Ukanikorongi u tatsu u
Yahaya
Ukukpa̱ u kadyanshi
Yahaya korongu ta̱ ikanikorongi i kenu i kenu i tatsu ubana a asu ama kau‑kau. U na vi; wata, u tatsu, u da Gayu ɗa wa koronku, kaje ka ne ka maci. Gayu katoni ka Yesu ka ka shinga uza ɗa u ɓa̱nga̱i awenishiki a Atoni a aꞌayin a nala yi.
Yahaya koronku ta̱ Gayu n icikpali tyoku ɗa u ɓa̱nga̱i awenishiki a mayun. U yan ta̱ kadyanshi ka Diyotirifa, uza ɗa u ꞌyuwain uɓa̱nga̱ aza ɗa a ka wenishike ukuna u ɗa wa̱ri u mayun.
Yahaya yanka tsu ta̱ kadyanshi ka ama a re a na yi, u na̱ka̱ tsu iryoci i ahali a shinga n ahali a cingi. Wa laka tsu ta̱ tsulobo tsu toni ahali a shinga.
Ili iꞌya iꞌa̱ri a tagara̱da u na vi
Idyani ubana ara Gayu (1-4)
Kalen ka uyan manyan kaɓolo (5-12)
Idyani i makorishi (13-15)
1
Idyani
Mpa Yahaya makoshi, ma koronku vu Gayu, kaje ka va̱. Ma ciga vu ta̱ kpaci tsa tono ta̱ ukuna u mayun.
Kaje ka va̱, kavasu ka va̱ ka ko ndya wa i vunu ya wala ta̱ mai, kpam ikyamba i vunu iꞌa̱ ta̱ n alafiya tyoku ɗa uma u vunu wa̱ri n alafiya. N pana ta̱ kayanyan cika an Atoni a roku a tuwa̱i a tonuko mu tyoku ɗa vu shamkpai ukuna u mayun a uma u vunu, n tyoku ɗa va tono ukuna u mayun vi. N tsu yan ta̱ maza̱nga̱ n pana baci a da mmuku n va̱ ma tono ukuna u mayun. Ili iꞌa̱ la iꞌya i lai la upana kayanyan wa.
Kaje ka va̱, va yansa ta̱ ili i shinga an va ɓa̱nga̱sa̱ awenishiki a maci aꞌayin a ɗa aꞌa̱ri a asuvu a nwalu, ko an u wokoi amoci a ɗa aꞌa̱ri ara vunu. A tonuko ta̱ Atoni ukuna u uciga u vunu. Ma folo vu vu ɓa̱nga̱ le a ure u ɗa wa zuwa Kashila̱ ka pana kayanyan a lya baci kapala na̱ nwalu. A laza ta̱ na̱ nwalu n le adama a ugbashika Kirisiti Kawauwi. A tsu wusha ili i roku a asu u aza ɗa bawu aꞌa̱ri Atoni wa, ko kenu. Adama a nala, she tsu ɓa̱nga̱ le n kaci ka tsunu, tsa̱ra̱ tsu yain manyan ma ukuna u mayun kaɓolo.
N koronku ta̱ Atoni maku ma ukanikorongi kenu, shegai Diyotarifa, uza ɗa u tsu ciga u woko uzapige u le u ꞌyuwan tsu ta̱ upana̱ka. 10 N tuwa̱ baci ma tonuko ɗa̱ ta̱ ili i roku iꞌya wa yan, n ukuna u cingi u ɗa wa dansa a kaci ka tsunu. Bamu n nala gba̱m, u ꞌyuwan ta̱ uwusha awenishiki a mayun a ɗa a tuwa̱i vi. Hal gba̱m u ka̱ngi aza ɗa a ka ciga a wushi le, u loko le a wuta̱ a kuwa ku Atoni.
11 Kaje ka va̱, kotsu vu toni ili iꞌya iꞌa̱ri i cingi wa, tono ili iꞌya iꞌa̱ri i shinga. Uza ɗa wa tono ili i shinga uza u Kashila̱ ɗa. Shegai uza ɗa wa yansa ili i cingi u reve Kashila̱ wa. 12 Ya dem wa dansa ta̱ ili i shinga a kaci ka Dimitiriyu, kpam uma u shinga u mayun u ne u zuwa ta̱ ama a revei an wa̱ri uza u shinga. A̱tsu dem tsu tsu dansa̱ka yi ta̱ mai. Kpam vu reve ta̱ ili iꞌya tsu danai mayun ɗa.
Udani u makorishi
13 Ma̱ ta̱ n ili ushani iꞌya ma ciga n tonuko vu, shegai ma ciga n korongu iꞌya a tagara̱da wa. 14 N zuwa ta̱ uma tsa ɓa̱ra̱kpa̱ wa tsa gawunsa ta̱, pini nala, aku tsu dansa aꞌeshi aꞌeshi.
15 Kavasu ka va̱ ka Kashila̱ ka zuwuka vu una̱ u shinga na̱ ndishi n shinga. Aje a vunu a ɗa aꞌa̱ri pini na a ka sukunku vu idyani. Ma folo vu vu dana̱sa ko ya wa.