bulus korongi pini na u ɗa, “wa fuɗa ta̱ wa ka̱ngu ili iꞌya u na̱ka̱ mu.” Wata, Kawauwi ka na̱ka̱ ta̱ Bulus atoni n manyan ma uyan. Shegai gogo‑na an Bulus yain evu n ukpa̱, u reve ta̱ manyan ma u gita̱i ma lya ta̱ kapala kpaci Kawauwi ka kirana ta̱ n ma.
13 Ka̱na̱ ili iꞌya n wenishike vu vi mai, i woko iryoci i uwenishike u shinga. Kpam vu ciɓa vu wushuku n Yesu Kawauwi vu cigi ama adama a ne. 14 Vu guɓi ili iꞌya u na̱ka̱ vu. Kulu Keri ka̱ ta̱ asuvu a tsunu kpam ka ɓa̱nga̱ vu ta̱ vu yain ili i na yi.
15 Tyoku ɗa vu revei u ɗa, ama a tsunu a uyamba u Asiya a ꞌyuwan mu ta̱ uɓa̱nga̱, hal n Fijala n Hamajana dem a kpatala̱ka mu kucina̱.
16 Ma ciga ta̱ Asheku a wenike Onisifara n kuwa ku ne asuvayali, kpaci u tsu tuwa̱ ta̱ n u wene mu n u gbamatangusu mu asuvu. U pana uwono u va̱ adama a ɗa ma̱ri a kuwa ku aꞌali wa. 17 An u tuwa̱i a Roma, she na u boloi asu u ɗa ma̱ri u wene mu. 18 Adama a nala, ma ciga ta̱ Magono ma Zuba ma pana yi asuvayali kain ka Kawauwi ka gono. Kpam vu reve ta̱ an Onisifara ɓa̱nga̱ mu cika a Afisu.

*1:12 Ure u roku u ɗa tsa fuɗa tsa reve idani iꞌya Bulus korongi pini na u ɗa, “wa fuɗa ta̱ wa ka̱ngu ili iꞌya u na̱ka̱ mu.” Wata, Kawauwi ka na̱ka̱ ta̱ Bulus atoni n manyan ma uyan. Shegai gogo‑na an Bulus yain evu n ukpa̱, u reve ta̱ manyan ma u gita̱i ma lya ta̱ kapala kpaci Kawauwi ka kirana ta̱ n ma.