Ukanikorongi Ubana a Asu u
Aza a Galatiya
Ukukpa̱ u kadyanshi
Atoni a ɗa aꞌa̱ri a Galatiya a ɗa Bulus koronki ukanikorongi u na vi. Galatiya kaɓon ka evu n uyamba u Isaraꞌila, kpam ilyuci iꞌya pini ushani a kaɓon ki. Gba̱ aꞌuwa a Atoni a ɗa aꞌa̱ri a kaɓon ki a ɗa Bulus koronki. Bulus wa̱ri u wala ta̱ pini a kaɓon ki, adama a nala wa̱ ta̱ n aje a asuvu a Atoni a asu vi. Shegai aza roku pini a kaɓon ki a da Bulus kasuki ka mayun ka wa.
Bulus koronku le ta̱ tsa̱ra̱ u wenike le an wa̱ri kasuki ka mayun. An u kotsoi uyan kadyanshi ka nala ki, u wenishike le ta̱ an a wauwa le a ure u maci an aꞌa̱ri n upityanangu n Kawauwi. Ure u utono mele u ɗa wa tuko iwauwi i mayun wa. U wenike le ta̱ an aꞌa̱ri n ucira u ɗa a ka fuɗa a ka tono Kashila̱ bawu a damgbara̱sa le, kpam a cigamgbana.
Gba̱ ili iꞌya Bulus danai a kaci ka Atoni a Galatiya, nala dem wa̱ri a asu u Atoni gogo‑na. Tsa fuɗa ta̱ tsa tono Kashila̱ bawu a damgbara̱sa tsu tsa̱ baci n upityanangu. Mele ma zuwa tsu ta̱ tsu reve tyoku ɗa tsa rongo, shegai upityanangu u ɗa wa zuwa tsu tsu ɓolomgbono n Kawauwi kpam u tuko tsu iwauwi.
Ili iꞌya iꞌa̱ri a tagara̱da u na vi
Kasuki ka mayun n akani a mayun (1:1-10)
Kashila̱ ka ɗanga̱sa ta̱ Bulus woko kasuki (1:11-24)
Bulus shamkpai akani a ne (2:1-21)
Upityanangu u ɗa koshi ure u utsa̱ra̱ iwauwi (3:1–4:31)
Adooki a asu u kulu n uciga (5:1–6:10)
Urono u atsuvu u makorishi (6:11-18)
1
Idyani
1-2 Mpa Bulus uza ɗa u korongi ukanikorongi u na ubana a asu u aꞌuwa a Atoni a ɗa aꞌa̱ri a kaɓon ka Galatiya. Mpa kasuki ka. Ama ɗa a ɗanga̱sa mu wa, u wuta̱ tani a asu u vuma wa. Yesu Kirisiti Kawauwi ɗa u ɗanga̱sa mu n kaci ka ne. U yan ta̱ nala kaɓolo n Kashila̱ Tata uza ɗa u ꞌya̱nga̱sa̱ yi a ukpa̱. Gba̱ ama a tsunu pini na a ɓolomgbono ta̱ na̱ mpa a asu u usuku idyani i na yi.
A̱sa̱ka̱ Kashila̱ Tata u tsunu n Asheku Yesu Kawauwi a na̱ka̱ ɗa̱ ukuna u shinga na̱ ndishi n shinga. Kawauwi ka kuwa̱ ta̱ adama a unyushi u cingi u tsunu, dere tyoku ɗa Kashila̱ Tata u tsunu u foɓusoi, tsa̱ra̱ u wutukpa̱ tsu a likimba u tsicingi u na a asu u ɗa tsa̱ri gogo‑na. Ɗa i zuwai gba̱ tsupige tsu Kashila̱ tsa, gba̱ aꞌayin hal ubana bawu utyoku. Ami.
Kadyanshi ka Shinga ka te ka
N yan ta̱ majiyan cika an i lazai i kpatala̱kai Kashila̱ kucina̱. U ɗanga̱sa ɗa̱ ta̱ adama a tsishinga tsu Kawauwi. Shegai gogo‑na ya tono ɗe akani a roku kau. Mayun ɗa akani a roku aꞌa̱ la wa, she Kadyanshi ka Shinga, shegai ama roku a ɗa pini a ka damgbara̱sa ɗa̱. A ka ciga ta̱ a savaɗa Kadyanshi ka Shinga ka Kawauwi ka woko ili i roku ɗe kau. A̱sa̱ka̱ Kashila̱ ka yanka uza ɗa baci dem wa yan kuɓari ku ili i roku kau n akani a tsunu utuwa̱ ara ɗe una̱ u cingi! A̱sa̱ka̱ Kashila̱ ka yain nala, ko a̱tsu n kaci ka tsunu ka baci tsa̱ri n akani a roku kau, ko katsumate ka zuba ka baci ka tuwa̱i n akani a roku kau. N dana ta̱ u ɗa, kpam ma doku ta̱ ma dana: Uza roku u yan baci kuɓari ku kadyanshi ka Kashila̱ kau n ka i gita̱i i wushai, a̱sa̱ka̱ una̱ u cingi u Kashila̱ u rukpa̱ a kaci ka vuma u nala vi.
10 Ama ɗa ma ciga n zuwa a pana kayanyan wa. Kashila̱ ka ma ciga n zuwa u pana kayanyan. Ya wundya ama ɗa ma ciga n zuwa a cigi mu? Nala baci ma̱ri ma yansa, ma woko kagbashi ka Kawauwi wa.
Kashila̱ ka isa̱i Bulus
11 Ama a va̱, ma ciga ta̱ i reve an Kadyanshi ka Shinga ka n yanka ɗa̱ kuɓari ki ka ama a yain ka wa. 12 N tsa̱ ka a asu u uza wa. Uza wa̱ la u wenishike mu ka wa. Yesu Kawauwi ɗa u wenishike mu uwenishike u na vi.
13 I reve ta̱ tyoku ɗa ma̱ri n rongoi an ma tono ure u aza a Yahuda. N zuwa ta̱ Atoni a Kashila̱ a panai ikyamba, kpam ma ciga n wacinsa le. 14 Aza a Yahuda a ɗa pini aza ɗa tsa̱ri usaun u te, shegai n la ta̱ aza roku ushani a utono mele ma nkoshi n cau n tsunu. Ma̱ri n ma̱tsa̱ ta̱ uciga n yain nala.
15 Shegai tun kahu a matsa mu, Kashila̱ ka ɗanga̱sa mu ta̱. U yan ta̱ nala adama a tsishinga tsu ne. 16 Aku aꞌayin a tuwa̱i a ɗa u wenike mu Maku ma ne, tsa̱ra̱ n yain kadyanshi ka ne a asu u Awulawa. Aꞌayin a nala yi, n folo uza u na̱ka̱ mu adooki wa. 17 N bana a Urishelima n cina aza ɗa a gita̱i a wokoi asuki kahu mpa n woko kasuki wa. Ili iꞌya n yain iꞌya n banai a Arabi n dusuki ve ɗe. Aku n gonoi a Damasuka.
18 An ayen a tatsu a wurai, aku n banai a Urishelima tsa̱ra̱ n kondo Bituru, kpam n rongo ta̱ pini aꞌayin kupa n a tawun. 19 N wene ta̱ dem Yakubu, vangu u Asheku, shegai aꞌayin a nala yi n wene asuki a ɗa a buwai vi wa. 20 N tsina ta̱ a kapala ka Kashila̱, kaɓan ka mu wa.
21 An a yain aꞌayin kenu, aku n yain nwalu ubana a uɓongu u Suriya n uɓongu u Kilikiya dem. 22 Aꞌayin a nala yi, Atoni a kaɓon ka Yahuda kotsu a reve mu wa. 23 Kadyanshi ka a ka dansa a kaci ka va̱ ka a panai koshi ama a ka dansa, a da, “Vuma ɗa wa̱ri wa yansa tsu mavura ɗa gai na vi, kpam wa ciga u wacinsa Atoni. Shegai gogo‑na aya wa tonusuko ama a toni akani yi.” 24 Aku a cikpalai Kashila̱ adama a va̱.