Kadyanshi ka Shinga ka
Matiyu
Ukukpa̱ u kadyanshi
Matiyu uza ɗa korongi tagara̱da u na vi, wa̱ ta̱ a asuvu a asuki a Yesu. Uza u Yahuda u ɗa, kpam u korongu ta̱ tagara̱da vi tsa̱ra̱ u wenike aza a Yahuda an Yesu ɗa Kawauwi ka a ka vana vi.
Matiyu reve ta̱ Yesu aya magono ma mayun mi, wa lya ta̱ tsugono tsu likimba gba̱. U wenike ta̱ mayun ɗa an Yesu shaɗangi kadyanshi ka ili iꞌya ya tuwa̱ ka ntsumate n Kazuwamgbani ka Cau n yain kadyanshi a kaci ka Kawauwi ka ka woko magono ma pige. Matiyu wenishike ta̱ tsugono tsi tsu likimba u na tsa wa, kpaci ucun tsugono tsu nala tsi tsa kotso ta̱. Tsugono tsu Yesu tsa shamgba ta̱ hal ubana. U ka̱na̱ ta̱ magono ma yain n ucira, tsa̱ra̱ u wenike ucira u ne, Yesu lya ta̱ kaci ka ukpa̱ an u ꞌya̱nga̱i a kasaun ka ne. Gba̱ ili i na yi n iꞌya i buwai iꞌa̱ ta̱ pini a tagara̱da u na vi.
Matiyu ɓa̱nga̱ ta̱ Atoni a gogo‑na kpaci u toɗugbuso ta̱ tyoku ɗa Yesu shaɗangi afoɓi a Kashila̱ a ɗa wa tuko ama evu n eyi. An Ada̱mu nusukai Kashila̱, ama a pecene ta̱ n eyi. Uɗara̱kpusa u Kazuwamgbani ka Cau u takpa mɓa̱la̱ n na mi wa. Matiyu wenike ta̱ tyoku ɗa Yesu wokoi uɗara̱kpa u ɗa u a̱sa̱ka̱i ama a woko evu n Kashila̱, kpam Yesu u nala vi aya wa lya tsugono tsu ili dem a likimba u tsunu ara.
Ili iꞌya iꞌa̱ri a tagara̱da u na vi
Nkoshi n cau n ilimaci i Yesu (1:1–2:23)
Akani a Yahaya kalyuɓugi (3:1-12)
Ulyuɓugu n ukondo u Yesu (3:13–4:11)
Manyan ma Yesu a Galili (4:12–18:35)
Yesu a̱sa̱ka̱i Galili ubana a Urishelima (19:1–20:34)
Aꞌayan a shindere a makorishi a Yesu: Ukondo n ukpa̱ u ne. (21:1–27:66)
Yesu wa̱ ta̱ n uma. (28:1-20)
1
Nkoshi n cau n Yesu
(Luka 3:23-38)
Yesu† Kawauwi† u wuta̱ ta̱ a kuwa ku Dawuda† Magono, matsikaya ma Ibirahi.† Makeci ma nkoshi n cau n ne ma na:
Ibirahi ɗa tata u Ishaku.†
Ishaku ɗa tata u Yakubu.†
Yakubu ɗa tata u Yahuza† na̱ mmuku ma aꞌali n roku.
Yahuza ɗa tata u mpeshe n ɗa a ka isa̱ Farisa n Zera.
(Mma u le ɗa Tama.)
Farisa ɗa tata u Hesuruna.
Hesuruna ɗa tata u Aram.
Aram ɗa tata u Aminadabu.
Aminadabu ɗa tata u Nashon.
Nashon ɗa tata u Salumuna.
Salumuna ɗa tata u Boza.
(Mma u ne kpam Raha.)†* Raha kashankala ka Awulawa ka.
Boza ɗa tata u Ubida.
(Mma u ne kpam Rutu.) Rutu Kawulawa ka.
Ubida ɗa tata u Yese.†
Yese ɗa tata u Dawuda Magono.
Dawuda ɗa tata u Solomo.
(Mma u ne kpam Beteshaba ɗa uza ɗa Dawuda bokoi ara Uriya.) Dawuda vaku ta̱ n Beteshaba eyi n u woli Uriya, aku u yain ili i roku tsa̱ra̱ vali u ne Uriya u kuwa̱. A ka tsa̱ra̱ ta̱ alabari a na yi a tagara̱da u 2 Samaꞌila 11:1-27.
Solomo ɗa tata u Rihobuwam.
Rihobuwam kpam tata u Abija.
Abija ɗa tata u Asa.
Asa ɗa tata u Johoshafa.
Johoshafa kpam tata u Joram.
Joram ɗa tata u Azariya.
Azariya ɗa tata u Jotam.
Jotam ɗa tata u Ahazu.
Ahazu ɗa tata u Hazikaya.
10 Hazikaya ɗa tata u Manase.
Manase ɗa tata u Amo.
Amo ɗa tata u Josaya.
11 Josaya ɗa tata u Jakoniya na̱ mmuku ma aꞌali n roku. (Aꞌayin yi a ɗa a ka̱na̱ le ubana a uyamba u Babila.)†
12 An a bidya le ubana a Babila:
Jakoniya ɗa tata u Shayala̱tiya.
Shayala̱tiya ɗa tata u Zerubabe.
13 Zerubabe ɗa tata u Abihuda.
Abihuda ɗa tata u Eliyakim.
Eliyakim ɗa tata u Azuro.
14 Azuro ɗa tata u Saduku.
Saduku ɗa tata u Akimu.
Akimu ɗa tata u Aliyuda.
15 Aliyuda ɗa tata u Iliyazara.
Iliyazara ɗa tata u Matan.
Matan ɗa tata u Yakubu.
16 Yakubu ɗa tata u Isuhu.†
Isuhu ɗa vali u Meri.†
Meri kpam aya mma u Yesu uza ɗa ama a ka isa̱ Kirisiti† Kawauwi.
17 Gba̱ aza ɗa a kecei nala vi, akaya a ɗa aꞌa̱ri pini a ɗa; akaya kupa n a nishi ili iꞌya i ka̱na̱i Ibirahi hal ubana aꞌayin a Dawuda Magono, n akaya kupa n a nishi ili iꞌya i ka̱na̱i aꞌayin a Dawuda hal ubana aꞌayin a ɗa a pura̱ le ubana a Babila tsugbashi. N akaya kupa n a nishi ili iꞌya i ka̱na̱i aꞌayin a ɗa a pura̱ le ubana a Babila tsugbashi utuwa̱ aꞌayin a Kawauwi.
Ilimaci i Yesu Kawauwi
18 Tyoku ɗa ilimaci i Yesu Kawauwi iꞌa̱ri ɗa na: Mma u ne u ɗa Meri uza ɗa Isuhu kenei tsumana. Shegai eyi a makere bawu u revei vali, aku u ka̱na̱i katsuma̱ n Kulu Keri.† 19 Isuhu kamana ka Meri, vuma ɗa u tsu rongo uyan ili iꞌya iꞌa̱ri derere, wa ciga u nei Meri vi uwono a aꞌeshi a ama wa, aku u yawunsai u a̱sa̱ka̱ yi usokongi.
20 Aꞌayin a ɗa wa̱ri pini uyawunsa ukuna vi, aku katsumate ka zuba† ka Magono ma Zuba ka wenikei kaci ka ne ara ne a asuvu a alavutanshi, u danai, “Isuhu, matsikaya ma Dawuda, kotsu vu pana uwonvo u ɗa va zuwa kamana ka vunu Meri wa, kpaci Kulu Keri ka ku zuwa yi u ka̱na̱ katsuma̱ ki. 21 Wa matsa ta̱ maku ma vali, aku vu neke yi kala Yesu,§ Kalen ka kala ka “Yesu” ka “Iwauwi.” kpaci wa wauwa ta̱ ama a asuvu a unyushi u cingi u le.”
22 Ukuna u na vi u gita̱ ta̱ tsa̱ra̱ kazuwamgbani ka Magono ma Zuba ka shaɗangu, tyoku ɗa Ishaya† matsumate† u danai caupa,
23 “Makere ma bawu ma revei vali ma yan ta̱ katsuma̱,
u matsa maku ma vali,
aku a isa̱ yi Imanuwe.”
Kalen ka kala ki ka, “Kashila̱ ka̱ ta̱ kaɓolo n a̱tsu.”
24 Aꞌayin a ɗa Isuhu rikpa̱na̱ka̱i, aku u yain dere tyoku ɗa katsumate ki ka tonuko yi. U tukoi Meri a kuwa u woko uka u ne. 25 Shegai u vaku n eyi wa hal u matsai maku mi. Aku Isuhu neke yi kala Yesu.

*1:5 Raha kashankala ka Awulawa ka.

1:5 Rutu Kawulawa ka.

1:6 Dawuda vaku ta̱ n Beteshaba eyi n u woli Uriya, aku u yain ili i roku tsa̱ra̱ vali u ne Uriya u kuwa̱. A ka tsa̱ra̱ ta̱ alabari a na yi a tagara̱da u 2 Samaꞌila 11:1-27.

§1:21 Kalen ka kala ka “Yesu” ka “Iwauwi.”