Ukanikorongi Ubana a Asu u
Aza a Roma
Ukukpa̱ u kadyanshi
Atoni a ɗa aꞌa̱ri a Roma alya Bulus wa koronku ukanikorongi u na vi. Kotsu wa̱ri u bana a Roma wa an u korongi u ɗa vi. Ilyuci i Roma iꞌya i lai ugbonguro a likimba a aꞌayin a Bulus, kpam gba̱ magono ma baci dem ma lya tsugono a uyamba vi, Kaisa ɗa a tsu isa̱ yi. Arevi a ɗa pini ushani, kpam Bulus korongu ta̱ n u kirani n u toɗugbusi ili iꞌya Kawauwi ka yain a asuvu a ili iꞌya Kashila̱ ka foɓusukoi likimba.
Bulus gita̱ ta̱ u wenikei tyoku ɗa ya dem wa̱ri n unyushi a asu u Kashila̱, adama a nala ya dem pecene ta̱ n Kashila̱. An u wokoi Kashila̱ ka̱ri uza u maci, nala dem uza ɗa dem baci wa ciga u rongo evu n Kashila̱ she u woko uza u maci. Uza wa̱ la wa̱ri uza u maci wa, she Yesu koshi. Ukpa̱ u ne u woko ta̱ uɗara̱kpa a asu u ama gba̱, kpam Kashila̱ ka na̱ka̱ ta̱ ucira u uɗara̱kpa vi a asu u uza ɗa baci dem u wushuki n Yesu.
A tagara̱da u na vi, Atoni a ka fuɗa ta̱ a ka rotsongusu ili ushani a kaci ka tyoku ɗa Yesu yain manyan ma pige u wauwa le. A ka yan ta̱ ucira a asuvu a upityanangu u le kpaci a ka reve ta̱ tyoku ɗa Kashila̱ ka wene le mai. Ureve u nala vi wa zuwa le ta̱ a rongo mai kpam wa ɓa̱nga̱ le ta̱ dem a tonuko aza roku ukuna u Yesu n tyoku ɗa kpam wa ɓa̱nga̱ le.
Ili iꞌya iꞌa̱ri pini a tagara̱da u na vi
Bulus n Kadyanshi ka Shinga ka ne (1:1-17)
Ya dem wa̱ ta̱ n unyushi (1:18–3:20)
Ure u ɗa Kashila̱ ka tsu wusha ama (3:21–4:25)
Uma u savu u ama a Kashila̱ (5:1–8:39)
Aza a Isaraꞌila tani? (9:1–11:36)
Tyoku ɗa uza wa rongo uma u savu u uciga (12:1–15:13)
Afoɓi a Bulus n idyani i ne (15:14–16:27)
1
Ukukpa̱ u kadyanshi
Mpa Bulus uza ɗa u korongi ukanikorongi u na vi. Mpa kagbashi ka Yesu† Kirisiti† Kawauwi† ka. Kashila̱ ka ɗanga̱sa mu ta̱ n woko kasuki,† kpam u suku mu n ba n yain kuɓari ku Kadyanshi ka Shinga† ka ne.
Caupa, Kashila̱ ka yan ta̱ kazuwamgbani† ka Kadyanshi ka Shinga ka na a asu u ntsumate n ne, tyoku ɗa a korongi a Tagara̱da u Kashila̱ u Uwulukpi.† 3-4 Kadyanshi ka Shinga ki ukuna u Maku ma ne u ɗa u dansai; wata, Yesu Kawauwi Asheku a tsunu. A matsa yi ta̱ tyoku u vuma, eyi kumaci ku Dawuda† Magono ka wa̱ri. Shegai Kulu ku uwulukpi ku wenike ta̱ n ucira, Yesu Maku ma Kashila̱ ma, kpaci u ꞌya̱nga̱sa̱ yi ta̱ a ukpa̱. A asu u Kawauwi, Kashila̱ ka na̱ka̱ mu ta̱ manyan ma shinga ma kasuki. Manyan ma na mi ma ma tono n ama a iyamba gba̱ a wushuku kpam a pana̱ka yi. Aya ma yanka manyan ma na mi. Iꞌa̱ ta̱ a asuvu a ama a nala yi a ɗa Yesu Kawauwi u ɗanga̱sai.
N korongu ta̱ ukanikorongi u na vi ubana ara ɗe gba̱ aza ɗa aꞌa̱ri a ilyuci i Roma.† Kashila̱ ka ciga ɗa̱ ta̱ kpam u isa̱ ɗa̱ i woko ama a uwulukpi a ne.
A̱sa̱ka̱ Kashila̱ Tata u tsunu n Asheku Yesu Kawauwi u na̱ka̱ ɗa̱ ukuna u shinga† na̱ ndishi n shinga.
Bulus yain kavasu n ucikpa
A̱sa̱ka̱ n gita̱ n cikpa Kashila̱ a asuvu a kala ka Yesu Kawauwi adama a ɗe gba̱. N yan ta̱ nala adama a ɗa gba̱ ama a asuvu a likimba a ka dansa ta̱ ukuna u upityanangu u ɗe. Kashila̱ ka reve ta̱ n a̱sa̱ka̱ uyansa kavasu adama a ɗe wa, na̱ n gbashiki yi n katakasuvu ka va̱, na̱ n dansi Kadyanshi ka Shinga ka Maku ma ne. 10 Aꞌayin a ɗa baci ma yan kavasu, n tsu folo ta̱ Kashila̱ ka a̱sa̱ka̱ mu n kondo ɗa̱, kpam nala wa woko Kashila̱ ka wushuku baci.
11 Ma ciga ta̱ n wene ɗa̱ tsa̱ra̱ n na̱ka̱ ɗa̱ ucun u una̱ u shinga u ɗa Kulu ku Kashila̱ ku na̱ka̱ mu. Ka ka ɓa̱nga̱ ɗa̱ i gbonguro a asuvu a Asheku. 12 Dana ɗa ma dana ma ciga ta̱ tsu ɓa̱nga̱mgba̱na̱i n upityanangu u ɗa tsu tsa̱ra̱i. Upityanangu u ɗe wa ɓa̱nga̱ mu ta̱, kpam upityanangu u va̱ wa ɓa̱nga̱ ɗa̱ ta̱. 13 Aje a va̱, ma ciga ta̱ i reve an n tsu foɓuso ta̱ n tuwa̱ n kondo ɗa̱. Shegai ili i roku i tsu ka̱ngu mu ta̱ uyan nala. Ma ciga ta̱ n zuwa ama a toni Kawauwi a asuvu a Roma, tyoku ɗa n yain a asu u atoku a ɗe Awulawa.†
14 U ka̱na̱ ta̱ n gbashika ama gba̱: Nheline n aza ɗa bawu aꞌa̱ri Nheline; aza ɗa aꞌa̱ri arevi n aza ɗa bawu a revei ili. 15 Ili iꞌya i zuwai n ma̱tsa̱i cika ma ciga n yanka ɗa̱ kuɓari ku Kadyanshi ka Shinga a Roma iꞌya gai la vi.
Ucira u uyan Kadyanshi ka Shinga
16 N pana uwono adama a Kadyanshi ka Shinga ka Kawauwi ka na ki wa, kpaci ucira u ɗa Kashila̱ ka yankai manyan u wauwai uza ɗa baci dem u pityanangi u ɗa la vi, ili iꞌya i bidyai aza a Yahuda ubana aza ɗa bawu aꞌa̱ri aza a Yahuda.† 17 Kadyanshi ka Shinga ki ka wenike ta̱ tyoku ɗa Kashila̱ ka gonukoi ama, a woko ama a maci n eyi: a asu u upityanangu u ɗa tun a kagita̱ hal ubana a makorishi. Tyoku ɗa Tagara̱da u Kashila̱ u danai, “Uza ɗa Kashila̱ ka gonukoi uza u maci† n eyi wa tsa̱ra̱ ta̱ uma adama a ɗa u wushuki n Kashila̱.” Hab. 2:4; Gal. 3:11; K.Ib. 10:38.
Ama gba̱ a nusa ta̱
18 Kashila̱ uza ɗa wa̱ri a zuba† wa wenike ta̱ tyoku ɗa wa pana upan, a asu u ukiɗa̱ga ama ugana a unyushi u cingi n ikuna i cingi iꞌya a yansai. A ka̱ngu ta̱ ukuna u mayun n tsicingi tsu le. 19 Kashila̱ ka yan le ta̱ mavura, adama a ɗa a reve ta̱ ili iꞌya i gain ama a reve a ukuna u Kashila̱ mai, kpaci Kashila̱ ka wenike le ta̱ iꞌya gba̱. 20 Ama a ka wene ucira u Kashila̱ u ɗa bawu wa̱ri n utyoku n aꞌeshi a le wa, kpam n ure u uyawunsa u ne u uwulukpi. Tun an Kashila̱ ka yain likimba, gba̱ ili iꞌya u yain i wenike ta̱ tyoku ɗa wa̱ri. Adama a nala, ama a ka tsa̱ra̱ ure u kunyani wa. 21 Ko an a revei Kashila̱, a ꞌyuwan yi ta̱ una̱ka̱ tsupige tyoku u Kashila̱ ka mayun, a ꞌyuwan yi kpam ucikpa. A una̱ u nala, aku uyawunsa u le u wokoi u gbani. Atakasuvu a utengeshi a le a shaɗangi n karimbi. 22 A da aꞌa̱ ta̱ n ugboji, shegai a wokoi atengeshi. 23 A lyaka Kashila̱ ka tsupige uza ɗa wa̱ri n uma bawu utyoku kayala wa. Aku a gonoi a lyakai ameli a ɗa a rotsoi ama aza ɗa bawu aꞌa̱ri n uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku, na̱ nnu, na̱ nnama, n aꞌali kayala.
24 Adama a ɗa a yansai ili i nala yi, Kashila̱ ka a̱sa̱ka̱i ama a nala yi a karai ure u le. A yain gba̱ ili iꞌya a ka ciga a yain, kpam maluwa ma cingi ma le ma zuwa le a yamgbanai tsishankala tsu uwono n ikyamba i le. 25 A ꞌyuwain ukuna u mayun u Kashila̱ aku a wushuki n kaɓan. A lyakai ili iꞌya Kashila̱ ka yain kayala a una̱ u ɗa a ka lyaka uza ɗa u yain iꞌya kayala. Aya uza ɗa wa wusha icikpali hal ubana bawu utyoku. Ami.†
26 An u wokoi a yain nala, aku Kashila̱ ka a̱sa̱ka̱ le a tonoi maluwa ma uwono ma le. Aka a ka vakusu n atoku a le aka, kpam nala u gain u woko wa. 27 Nala dem aꞌali a yain. A a̱sa̱ka̱i uciga uvakusu n aka, aku a wokoi n maluwa ma pige ma uyan tsugbani n aꞌali. A yain ili i uwono n atoku a le, kpam ili iꞌya i gita̱i n ele iꞌya mavura adama a ili i utengeshi iꞌya a yain.
28 Ama a yawunsa an wa̱ri n kalen a tsa̱ra̱ ureve u mayun u Kashila̱ wa. Aku Kashila̱ ka lazai ka a̱sa̱ka̱ le n atakasuvu a cingi a le, u a̱sa̱ka̱ le a yain ili iꞌya bawu iꞌa̱ri i gain a yain. 29 A shaɗangi n gba̱ icun i unyushi u cingi n tsicingi. A ka ciga̱ka kaci ka le ili dem. A kovoi ama. A shaɗangi n malyon. A ka ciga mawunuka gbani gbani, n a shila̱ka̱na̱si n atoku, a vurusa̱i aꞌene atoku. Kain dem uyawunsa u le u ili i cingi u ɗa a kaci ka ama. A yain ndyami. 30 A nangasai aꞌala a ama. A kovoi Kashila̱. A wenike ama karinga̱ wa. A yain ara̱ɗi. A cikpala̱sai kaci ka le. A ma̱tsa̱i a yain tsicingi a ire i savu. A na̱ka̱ isheku i le karinga̱ wa. 31 Aꞌa̱ ta̱ n utengeshi. A shaɗangusu kazuwamgbani ka le wa. A wenike ikuna i shinga ko asuvayali wa. 32 A reve ta̱ mele† ma Kashila̱ ma dana ta̱ uza ɗa baci wa̱ri nala u gan ta̱ u kuwa̱. Shegai nala u ɓishinka le a lyai kelime n uyan tsicingi tsu le wa. Hal gba̱m a wushunki aza roku a yain dem nala.

1:17 Hab. 2:4; Gal. 3:11; K.Ib. 10:38.