2
Iesu Karisto kapo amemengen ane si tamara ta kara lau rikek
Kag inatus, napo salik a keve nem ke ane singimi, ani ka ago mi abis a lau rikek. Au na man ta sikei ka abis a lau rikek, tarapo atogon a igenen kapo amemengen ane si tamara ta kara lau rikek, Iesu Karisto, vopo korong ang. Ninia palau a pakpakut bat ani kara lau rikek. Au na parik ta kara lau rikek papa, sikei ani rikek i kuli rina aongos kapa. Man tarapo longong kana keve asok tapai, e iang tarapo malangas ta taralapo nas ia. Man a si kapo antok ta, “Napo nas ia,” na parik kapa longong kana keve asok tapai, e iang kapo igenen kapau na tutuman kapo kovek singina. Au na man ta sikei kapo longong kana mengen, tutuman luai lau i vinga ro si God kalapo tapunuk singina. Kana vang nia tarapo nas ta taralapo ago singina. Asukang ke ta man a sikei ka antok ta kapo ago singina, kapo ro kana paspasal ka uli asukang val nia.
Asok tapai tanginang
Keve tungag ro, parik kana napa salik a asok tapai tanginang taun imi. Nia palau a asok tapai kavang ang mita lapo uli longong ania le si tutapongai ina. Asok tapai kavang ang, nia palau a akuskus ang mitala kolongong ia. Sikei si mang ararai, napo salik animi ta asok tapai tanginang ke, taralapo arai ania singina na singimi kapa. Using a vong kalapo pasal suai na malangas tutuman kalapo mang. Man ta sikei kapo mengen ta kapo ago si malangas na kapo mirik ani tungana, e iang kapo ago lak si vong. 10 Man ta sikei kapo vinga ro taun a tungana, e iang kapo ago si malangas, na kapo kovek i bil asi kana savang singina. 11 Sikei, man kapo mirik ani tungana, e iang kapo ago si vong na kapo pasal angpok si vong, na parik kapa nas ta kapo pasal ane voi, using a vong katala vil aba ia. 12 Napo salik taun imi inatus, using a God katala lomon suai ani kami lau rikek si asan ina. 13 Napo salik taun imi, mamain ta tama, using mitala nas ia, nia kata ago le si tutapongai ina. Napo salik taun imi, mamain ta natung, using mitala dual suai ani igenen rikek. Napo salik taun imi inatus, using mitala nas a tamami. 14 Napo salik taun imi, mamain ta tama, using mitala nas ia, nia kata to le si tutapongai ina. Napo salik taun imi, mamain ta natung, using mipo dual na mengen si God kapo ago singimi, na mitala dual suai ani igenen rikek.
15 Mi ago ta vubuk using an ani kuli rina, vo ani mangsikei a bil i kuli rina. Man a sikei kapo vubuk using a kuli rina, e iang lau i vinga ro ang si tamara parik kapa ago singina. 16 Using a keve bil aongos i kuli rina, kapo pasal le si kuli rina ke, na parik kapa pasal le si tamara, asukang ta vubuk rikek i pukun, vubuk rikek i mata, na alalakas ta togtogon. 17 Kuli rina ka pasal suai kuvul ve keve vubuk ina. Sikei man a sikei ka abis using a vubuk ang si God, e iang ka kovek ta akamusai i kana ago.
Vo susual ani igenen i akanangai
18 Inatus, kana kapo akamusai i vuk taun. Asukang val mitala longong ta vo susual ani igenen i akanangai ang ka serei, kana kilapo duk na vo susual ani igenen i akanangai. Na taralapo nas singina ta kana vang kalapo akamusai i vuk taun. 19 Kita pasal le singira, sikei parik riria ta keve tungara atutuman. Using man riria na keve tungara atutuman, oro kila ago akit ve tara, na kana kitala pasal pelek ira. Na kari pasal suai katala akalit amalangas ta ria aongos parik ta keve tungara atutuman. 20 Sikei nami, Igenen Gogoai katala akanangai animi, na nami aongos milapo nas a tutuman. 21 Parik napa salik taun imi using mipo vongvong ani tutuman, parik. Sikei using mipo nas a tutuman. Na tutuman parik kapa angkoai si ka asereiai ani kapau. 22 Au, si nang a igenen kapau? Vopo agel ang ta Iesu parik ta igenen i akanangai. Sukana vang nia kapo petau ani igenen i akanangai. Kapo agel ani tamara ve kana nat kapa. 23 Man a si kapo agel ani kana nat, parik kapa atogon a tamana. Man a si kapo ainak ani kana nat, kapo atogon a tamana kapa. 24 Mi aiveven ta sa mitala kolongong ia le si tutapongai ina, kapo ro ka uli ago akit singimi. Au man asukang, nami kapa mi uli ago akit si kana nat na si tamana. 25 Ninia vang kana na mengen ke katala atuvala anira tatana, ta ninia na to asikei.
26 Mengen ke napo salik taun imi tatana, napo mengen ta vap ang kipo atokngai asi ausingai alok animi. 27 Au animi akorong, akanangai ang mitala luk ia singina ka ago akit singimi, na parik mipa inongos taun a mangsikei asi akalit animi. Akanangai ang kapo akalit imi ta keve bil aongos, na kapo tutuman, parik kapa palau. Io, asukang val katala akalit imi ta mi ago akit singina.
Tarapo inatus si God
28 Au inatus, mi uli ago akit singina, using man kala serei pok, tarapo vinga makos kovek i mese kapa e matana. 29 Au, using mipo malangas ta ninia kapo igenen korong, mila malangas kapa ta, ria kipo uli abis ani lau korong, kipo