Ukanikorongi Ubana ara
Taitu
Ukukpa̱ u kadyanshi
Taitu ɗa ɓa̱nga̱i Bulus kasuki a manyan ma ne. Bulus koronku ta̱ Taitu ukanikorongi u na vi kpaci Taitu vi u woko ta̱ a uyamba u Kiriti, Bulus kpam lyai kelime na̱ nwalu n ne.
Bulus yan ta̱ kadyanshi ka tyoku ɗa Atoni a Yesu a gain a rongo. U yan ta̱ dem kadyanshi ka kaɓolo dem a asuvu a kuwa ku Atoni.
Avu makoshi ma Atoni ma baci a kuwa ku atoni, ko kpam makoshi, ko mamici, ko kalobo ko makere, va tsa̱ra̱ ta̱ uwenishike u ɗa u yain dere n avu a asuvu a tagara̱da u na vi.
Ili iꞌya iꞌa̱ri a tagara̱da u na vi
Idyani n kavasu adama a Taitu (1:1-4)
Idani ubana a asu u nkoshi n kuwa ku atoni (1:5-16)
Idani ubana a asu u Atoni (2:1–3:11)
Adooki n idyani i makorishi (3:12-15)
1
Ukukpa̱ u kadyanshi
Mpa Bulus, kagbashi ka Kashila̱, kasuki ka Yesu Kirisiti Kawauwi. Kashila̱ ka suku mu ta̱ n tuko upityanangu a asu u aza ɗa u ɗanga̱sai. U suku mu kpam n wenishike le a reve ukuna u mayun u ɗa wa wenike le, tyoku ɗa a ka rongo hal Kashila̱ ka pana kayanyan. Ukuna u mayun u nala vi u na̱ka̱ le ta̱ uzuwa u uma a asu u uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku u ɗa Kashila̱ ka zuwamgbana̱ka le kahu kagita̱ ka likimba kpam wa yan kaɓan wa. Kpam gogo‑na u wutukpa̱i Kadyanshi ka Shinga a asuvu a aꞌayin a ɗa a gain aku tsa tonusuko gba̱ ama. Kashila̱ Kawauwi ka tsunu aya u wushuki na̱ mpa n yanka yi manyan ma na mi.
Taitu, koronku ɗa ma koronku vu kpaci avu maku ma va̱ ma a asuvu a upityanangu u mayun u ɗa tsa̱ri n u ɗa gba̱ tsunu. A̱sa̱ka̱ Kashila̱ Tata n Yesu Kawauwi ka tsunu u na̱ka̱ vu ukuna u shinga na̱ ndishi n shinga.
Manyan ma Taitu a Kiriti
N a̱sa̱ka̱ vu ta̱ a uyamba u Kiriti, tsa̱ra̱ vu koruso manyan ma tsunu mi, kpam ilyuci dem vu ɗanga̱sa pini nkoshi tyoku ɗa n tonuko vu vu yain. Makoshi ma̱ la ma ma yan n unyushi a asu u ama wa. U ka̱na̱ ta̱ u yain n uka u te kpam u shamgba ara ne koshi. U ka̱na̱ ta̱ mmuku n ne n woko Atoni, kotsu a woko aza ɗa a ka rongo uma u ɗa bawu u gain wa. A woko kpam aza ɗa a ka pana̱ka ama. U ka̱na̱ ta̱ makoshi ma woko uza ɗa ka̱na̱i kaci ka ne, kpaci aya wa kirana n manyan ma Kashila̱. Kotsu u woko uza u ara̱ɗi wa, ko kpam uza u maloko ma uyan upan wa. Kotsu u woko kasoi she ma maka yi wa,* Aꞌayin a nala yi aza a Yahuda a tsu so ta̱ mini ma cinwi kenu a una̱ u aguma̱ uza wa̱ baci a mɓa̱la̱. A tsu so ta̱ kpam kenu a ka lya baci ilikulya. Shegai a aꞌayin a tsunu aza roku a dusuku baci kuso, a tsu so kenu wa, adama a nala wa laka ta̱ shana a ka a̱sa̱ka̱ baci kuso ki gba̱ gba̱. ko kashila̱ka̱ni wa, ko uza u uciga u ikebe kaberikete wa. U gan ta̱ makoshi ma woko uza u ukirana n amoci a kuwa ku ne, u cigi ili iꞌya iꞌa̱ri i shinga. U gan ta̱ u rongo n kakiri, u woko vuma u maci a aꞌeshi a ama. U woko uza ɗa Kashila̱ ka pana kayanyan ka uma u ne an wa̱ri uwulukpi. U woko uza ɗa u fuɗai kaci ka ne. U ka̱na̱ ta̱ makoshi ma woko uza ɗa u shamkpai uwenishike u mayun u kadyanshi ka Kashila̱ vi mayun. Aku u yanka u ɗa manyan u gbamatangu ama u gonuko aza ɗa a ꞌyuwain kadyanshi ka Kashila̱ ki a ure.
10 Nala u gain u woko, kpaci ama ɗa pini ushani aza ɗa a ꞌya̱nga̱sa̱ka̱i uwenishike u mayun vi. Icun i ama a na yi a tsu rongo ta̱ a uyansa kadyanshi ka gbani hal n a yinsa̱si ama. A asuvu a ama a na yi, aza roku a ɗa pini ushani a ma̱tsa̱i a da ya dem u ka̱na̱ ta̱ a kiɗa yi kacombi. Alya a lakai tsicingi. 11 U ka̱na̱ ta̱ vu ɓishinka le kadyanshi, kpaci a ka nangasa ta̱ ama n aꞌuwa a le a asu u uwenishike u ɗa bawu u gain. Yan ɗa a tsu yan nala, tsa̱ra̱ a tsa̱ra̱ ikebe a ure u ɗa bawu u gain. 12 Matsumate ma te ma pini a asuvu a aza a Kiriti uza ɗa u yain kadyanshi a kaci ka ama a ne, u da, “Gba̱ aza a Kiriti aza a kaɓan a ɗa, nnama n cingi kpam awonvoli, alyai a ilikulya cika.” 13 Kadyanshi ka ne mayun ɗa, rongo le uɓarana̱sa cika tsa̱ra̱ vu zuwa le a yain ucira a asuvu a upityanangu. 14 Kpam a a̱sa̱ka̱ upana̱sa alabari a kaɓan a ɗa aza a Yahuda a ka dansa, kpam a a̱sa̱ka̱ upana̱ka ama ɗa a kpatala̱kai ukuna u mayun vi kucina̱.
15 Ko ndya wa i uwulukpi iꞌya a asu u aza ɗa atakasuvu a le aꞌa̱ri uwulukpi. Shegai ko i te iꞌa̱ la uwulukpi a asu u aza a cingi n aza ɗa a ꞌyuwain uwushuku wa, kpaci atakasuvu a le n uyawunsa u le gba̱ u lobono wa. 16 Icun i ama a nala, a tsu ciga ta̱ a dana a reve Kashila̱, shegai a ꞌyuwan yi adama a uma u cingi u le. A ka pana̱ka yi wa, a gan a asu u uyan ukuna u shinga wa. Ko ya wa u goro le ta̱.

*1:7 Aꞌayin a nala yi aza a Yahuda a tsu so ta̱ mini ma cinwi kenu a una̱ u aguma̱ uza wa̱ baci a mɓa̱la̱. A tsu so ta̱ kpam kenu a ka lya baci ilikulya. Shegai a aꞌayin a tsunu aza roku a dusuku baci kuso, a tsu so kenu wa, adama a nala wa laka ta̱ shana a ka a̱sa̱ka̱ baci kuso ki gba̱ gba̱.