Kuwene ku
Yahaya
Ukukpa̱ u kadyanshi
Yahaya kasuki ɗa u korongi tagara̱da u na vi. U dana ta̱ ili iꞌya u wenei a kuwene a kaci ka afoɓi a Kashila̱ n ili iꞌya ya tuwa̱ ya gita̱ a makorishi ma likimba.
Akani yi aꞌa̱ ta̱ n aɓon a tatsu. A dana ta̱ ucira u ityoni i cingi u ɗa pini a uyan manyan a likimba, kpam u ka̱na̱ ta̱ Atoni a pana ikyamba hal a kuwa̱. A dansa ta̱ kpam ukuna u Maku ma Kondom ma Kashila̱, aya Yesu. Wa lya ta̱ kaci ka ama a cingi n ucira le gba̱. A makorishi, Kashila̱ ka̱ ta̱ n katsupi ka shinga ka wa na̱ka̱ aza ɗa a lyai kelime n uwushuku n Kawauwi. Akani a ɗa aꞌa̱ri a makukpi dem a ɗa, Kashila̱ ka̱ ta̱ uwulukpi kpam uza u ulya kaci u ɗa wa̱ri.
Tagara̱da u na vi kuwene ka vuma bawu wa wene ka. Yahaya yanka ta̱ idani i vuma manyan tsa̱ra̱ u ra̱tsana̱ka ili iꞌya iꞌa̱ri a zuba. Ire iꞌya pini ushani i ureve ili iꞌya iꞌa̱ri a tagara̱da u na vi, shegai akani a pige yi aꞌa̱ri upuwin wa kpam a ka savaɗa a ɗa wa. Akani yi a ɗa na: Yesu Kawauwi u lya ta̱ kaci ka ityoni i cingi gba̱ a asu kau‑kau. Kain ka̱ ta̱ a utuwa̱ ka a ka vuta̱la̱ Kanangasi n ityoni i cingi a kushiva̱ ku akina, kpam zuba u savu n likimba u savu a ka tuwa̱ ta̱ a asu u aza ɗa a tonoi Yesu a rongo kaɓolo n eyi na̱ ndishi n shinga n maci.
Ili iꞌya iꞌa̱ri a tagara̱da u na vi
Kadyanshi ka ili iꞌya ya tuwa̱ ka Yahaya (1:1-8)
Kuwene ku Asheku a uma (1:9-20)
Ikanikorongi ubana a Aꞌuwa a Atoni a shindere (2:1–3:22)
Kuwene ku ulya kayala a zuba (4:1-11)
Maku ma tagara̱da n cira̱kpa̱ tsu shindere (5:1–6:17)
Ulya kayala a kapala ka karatsu ka tsugono tsu Kashila̱ (7:1-17)
Avana a shindere (8:1–11:19)
Ubungu n adin a re (12:1–13:18)
Kuwene a kaci ka afada a Kashila̱ n ukirana u ne (14:1–15:8)
Abelu a shindere a upan u Kashila̱ (16:1-21)
A lya ta̱ kaci ka atokulalu a Kashila̱ (17:1–20:10)
Afada a makorishi (20:11-15)
Zuba u savu n likimba u savu (21:1-8)
Urishelima u savu (21:9–22:5)
Ugono u Kawauwi (22:6-21)
1
Ukukpa̱ u kadyanshi
Ili iꞌya Kashila̱ ka wenikei Yesu Kirisiti Kawauwi iꞌya na, tsa̱ra̱ Yesu tonuko agbashi a ne ili iꞌya Kashila̱ ka zuwa i gita̱ gogo. Aku Yesu suki katsumate ka zuba ka ne ka wenike kagbashi ka ne Yahaya. Yahaya vi kpam u dansai gba̱ ili iꞌya u wenei a ukuna u kadyanshi ka Kashila̱, n ili iꞌya kpam Yesu Kawauwi u danai n iꞌya u yain. Kashila̱ ka zuwuka ta̱ uza ɗa baci dem u yankai aza roku ka̱neshi u idani i akani a na yi una̱ u shinga; wata, akani a ili iꞌya ya gita̱sa̱ gogo‑na n iꞌya ya tuwa̱ ya gita̱ a kapala. Wa zuwuka ta̱ dem uza ɗa u panai a ɗa kpam u na̱ka̱i a ɗa karinga̱. Kpaci aꞌayin a yan ɗe evu a ɗa gba̱ ili i na yi ya gita̱.
Idyani ubana a aꞌuwa a Atoni a shindere
Ukanikorongi u ɗa Yahaya korongi ubana a asu u aꞌuwa a Atoni a shindere a ɗa aꞌa̱ri a Asiya:* Asiya uyamba u ɗa a Roma u ɗa gogo‑na a ka isa̱ Turukiya.
N yan ta̱ kavasu tsa̱ra̱ Kashila̱ ka wenike ɗa̱ ukuna u shinga u ne na̱ ndishi n shinga. Kashila̱ uza ɗa wa̱ri pini caupa, aya dem wa̱ri gogo‑na, kpam aya wa tuwa̱. Kpam dem aꞌulu a shindere a Kashila̱ a ɗa aꞌa̱ri a kapala ka karatsu ka tsugono tsu ne a ka yanka ɗa̱ ta̱ dem nala. Nala dem Yesu Kawauwi, uza ɗa u tsu dansa ukuna u mayun a ukuna u maci u Kashila̱. Aya uza u kagita̱ a asuvu a aza ɗa a ꞌya̱nga̱i a ukpa̱. Aya uza ɗa wa lya tsugono tsu ngono n likimba.
Aya uza ɗa wa ciga tsu, uza ɗa u zuwa tsu tsu lai a ucira u unyushi u cingi u tsunu an u wotsongi mpasa kpam u kuwa̱i adama a tsunu. Adama a nala, tsu woko ɗe kagali ka ne; wata, aɗara̱kpi aza ɗa a ka gbashika Kashila̱ Tata u ne. A̱sa̱ka̱ Yesu Kawauwi u tsa̱ra̱ tsupige n ucira hal ubana bawu utyoku! Ami.
Weɓelei, aya la wa tuwa̱ a asuvu a alishi! Ya dem wa wene yi ta̱, hal n aza ɗa dem a zuwai a sapa yi n kasovu. Aletsu a likimba gba̱ a ka sa̱ ta̱ cika n unamgbukatsuma̱ adama a ne. Eye, nala wa gita̱! Ami.
Magono ma Zuba Kashila̱ u dana ta̱, “Mpa Alfa† mpa dem Omega.† Alfa n Omega alya iɗyani i kagita̱ n i makorishi a asuvu a iɗyani i Tsiheline. Dana ɗa u danai wa̱ ta̱ pini kahu a yain ko ndya wa, kpam wa yan ta̱ pini hal ubana bawu utyoku. Wata, mpa Kagita̱ mpa dem Makorishi. Mpa ma̱ri gogo‑na, mpa uza ɗa wa̱ri pini caupa, mpa kpam ma tuwa̱. Mpa Uza u Ucira Gba̱.”
Kuwene ku Yahaya a kaci ka Kawauwi
Mpa Yahaya, mpa dem Katoni ka a asuvu a Kawauwi tyoku u ɗe, a yan mu ta̱ dem mavura tyoku ɗa a yanka ɗa̱. Mpa dem uza u te u ɗa a asuvu a tsugono tsu Kashila̱ tyoku u ɗe, kpam u ka̱na̱ ta̱ n kawunku upana u ikyamba u va̱ tyoku ɗa dem i kawunki. A banka mu ta̱ a Patumo uyamba u mere u mini, a a̱sa̱ka̱ mu ɗe adama a ɗa n yain kuɓari ku kadyanshi ka tsugono tsu Kashila̱, n ukuna u mayun u ɗa Yesu Kawauwi wenikei. 10 Kain ka Asheku, Kulu Keri ku Kashila̱ ku tonoi na̱ mpa, aku n panai kala̱ga̱tsu ka ucira a kucina̱ ku va̱ yavu mawura̱ ma kavana. 11 Kala̱ga̱tsu ki ka danai, “Korongu ili iꞌya va wene vi a asuvu a tagara̱da aku vu suku u ɗa a aꞌuwa a Atoni a ɗa aꞌa̱ri a ilyuci i shindere i na yi: Afisu, n Simira̱na, n Birigama, n Tayatira, n Saridisa, n Filadalifiya, n Lawudukiya.”
12 An n kpatalai tsa̱ra̱ n wene uza ɗa wa dansa na̱ mpa, aku n wenei ashamkpatsu a ncikalu a shindere a ɗa a yain n zinariya. 13 A mere ma ashamkpatsu a ncikalu mi, uza roku u ɗa pini uza ɗa u rotsoi Maku ma Vuma uꞌuki n matogo ma bululu ma ma rawai a makoto ma kune. Wa̱ ta̱ dem n kunya ku uwambana ku kagbodo ka a cai n zinariya uwambani a makamba ma ne. 14 Kenji ka ne kpam pun yavu tsugbere, aꞌeshi a ne yavu kapeli ka akina. 15 Adeshikpetsu a ne kpam a ka laɗa yavu urim u shili u ɗa a gboroi sarara. Mawura̱ ma kala̱ga̱tsu ma ne yavu mawura̱ ma mini ma pige ma ma rukpusa̱. 16 U ɓa̱na̱i atala a shindere a kukere ku ulyaki ku ne, n burundu u kulya u ɗa wa̱ri n una̱ u kulya u re wa̱ri uwuta̱ a una̱ u ne. Upetiwaꞌeshi u ne kpam wa laɗa yavu kaara a kaci.
17 An n wene yi, aku n rukpa̱i a kapala ka ne yavu kuwa̱ ɗa n kuwa̱i. U taɗanku mu kukere ku ulyaki ku ne, u danai, “Kotsu vu pana uwonvo wa. Mpa Kagita̱ mpa dem Makorishi. 18 Mpa uza ɗa u tsu na̱ka̱ uma. Ma̱ri n kuwa̱ ta̱, shegai gogo‑na ma̱ ta̱ n uma hal ubana bawu utyoku. Ma̱ ta̱ na̱ nkukpunki n ɗa n na̱ka̱ mu ucira u ukukpa̱ ko kpam n gbagirya asu u ɗa akushe aꞌa̱ri, aku n gonuko le n uma.
19 “Korongu gba̱ ili iꞌya va̱ri a uwenishe gogo‑na vi a tagara̱da, n ili iꞌya kpam ya tuwa̱ ya gita̱ ubana a kapala. 20 Kalen ka ka̱ri pini usokongi ka atala a shindere a ɗa vu wenei a kukere ku ulyaki ku va̱, n ka ashamkpatsu a ncikalu a zinariya a shindere yi ka na: Ashamkpatsu a ncikalu yi a ɗa aꞌuwa a Atoni a shindere. Atala a shindere kpam a ɗa atsumate a zuba a ɗa a ka wundya aꞌuwa a Atoni a shindere yi.

*1:4 Asiya uyamba u ɗa a Roma u ɗa gogo‑na a ka isa̱ Turukiya.

1:8 Alfa n Omega alya iɗyani i kagita̱ n i makorishi a asuvu a iɗyani i Tsiheline. Dana ɗa u danai wa̱ ta̱ pini kahu a yain ko ndya wa, kpam wa yan ta̱ pini hal ubana bawu utyoku.