Ukanikorongi Ubana a Asu u
Kagali ka Ibirahi
Ukukpa̱ u kadyanshi
A reve ko ya korongi ukanikorongi ubana a asu u Kagali ka Ibirahi wa. Gaawan Bulus ɗa. A reve ta̱ an wa̱ri a asuvu a Tagara̱da u Kashila̱ adama a uwenishike u ɗa wa̱ri pini. Kpam nkoshi n kuwa ku Atoni n bidya ta̱ u ɗa u wokoi a asuvu a Tagara̱da u Kashila̱ tun caupa. Uza ɗa korongi u ɗa u toɗugbuso ta̱ tyoku ɗa ulya u kayala u aza Yahuda u wokoi iryoci i ulya u kayala u maci u ɗa wa̱ri a asuvu a Kawauwi.
Kakorongi ki ka wenike ta̱ aza a uyan ka̱neshi tyoku ɗa Yesu wa̱ri n kalen. Yesu la ta̱ gba̱ atsumate a zuba a Kashila̱. U la ta̱ dem gba̱ ntsumate, u lai kpam dem Musa. Aya Magono ma Aɗara̱kpi ma maci kpaci u taɓa uyan unyushi wa. An u na̱ka̱i uma u ne, u yan ta̱ uɗara̱kpa u maci adama a unyushi kpam kuten koshi. An u kuwa̱i kpam u gonoi n uma vi, u kukpa̱ ta̱ ure u ɗa ya dem wa tuwa̱ a asu u Kashila̱.
Adama a aza ɗa a revei n ukuna u uɗara̱kpa u atoni, tagara̱da u Kagali ka Ibirahi wa̱ ta̱ n uwenishike u ucira. Yesu gonuko ta̱ gba̱ uɗara̱kpa ili i gbani. Gogo‑na upityanangu n eyi u kukpunka̱ ta̱ ama ure a tuwa̱ evu n Kashila̱.
Ili iꞌya iꞌa̱ri a tagara̱da u na vi
Tsupige tsu Maku ma Kashila̱ (1:1-4)
Yesu la ta̱ atsumate a zuba (1:5–2:18)
Yesu la ta̱ Musa n Joshuwa (3:1–4:13)
Yesu la ta̱ Magono ma Aɗara̱kpi (4:14–7:28)
Yesu tuko ta̱ kazuwamgbani ka shinga (8:1–9:22)
Uɗara̱kpa u Yesu kuten ka koshi (9:23–10:31)
Ama a Kashila̱ a roku aza ɗa aꞌa̱ri n upityanangu u pige (11:1-40)
Tono iryoci i Yesu (12:1–13:19)
Kavasu ka makorishi n idyani (13:20-25)
1
Yesu Kawauwi Maku ma Kashila̱ ma
Caupa, Kashila̱ ka tsu dansa ta̱ na̱ nkoshi n cau n tsunu a una̱ u ntsumate a ure kau‑kau. Shegai gogo‑na aꞌayin a makorishi a na, Kashila̱ ka tsu yanka tsu ta̱ kadyanshi a una̱ u Maku ma ne. Kashila̱ ka yan ta̱ likimba n gba̱ ili iꞌya iꞌa̱ri pini a asuvu a ne a asu u Maku ma ne. Aya Kashila̱ ka ɗanga̱sai u woko uza u ili gba̱. Maku mi u laɗa ta̱ adama a tsupige tsu Kashila̱, kpam u rotso ta̱ Kashila̱ ki derere. U tsu zuwa ta̱ ko ndya wa i lyai kelime adama a akani u ne a ucira. An Maku mi ma zuwai ama a wokoi sarara a asuvu a unyushi u cingi u le, aku u dusuki a kukere ku ulyaki ku Kashila̱ Uza u Ucira Gba̱ a zuba.
Kawauwi ka la ta̱ atsumate a zuba
Maku mi ma la ta̱ atsumate a zuba cika, Kashila̱ kpam ka na̱ka̱ yi kala ka ka lai a le cika.
Kpaci Kashila̱ ka tonuko atsumate a zuba ili iꞌya u tonukoi Maku mi wa,
“Aɗa Maku ma va̱.
Ara n woko ɗe Tata u vunu.” Ishp. 2:7.
U doku ta̱ dem u danai,
“Ma woko ta̱ Tata u ne,
eyi kpam wa woko ta̱ Maku ma va̱.” 2 Sam. 7:14.
Kpam aꞌayin a ɗa Kashila̱ ka ciga ka suku maku ma kapala ma ne a likimba, u dana ta̱,
“U ka̱na̱ ta̱ gba̱ atsumate a zuba a lyaka yi kayala.” U.Ml. 32:43.
Ili iꞌya Kashila̱ ka danai a kaci ka atsumate a zuba iꞌya na,
“N zuwa ta̱ atsumate a zuba a va̱ a woko tyoku u uwule.
N zuwa ta̱ agbashi a va̱ a woko tyoku u aletsu a akina.” Ishp. 104:4.
Shegai Kashila̱ ka tonuko ta̱ Maku mi,
“Avu Kashila̱ ka, kpam tsugono tsu vunu tsa rongo ta̱ hal ubana.
Kalangu ka tsugono ka vunu ka afada a maci ka.
Va ciga ta̱ ili iꞌya i lobonoi,
kpam va kovo ili i cingi.
Ɗa gai i zuwai Kashila̱, Kashila̱ ka vunu, u ɗanga̱sa vu vi,
kpam u na̱ka̱ vu tsupige tsa tsa zuwusa vu maza̱nga̱.
Tsupige tsu na tsu la ta̱ tsa u na̱ka̱i aza ɗa a buwai.” Ishp. 45:6-7.
10 U dana ta̱ kpam,
“Asheku, a kagita̱ vu yan ta̱ likimba,
kpam akere a vunu a yain zuba.
11 Aꞌayin aꞌa̱ ta̱ a utuwa̱ a ɗa ko uza bawu wa doku wa wene iꞌya,
shegai avu va rongo ta̱ pini.
Gba̱ a ka kutsa ta̱ tyoku ɗa kunya ku tsu kotso.
12 Va ka̱ta̱la̱ le ta̱ tyoku u kunya ku wambana.
A ka savaɗa ta̱ tyoku u kunya ku cau.
Shegai avu va rongo ta̱ tyoku ɗa va̱ri,
kpam uma u vunu wa kotso wa.” Ishp. 102:25-27.
13 Kashila̱ ka tonuko ko katsumate ka zuba ka te ili iꞌya u tonukoi Maku ma ne wa,
“Dusuku na a ulyaki u va̱,
hal she n zuwa atokulalu a vunu
a woko vu ili i utaɗanku aꞌene.” Ishp. 110:1.
14 Gba̱ atsumate a zuba aꞌulu a ɗa a ka gbashika Kashila̱ a ɗa, u tsu suku le ta̱ a woko aɓa̱ngi a aza ɗa a ka wusha iwauwi.

1:5 Ishp. 2:7.

1:5 2 Sam. 7:14.

1:6 U.Ml. 32:43.

1:7 Ishp. 104:4.

1:9 Ishp. 45:6-7.

1:12 Ishp. 102:25-27.

1:13 Ishp. 110:1.