Ukanikorongi Ubana a Asu u
Aza a Filibi
Ukukpa̱ u kadyanshi
A kuwa ku aꞌali ka Bulus wa̱ri an u korongi ukanikorongi u na ubana a asu u Atoni a ɗa aꞌa̱ri a Filibi. U korongu ta̱ u ɗa tsa̱ra̱ u wenike ucikpa u ne adama a ili iꞌya a yanka yi an wa̱ri a kuwa ku aꞌali ki, kpam u wenishike le tyoku ɗa a ka rongo mai asuvu a Kawauwi.
Bulus tonuko ta̱ Atoni u da a rongo tyoku u Kawauwi aꞌayin dem. U wenike le ta̱ a yain maza̱nga̱ ko aꞌa̱ baci a asuvu a upana u ikyamba. U tonuko le ta̱ kpam u gan ta̱ a yain manyan kaɓolo mai.
Aꞌayin a ɗa baci dem Atoni a ka yan ka̱neshi u ukanikorongi u na vi, a tsu yan ta̱ majiyan cika kpaci wa̱ ta̱ ushaɗangi n maza̱nga̱ kpam a kuwa ku aꞌali ka u korongi u ɗa. Ucira u ɗa u zuwai u ɗa nala u ɗa ucira u ureve u Kawauwi kpam n uyan manyan ma uwoko tyoku u ne. Ucira u nala vi wa̱ ta̱ a asuvu a Atoni gogo‑na, tyoku ɗa u rongoi n Bulus n Atoni a Filibi caupa.
Ili iꞌya iꞌa̱ri a tagara̱da u na vi
Idyani n kavasu (1:1-11)
Kalen ka uma ara Bulus (1:12-30)
Iryoci i uvakunku kaci u maci u Kawauwi (2:1-18)
Alabari a kaci ka aje a Bulus (2:19-30)
Uwoko uza u maci a asu u Kashila̱ (3:1–4:9)
Bulus cikpai aza a Filibi (4:10-20)
Idyani i makorishi (4:21-23)
1
Mpa Bulus, kpam Timoti ɗa pini na kaɓolo na̱ mpa. A̱tsu agbashi a Yesu Kirisiti Kawauwi a ɗa tsa̱ri.
Nkoshi n aɓa̱ngi a kuwa ku Atoni n gba̱ Atoni a aza a Filibi aza ɗa Kashila̱ ka ɗanga̱sai alya ma koronku.
A̱sa̱ka̱ Kashila̱ Tata u tsunu n Asheku a tsunu Yesu Kawauwi a na̱ka̱ ɗa̱ ukuna u shinga na̱ ndishi n shinga.
Kavasu ka Bulus n ucikpa
N tsu cikpa ta̱ Kashila̱ ka va̱ aꞌayin a ɗa baci n ciɓai n a̱ɗa̱. Kain dem n tsu shaɗangu ta̱ n maza̱nga̱ ma yanka ɗa̱ baci kavasu, kpaci i woko ɗe atoku a manyan a va̱ a asu u utamburuka Kadyanshi ka Shinga a kaci ka Kawauwi. I gita̱ ta̱ uyan nala tun aꞌayin a ɗa i gita̱i i panai alabari yi, kpam ya lya kapala n uyan nala hal n gogo‑na. Kashila̱ ka ka gita̱i manyan ma shinga ma na mi ara ɗe, kpam n reve ta̱ wa a̱sa̱ka̱ ma wa, she aꞌayin a ɗa u kotsoi ma kain ka Yesu Kawauwi wa gono.
Dere ɗa n pana nala a kaci ka ɗe. Ma ciga ɗa̱ wa wa a asuvu a katakasuvu ka va̱ kpaci tsa yamgbana ta̱ ukuna u shinga u Kashila̱. Tsu yan ta̱ nala aꞌayin a ɗa ma̱ri a kuwa ku aꞌali n aꞌayin a ɗa a a̱sa̱ka̱ mu an n ma̱tsa̱i n yain Kadyanshi ka Shinga. Kashila̱ ka reve ta̱ tyoku ɗa ma ciga ɗa̱ n uciga u Yesu Kawauwi. U reve ta̱ kpam tyoku ɗa ma ciga n rongo n a̱ɗa̱.
Kavasu ka va̱ ka macigamgbani ma ya cigamgbana vi ma yain ushani hal gba̱m ma lai tyoku ɗa ma ciga ma yain. Ma yan ta̱ kpam kavasu adama a ɗa ya gbonguro a asuvu a ureve n kakiri ka ɗe. 10 Yan ɗa n yain kavasu ki naha kpaci ma ciga ta̱ i reve ili iꞌya iꞌa̱ri i mayun kpam n kalen, tsa̱ra̱ i rongo n uma u uwulukpi kpam bawu unyushi hal kain ka Kawauwi ka gono. 11 Pini nala, ɗa uma u ɗe wa shaɗangu n ilimaci i nɗanga n ɗa ma zuwa uyan ili iꞌya Kashila̱ ka wushuki a yain, kpam ya tuko ta̱ tsupige n icikpali a asu u Kashila̱. Ili i nala yi iꞌya Yesu Kawauwi zuwai a uma u ɗe.
Kadyanshi ka Shinga a kuwa ku aꞌali
12 Ama a va̱, ma ciga ta̱ i reve n manyan ma a yanka mu vi ma zuwa ta̱ Kadyanshi ka Shinga ka lyai kelime. 13 Ya dem reve ta̱ an a sira mu n ikani adama a ɗa ma gbashika Kawauwi. Kpam ko asoje a ɗa a ka wundya kuwa ku magono a reve ta̱ an n gbashikai Kawauwi. 14 Adama a usira u va̱ a kuwa ku aꞌali, Atoni ushani pini na a tsa̱ra̱ ta̱ ugbamatangu, kpam gogo‑na a gita̱ ɗe utonusuko aza roku ukuna u Kawauwi bawu uwonvo.
15-16 Aza roku a ɗa pini adama a ɗa a ka ciga mu ɗa a ka yansa kuɓari, kpam a ka ciga a yain ukuna u ɗa wa̱ri dere. Ama a na yi a ka yansa ta̱ kuɓari an a revei Asheku a ɗa a tuko mu pini na vi tsa̱ra̱ n moɗono n dana ili iꞌya iꞌa̱ri dere i Kadyanshi ka Shinga. Kpam mayun ɗa wa̱ri aza roku a ɗa pini aza ɗa a ka yansa kuɓari n malyon n tsilala. 17 Ama a nala yi aꞌa̱ n uyawunsa u maci a kaci ka kuɓari ku kadyanshi ka Kawauwi wa. N uciga u kaci u ɗa a ka yansa u ɗa, mayun ɗa le wa. Ciga ɗa a ka ciga a doku a zuwa mu n pana ikyamba an ma̱ri a kuwa ku aꞌali.
18 Shegai ko an uyawunsa u le wa̱ri mai ko bawu wa̱ri mai, cinda a ka yansa kuɓari ku Kawauwi, ma yan ta̱ maza̱nga̱ kpam ma lya ta̱ kelime n uyan maza̱nga̱. 19 Kpaci n reve ta̱ kavasu ka ɗe n uɓa̱nga̱ u ɗa wa wutusa̱ a asu u Kulu Keri ku Yesu Kawauwi wa zuwa le ta̱ a wauwa mu.
20 N ma̱tsa̱ ɗe n wene n yain ili iꞌya bawu ya zuwa mu n yain uwono, shegai kain dem n rongo a uyanka Kawauwi manyan bawu uwonvo. Caupa n pana uwonvo wa, gogo‑na kpam ma ciga ta̱ n rongo pini n ucira ubana tsa̱ra̱ uma u va̱ u rongo a una̱ka̱sa̱ Kawauwi tsupige ko n uma ko bawu uma.
21 Ma̱ baci n uma, adama a Kawauwi a ɗa, shegai n kuwa̱ baci wa laka mu ta̱ kalen. 22 N lya baci kelime n urongo n uma n ikyamba i na yi, ma fuɗa ta̱ ma lya kelime n manyan ma Kawauwi. N reve iꞌya ma ɗanga̱sa wa. 23 Uyawunsa vi u wuyana ta̱. Roku she n wene yavu wa laka mu ta̱ n rongo n uma, roku kpam yavu n gono a asu u Kawauwi. Urongo n Kawauwi wa laka mu ta̱ cika. 24 Shegai n reve ta̱ u la ta̱ kalen ara ɗe n rongo n uma a ikyamba.
25 Adama a ɗa i buwa mu uciga vi, n reve ta̱ ma rongo n uma tsa̱ra̱ i rongo n ugbama a asuvu a upityanangu u ɗe, pini nala, ɗa ya pana kayanyan ka upityanangu vi. 26 Kpam n doku baci n tuwa̱ ɗa̱ ukondo, ya tsa̱ra̱ ta̱ ili i shinga iꞌya ya zuwa i yain agoni n Yesu Kawauwi adama a va̱.
27 Shegai ko ndya baci i gita̱i, i rongo uma u ɗa wa tuko Kadyanshi ka Shinga tsupige a kaci ka Kawauwi. Ko n doku baci n tuwa̱ ɗa̱ uwene, ko kpam n panai alabari a ɗe koshi, ma reve ta̱ an i shamgbai n ucira kpam i ma̱tsa̱i tsa̱ra̱ i zuwa ya dem u wushuku n Kadyanshi ka Shinga ki. 28 Kotsu i pana uwonvo u atokulalu a ɗe wa. Nala wa woko ta̱ iryoci ara le an Kashila̱ n kaci ka ne wa wuna le aku u wauwa ɗa̱. 29 Adama a Yesu Kawauwi, Kashila̱ ka na̱ka̱ ɗa̱ ta̱ ukuna u shinga u uwushuku n Kawauwi. U na̱ka̱ ɗa̱ kpam ukuna u shinga u upana ikyamba adama a ne. 30 I reve ta̱ tyoku ɗa n panai ikyamba, kpam gogo‑na i pana ta̱ a da hal n ara nala wa̱ri. Eɗa̱ dem nala ya pana ikyamba yi.