Ukanikorongi u
Yakubu
Ukukpa̱ u kadyanshi
Yakubu vangu u Yesu Asheku Kawauwi aya u korongi ukanikorongi u na vi. U korongu ta̱ ukanikorongi vi ubana a asu u Atoni a Yesu aza ɗa a wacuwai ubana a iyamba kau‑kau adama a upana u ikyamba u ɗa a ka so adama a utono Yesu Kawauwi.
An upana u ikyamba vi u gbonguroi, ɗa i zuwai a sumai a wacuwusai. Ɗa gai i zuwai Yakubu koronku le ukanikorongi u na vi kpaci wa ciga ta̱ u gbamatangu le kpam a kawunku pini a utono. Ɗa kpam i zuwai tagara̱da u na vi u yain kadyanshi ka upana u ikyamba vi, n awuya, n ahankuri, n kavasu n urongo shiriri a asuvu a utono Kawauwi.
Gogo‑na Atoni ushani a ka pana ta̱ ikyamba a akere a aza ɗa bawu aꞌa̱ri atoni a Kawauwi. Gba̱ n nala u gan ta̱ tsu toni yi mai. Tagara̱da u na u wenike tsu ta̱ an utono u Kawauwi vi urongo mai ɗa kain dem.
Ili iꞌya iꞌa̱ri a tagara̱da u na vi
Idyani (1:1)
Uma u upityanangu n kakiri (1:2-18)
Upana n upana̱ka akani a Kashila̱ (1:19-27)
Kotsu vu na̱ka̱ aza a utsa̱ri n aza a ucira karinga̱ koshi wa (2:1-13)
Upityanangu n manyan (2:14-26)
Kakiri n Idani (3:1-18)
Kuɓari adama a tsije n likimba (4:1–5:6)
Ahankuri, ben n kavasu (5:7-20)
1
Ukukpa̱ u kadyanshi
Mpa Yakubu, kagbashi ka Kashila̱, kpam n ka Asheku Yesu Kirisiti Kawauwi.
Ama ɗa a pityanangi n Kashila̱ alya ma koronku, aza ɗa a wacuwai a asu kau‑kau.* Idani i Tsiheline pini na iꞌya “Ubana asu u aletsu kupa n a re” adama a aza a Yahuda a ɗa a wokoi Atoni ushani. Yakubu yanka ta̱ ure u ɗa bawu u wuyanai manyan aꞌayin a nala yi tsa̱ra̱ u wenike an ukanikorongi u ne u korongu ta̱ u ɗa a asu u aza ɗa a ka tono Kashila̱.
Ma sukunku ɗa̱ ta̱ idyani.
Uwenishike a kaci ka ukondo
Ama a va̱, gba̱ ɗe u gan ta̱ i yain maza̱nga̱ aꞌayin a ɗa awuya a cina ɗa̱. Kpaci ukondo n ukuna u nala u ɗa wa zuwa ɗa̱ i reve an upityanangu u ɗe wa̱ri n ucira, kpam u zuwa ɗa̱ akawunki. I kawunku hal she ukondo vi u wura. Pini nala, ɗa ya gbonguro i shaɗangu, kpam ya namba iꞌya i gain i tsa̱ra̱ wa. Uza ɗa baci wa ciga kakiri a asuvu a ɗe, u foli Kashila̱ wa na̱ka̱ yi ta̱ ka. Kashila̱ uza ɗa u tsu na̱ka̱ ya dem gbani, kpam u tsu na̱ka̱ uza ɗa baci dem u folo yi kakiri, u tsu yan uza ɗa baci u folo yi mavura nala wa. Shegai va folo baci ili, u ka̱na̱ ta̱ vu pityanangu kotsu vu yain mala̱la̱ wa. Ko ya baci dem wa yan mala̱la̱, tyoku u aɓali a kushiva̱ a ɗa uwule u tsu kyawunsuka kaberikete ɗa wa̱ri. Ucun u vuma u nala, kotsu u wundi yavu Kashila̱ ka na̱ka̱ yi ili wa. Uza ɗa bawu u tsu fuɗa u shamkpa katakasuvu ka te, ucun u vuma u nala u tsu shamkpa ukuna u te u yain wa.
Katoni ka ka̱ri uza u unambi, u yain maza̱nga̱ an Kashila̱ ka ꞌya̱nga̱sa̱ yi. 10 Katoni ka ka̱ri uza u utsa̱ri, u yain maza̱nga̱ an Kashila̱ ka wenike yi tyoku ɗa wa vakunku kaci ka ne. Uza u utsa̱ri wa̱ ta̱ yavu apa̱lu a ɗa a tsu wuta̱ a mete, aku a laza a rukpusa̱. 11 Kaara ka tsu wuta̱ ta̱ shen cika, aku ka ekpetengu apa̱lu yi hal a rukpusa̱ a iyamba, kpam tsulobo tsu le tsu kotso. Nala dem uza u utsa̱ri wa kotso ko wa̱ baci a kumoɗu n manyan ma ne.
12 Kashila̱ ka tsu na̱ka̱ ta̱ maza̱nga̱ a asu u aza ɗa a kawunki n ukondo vi n ahankuri. Ukondo u kotso baci, Kashila̱ ka na̱ka̱ ta̱ uza ɗa u lyai ukondo vi funi u uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku. Kashila̱ ka zuwamgbana ta̱ ka yan ili i na a asu u aza ɗa a ka ciga yi.
13 Aꞌayin a ɗa baci uza wa ciga u yain tsicingi, kotsu u dana Kashila̱ ka ciga ta̱ ka kondo yi u yain tsicingi wa. Tsicingi tsa kondo Kashila̱ tsu zuwa yi u yain tsicingi wa. Kashila̱ kpam ka kondo uza adama a ɗa u yain tsicingi wa. 14 Uciga u tsunu adama tsu yain tsicingi u ɗa u tsu zuwa tsu uciga u ili, kpam aku u la̱pa̱na̱sa̱ tsu. 15 Uciga u nala vi u tsu yan ta̱ katsuma̱, aku u matsa unyushi, unyushi kpam u gbonguro baci aku u tuko ukpa̱.
16 Eɗa̱ aza ɗa ma ciga cika, kotsu i toni kaɓan wa. 17 Ko ndya baci i lobonoi, kune ku a asu u Kashila̱. Kpam ko ndya baci bawu iꞌa̱ri n unyushi, i wuta̱ ta̱ a zuba a asu u Tata uza ɗa u yain atyashi n alishi. U tsu savaɗa wa, u tsu savaɗa u gono tyoku ɗa kulu ku maɗanga ku tsu savaɗa̱sa wa. 18 U ɗanga̱sa tsu ta̱ tsu woko ama a ne a ɗa wa ciga, adama a nala, u sukunku tsu akani a mayun a ne, kpam a gonuko tsu mmuku n kagita̱ n ne.
Zuwai atsuvu mai
19 Eɗa̱ aza ɗa ma ciga cika, i yain maloko a asu u upana, shegai kotsu i yain maloko a asu u udana wa, kpam kotsu i yain maloko a asu u uyan upan wa. 20 I yan baci upan, ya fuɗa ya yan ili iꞌya Kashila̱ ka ciga ɗa̱ i yain wa. 21 U ka̱na̱ ta̱ i a̱sa̱ka̱ uyansa ili iꞌya bawu i gain n i cingi. I vakunku kaci ka ɗe, i wushuku n akani a ɗa Kashila̱ ka na̱ka̱ ɗa̱ tyoku u icun a atakasuvu a ɗe. Akani a na yi aꞌa̱ ta̱ n ucira u ɗa a ka fuɗa a wauwa ɗa̱.
22 I woko aza ɗa a ka yansa ili iꞌya akani yi a danai. Panai n atsuvu koshi wa, kpaci nala baci ya yansa, ya la̱pa̱na̱sa̱ ta̱ kaci ka ɗe. 23 Uza ɗa baci wa pana udani u Kashila̱, aku bawu u yain ili iꞌya a danai u yain, vuma u nala tyoku u uza ɗa wa wundya kaci ka ne a madubu ɗa wa̱ri. 24 U laza baci u a̱sa̱ka̱i madubu mi, aku u a̱sa̱nsa̱ tyoku ɗa u wenei kaci ka ne. 25 Shegai uza ɗa baci wa wundya mele ma maci ma Kashila̱, kpam wa yan ili iꞌya ma danai, vuma u nala wa tsa̱ra̱ ta̱ una̱ u shinga u utsa̱ra̱ u kaci u ɗa mele mi ma na̱ka̱. Nala wa̱ri n uza ɗa wa wundya n u a̱sa̱nsi wa.
26 Uza ɗa baci wa wundya eyi Kashila̱ ka wa tono, kpam u fuɗa u ka̱na̱ una̱ u ne wa, kaɓan ka wa yan kpam utono u Kashila̱ u ne u gbani u ɗa. 27 Ure u maci n u ɗa u mayun u utono u Kashila̱ Tata u tsunu u ɗa, a kirana na̱ mkpan na̱ nra̱na̱ a asuvu a awuya a le, kpam a kirana n utono u likimba kotsu u nangasa le n ili i icaɗi wa.

*1:1 Idani i Tsiheline pini na iꞌya “Ubana asu u aletsu kupa n a re” adama a aza a Yahuda a ɗa a wokoi Atoni ushani. Yakubu yanka ta̱ ure u ɗa bawu u wuyanai manyan aꞌayin a nala yi tsa̱ra̱ u wenike an ukanikorongi u ne u korongu ta̱ u ɗa a asu u aza ɗa a ka tono Kashila̱.