Sanga nindane kep kopatang wena kaamang kakngae miti wamda yanggakgane yapii.
Akumbing aminde natake yangga sauking.
Aminu kunduta notna akumbing aminde natake yangga sauking. Siakan. Ngana apmanu ninda sanga wa tasikaking kakngae dua nataamang. Siwan natdetdeu takngaaya natapnanga. Sike takngatu anzing. Notnata Jesue amina dakngake yusika kumbut. Kupana ie butaya siknga natake wa kumbut tapatane notna katum aminu kunduta yawa yangga sauyamuking. Ninu akungwakengu ninda notninde kunangge nataamang ngang yaking. Siwan natdetdeu takngatu anzing natapnanga. Aminu kunduta Jesue amina dakngake ngana yangga dua sauke zet kumbing. Siwan notnata gatayamunangge natake gwa kupsa aminde tangge yangga sauking. Ngan. Ninda wamu waakngae yapii katak siknga dua nataamang. Unzingge ninda undanga ngang natake wamu waaknga yapbike kendetnim. 1 Korin 15:29 kendeyo.
Amin saamdakatane yapii gapmaatang tamuking.
Aminda Jesu tanggaganuke amin sayamdakane tanguking. Tangukenga wa aminda amin sayamu wadakaat Jesuat pangenaking. Pangenake amin sayamdakatane yapii gapmaatang tamuking. Siwan Jesuta natake wa aminda apmea unzing tasining ngang natake wamu wa na nuke tangenawana nata aminu kuupbam ninae kaipakapit ngang yakut. Dasingge? Jesuta unzing ninde tangge kungwanimukut takngata nindane natdetdetnin kaipakuwan ninda Jesue amina dakngakumang. Jon 12:32 kendeyo.
aminbamdane notnaapa
Jesuta natake na aminbamdane notnaapa dakngake yuat ngang yakut. Sike wamu waakngae yapii anzing. Kwait wam tanganu pikinini bilong man ngang yakaingu wa tuwang wamu takngatu yakaing. Siwan ninda tuwanggane yapii matanangge natake wamu kusopuknga teke aminbamdane notnaapa dakngake yuat ngang matakumang. Dasing? Jesuta ina Anutu buya sikngaapa ngana ita enandang teke kepdakane epuke nisa gup takut. Nisa gup take maya tapatutane engangu wawiapa dakngakut. Sike ita ninu kuupbamdane notnin dakngake waiakngane ninu sandetnangge tasikut. Unzingge Jesu waapata ninu kuupbamdane notnin tapa dakngakut ngang nataamang.
Siwan Jesuta inane yapiie atnatapbut. Atnatake ita inane padetnabam yanidamuke na aminbamdane notnaapa dakngake yuat ngang yanikut. Ita kusopuknga binga yanikut. Yaniwan padetnata natagwaanguke anggaman atnatapbing. Dasingge? Tupa siknga Anututane wam yanikapsa aminda wamu Kraisda apmea apuke nin gatanimikge yakingu waakngatane yapii inata dua. Aho. Wamu wa takngaaya Krais gatu aminbamdane notnaapa nganggane yapii buya kundukan. Matyu 8:20 kendeyo.
Aminu tupan tapaapa kepna kepna nana aminda yasewa aknga maya waapat tasiking.
Aminu tupan tapaapa kepna kepna nana aminda yasewa aknga maya waapat tasiking ngang matakutdane yapii anzing. Jonda tuwang wam matakut. Aminda kep panzike imanggaman tasiking kakngae natake Jonda sanga yasewa akngae tuwanguke matakut. Siwan wa aminda yasewa aknga aminu you wagapmane nana amikat apba tasiking. Ninda dua nataamang. Mia 17:2 kendeyo.
Anututane aminabamu kepna kepna yuaingu
Ginu Anututane aminabamu kepna kepna yuaingu kuupbamde matandamunggat ngangu Jemsda matakut. Siwan ngana kwait wam tangan 12-pela lain bilong Isrel ngang tapa tekwaban mataking. Dasingge? Tupa siknga Anututane aminabamu Isrel nana amindakan dakngaking. Sike wa aminde tuwanguke Jemsda yake aminu kundu Isrel nana dua ngana Anututane aminabam dakngake yukingge natake yakut. Jems 1:1 kendeyo.
Anututane waaknga
Anututa Jesue natake waapa natake natane waaknga ngang yakut. Siwan Anututane waaknga wa aakut tapae natake ninda Anututane maatna mamin ngangu yananga dua. Aho. Aminu Judia nana kuupbamda tuwang wamu wa binga asinggan yaking. Sike aminu tapatuta asinggan asinggan wamu apaya yagamatawan kakengu wa aminda tuwanguke aminu waapa gakngatde waaknga ngang iniking. Sike aminu tapatuta sanga Setendane aknga asinggan tasiwan kakengu aminu waapa Setendane waaknga ngang tuwanguke yaking.
Siwan ninda Jesue natake wamu ita Anututane waaknga ngang yakamungu wa Jesuta ina Anutu buya sikngaapa unin ngang natake yakamang. Sike Anututa waak zak tasiwan Jesuta aakut ngang dua natake yakamang. Gatu Anututane maatnata Jesu tangaiwan aakut ngangu dua natake yakamang. Aho. Anututa tasinggak kakngakan Jesuta kepdakane apuke tasiwan kake Anututa tuwanguke ga natane waaknga ngang inikut. Matyu 3:17 kendeyo.
ayanikapsa aminu
Anututa wamu takngatu ayakapsaapa aminu tapatu iniwan natake ita yanikapbut ngang kendeke anzing natapso. Tupa siknga Anututa enandang yuke wamu takngatu inane aminabamde yamunangge natakengu ita aminu tapatu takut. Take aminu waapatane musia tangenawan waapata enake Anututane wamu waaknga take aminbam yanikapan natapbing. Siwan aminu tapatukan dua Anututa takut. Aho. Ita aminu buyambam sipdu sipdune tapatu tapatu papan siakan wamu Anututa yamukut takngakan take ayanikapbing. Unzingge Judia aminda aminu waakwakgane wamde apbakngake Anututane wamu unin ngang natapbing. Matyu 1:22 kendeyo.
Bebilon
You gapmandu umana Bebilon ngang iniking gapmane nana aminda tupa siknga sanga wai inata kundu takngatu takngatu pasikaking. Siwan aminu kunduta wamu wa Bebilon ngang Pitata matakut taknga kendeke anzing nataaing. Pitata you gapmandu umana Rom ngang inikamang gapmae natake ita Bebilon yot gapmae tuwanguke yakut. Dasingge? Aminu Rom yot nana aminda sanga wai takngatu takngatu Bebilon nana aminda tupa tasikakaing kaknga tawake tasiking ngang natake Bebilon ngang yakaing. 1 Pita 5:13 gatu Mia 14:8 kendeyo.
Ferisi amin
Matyu 12:14 kendeyo.
Fraide bangee keu atzikaawan
Aminu Judia kep komune nana kuupbamda Sande ninda akaamang binga dua kaking. Wena. Wa aminda Sarere kaking. Sike Anutue miti wam natapnangge natake wa aminda Fraide bangee gunzitda gwa pukuwan keu atzikaawan kake anzing yaking. Gunziu apman kamang gwene wena gwa singgak. Siwan zikaa anggwene ninda Sarere tuwanguke kanim. Kake kap taike tumuk wam yake miti natapnim ngang yaking. Sike tembana wa aminda Sande binga kaking. Kake yuwawa kuku gunzitda pukuwan zikaawik. Zikaawan kake yuwatakak tapduk gwenu gwa kana sandekgak ngang yaking. Mak 16:1 kendeyo.
Gerisim
Jon 4:20 kendeyo.
Gupna kuupbam matake zitnong.
Gupna kuupbam matake zitnong ngangu kusopuknga binga tana tekwaban matakumang. Dasingge? Polda sanga katum aminda tasikakingu maakngana kaya akngae natake yakut. Yake ginu gupza matanangge natakengu ginu katum amin binga dakngakaing ngang natake yakut. Galesia 5:12 kendeyo.
Isapmake tupan siknga kukut.
Aminu sanga akupiatnanga panangge isapmake kuking. Siwan aminu tapatuta isapmake tupan siknga kuke tuwang yapbiban kakengu takeapata aminu waapae sanga asimik. Sike sanga wa imiu wa katau dakatutane kainga ba zongazonga tapuyana kaya pakapuke gwasike gwapakngine gwapungamik. Gwapungaman kake aminbamda ie apbaknganing. Siwan Polda sanga wa tupa tasikaking kakngae natake tuwang wam yakut. 1 Korin 9:25 kendeyo.
Janis gatu Jambris
Aminu tapaaya Isip nana umana Janis gatu Jambris ngang yaniking. Sike Judia nana aminda kopap wamu aminu waapaatde anzing yaking. Tupa siknga Mosesda Isrel nana aminu Isip nana amindane tupan tapae kataune sandetnangge natake ita duya takngatu takngatu Anututane kekeknga aknganane pasikut. Pasiwan kake Isip nana wa tapaatda Moses yapbitnangge natake waapaatda kem panzike duya takngatu takngatu pasikumayak. Pasiwat kake tupan tapata Mosesde masa imuke Isrel nana aminu yandakngawan Isip kep teke kunanga dua sikut. 2 Timoti 3:8 kendeyo.
Judia kep komune nana amin
Keu Jesuta aakut komdane umana Judia ngang inikamang. Sike keu waomune nana aminde natake ninda buu anggomune anzing matakumang: Judia kep komune nana amin. Siwan ngana buu kwait wam tangan mataking gopatangu keu Judia kep komune nana aminde natake ol Juda ngang mataking. Matyu 2:1 kendeyo.
Katak kuut musa kautdu sipmaat sandekngamuyo.
Jesuta wamu Pitata yakut taknga ngwakngake yakut. Sike kwait wam tanganu 70 taims 7-pela taim ngang yakaing. Ngana namba buyambam siknga Wandot wam tangan tana tekwaban meya siwan kake wamu inata takngatu unzing 500 taims binga matakumang. Siwan yapii siknga anzing. Ninda notnindane waiakngana kuupbam asinggan asinggan sandeyamunimde yakut. Matyu 18:22 kendeyo.
Krais
Jesutane umana takngatu Krais ngang inikingge yapii anzing. Tupa siknga Anututa ayanikapsaapa amindane musia pangenawan wa aminda inadek inadek Anututane wamu ayanikapbing. Ayanikapmake wamu Anututa aminu tapatu nin gatanimuyaapa initewan ita apuke ninu nindane iwaninde kataune asandewikge yaking. Sike aminu waapata masande asapik ngang yaking. Siwan Judia nana aminda wamu waakngae natake aminu waapata apikge apbakngake natayuking. Sike inane wam tanganu waapae Mesia ngang yaking. Sike Grik wam tangan tapa tekwaban Krais ngang yaking. Siwan Wandot wam tangan tana tekwabanu ninda Aminu Akgatanimik Kapa ngang yanim. Matyu 1:1 kendeyo.
kupit
Mia 21:16-17 kendeyo.
Kupna asukgwike yayok.
Kupna asukgwike yayok ngangu Polda matakutdane yapii anzing. Mayata wawitane gepbiatang yukengu ita taukga omikusikut. Ita wa omikusikuu tuwang binga. Siwan wawita taukga omikusiwan kakengu gata maya apa binga daknganggayak ngang ininanga. Unzingge wawita mayaknga natapnangge apbitakengu ita kupna ukgwikenga Anutue tumuk wam yawik. Siwan Polda sanga maya keu waomune nana kuupbamda tasiking kakngae natake wawie yakut. 1 Korin 5:7 kendeyo.
kwiiknga
Aminu kunduta Jesutane kwiiknga dakngaking. Siwan kwait wam tanganu aposel ngang yanikamang. Ngana wamu waakngatane yapii anzing. Aminu kundu Jesuta inae pakut. Inae pake yanidamuke ita wa amin yanipewan kuke itane wamban take ayanikapbing. Unzingge wa aminde natapna kwiiknga binga singgak. Siwana aminu itane kwiiknga siknga daknganingge Jesuta aminu kwaapzang dua pakut. Aho. Ita aminu katau kuut musaat kepianganu tapaayakan papan dakngaking. Sike masana Jesuta aminu tapatuat umana Pol ngang yakamangu waapakan tapan kwiiknga dakngakut. Matyu 10:1 kendeyo.
Luk
Aminu tapatu umana Luk ngang iniking kapata miti buu gomaya matakut. Tupanu ita buu gomdu ninda ie Wamu Takeaknga Lukga Matakut ngang yakamang gomunin matakut. Siwan masanu Luk waapatakan buu ninda ie Wamu Aposel Aminda Tasiking Kaknga ngang yakamang gom matakut. Aposel 1:1 kendeyo.
mama wam yanindamumsa amin
Aminu mama wam yanindamumsa aminda Anututane wamu katak siknga natdeking. Dasingge? Wa aminda buu tupa siknga ayanikapsa aminda mataking gogomu kayuking. Siwan aminu tapatuta miti buu gomdu usinangge yawanu puya aminu waakwakat nana tapatuta buu kayuk gom take wamu ayanikapsa aminda mataking takngakan gatuna buu kayuu wagomune matakut. Siwan aminu waakwau wepda wepda kake katak siknga akendeke gatu matake tasiwawa mit wamu katak siknga atnatdeking. Matyu 2:4 kendeyo.
Mani katau kuut musaau paking.
Mani kataau kuut musaau dua yuwa kakuu wa puya aminda puya gunziu gwendune pasiwa puyuwana mani wa binga pakaking. Luk 15:8 kendeyo.
Manina gatu isakoke penikat papam.
Manina gatu isakoke penikat papam ngang inikut. Sike aminu waapata win mani panangge yakut. Matyu 25:27 kendeyo.
misa
Yanggabam gwene nana misa wa yanggabam gwene nana zuk binga dua. Ba dain dakadakane nana misa papaanga kayata ninde gupmin nisipmakaing binga dua. Aho. Wa sanga inata kundu siwan buyambamsim. Sike wa yanggabam gwenu gapmasim bingaatang amaakatang yuaing. Sike aminu kunduta unin pake gunzit tangan pewa yasike kupia sikaing. Sike wa kupia gwa siwanu wa bret binga ganangganangi kaya singgak. Sike wa take yanggatang tenanu zetgaman yanggata yaptawan meya siwik. Sike aminda unin usike sanga sautnangge tauk binga pakaing. Sike sanga wa kwait wam tanganu umana wena yananga dua. Siwan ngana aminu kunduta yanggabam gwene nana misa ngana yanikaing. Sike inglis wam tanganu sponge (spans) ngang yanikaing. Matyu 27:48 gatu Jon 19:29 kendeyo.
Mosesdane mama wam
Mosesdane mama wamde natake ninda lo 10 ngangu asinggan nataamang. Ngana Mosesda mama wamu kwaapzang siknga tawan dakane koke natapbut. Natake ita mama wamu katau kuut musaat sup sane matakut. Sike tawanu wandaka teke apuke Mosesda mama wamu Anututa imukuu kuupbam buk gogopatang matakut. Sike ita mama wamu wa kuupbam matawan wamu mamaya siknga sikut. Siwan buu wagogomdane umana anzing yakamang. Gomdu umana Eksodas gutu gomdu Livitikas gatu gomdu Nambas gatu gomdu Diuteronomi ngang yakamang. Mama wamu Mosesda matakuu wa kwaapzang siknga. Matyu 5:17 kendeyo.
Pasap wam sandeking.
Jon 18:28 kendeyo.
Pasova tapduk takwan gwende nanamu nananga dua siwik.
Judia nana aminda pasap wamu kwaapzang tawake tasiking. Sike aminu tapatuta pasap wamu takngatu sandekengu ita aminu wasapna kaya binga dakngawan puya aminda aminu waapa inikwasiwa kuke Anutue wesimu kunanga dua. Siwan kwait wam tanganu kisim doti ngang tuwanguke yakaing. Jon 18:28 kendeyo.
Paulda inae natapbut ngana tuwanguke tapatue yakut.
Polda inae natake nata aminu Jesuat nana tapatue natapbum ngang matakut. Dasingge Polda anggaman siknga yake aminu waapa na unin ngang yakut gamu ninda ie natapna aminu inane umana yatangenatnangge yanggak kapa dakngawan. Siwan ngana ninu atnataamang. Aminu tapatue natake dua yakut. Aho. Polda inae natake ita tuwang wamu takngatu yakut. 2 Korin 12:2 Kendeyo.
Puya Anututane yot takwan gwene pasiking.
Aminu Judia nana kunduta Anututane puya amina dakngaking. Dakngake wa aminda puya Anututane yot takwan gwene pasiking. Sike kunduta guzitbamu asinggan yot takwan gwene koke lam gwegwendane wik kaknga aknga matandakngake wel yangga tukngwaba dopa sanga wa katapda sawa kapanga take akngaat kupakat akopningge tasike gatu poyau kayuk gogomu tebo dakane peking. Sike kepman epuke nanam gatu kaau Anutue sangamuke aminbamdane waiakngana Anututa sandeyamikge kepi tasiking. Sike wa aminda Anututane miti wam tapa kekekawan wa amindane notnabamu Judia nana aminda kake umana yapangenawa puya aminu waakwakga tupan amin tapaapa binga dakngake yuking. Sike wa amikat nana kunduta puya aminu waakwakgane takeakwak dakngake Judia aminu kupbam kayuking. Matyu 2:4 kendeyo.
Rom nana aminda Judia nana kuupbam kayuking.
Rom nana aminda keu Judia komu tupa taking. Take Judia nana kuupbam kayuking. Kayuke wa aminda Judia kep komune nana kapewa Judia nana amindane tupan tapaapata Judia amindane wam usanziking. Ngana Rom aminda dua kapewa wamu usanzike wai aminu tapatu tanguwa kupik. Aho. Atangutna kupik ngang natakengu Judia aminda wai aminu waapa initakoke gavmande kataune teking. Tewa gavmanda usanzike yawan tanguwa kupikge yawanu tauk dapakga wai aminu waapa tanggaganuke amin sayamdakane tanguking. Sike ngana Judia aminda yamandet sikengu wa aminda musia toknga wai aminde natayamuke supda muke zipa kungwakaking. Siwan kepi wa takngaaya amin zipa kumnanga akngaatde natake Jesuta wamu amin sayamdakane kupikge yakut. Jon 18:32 kendeyo.
Sameria kep komune nana amin
Sameria kep komune nana aminda Anutue wam tumuk wam inike sanga Anutue sangamunangge natakengu wa aminda tawanu dakatu umana Gerisim ngang iniking dakane koke tasiking. Sike ngana Judia kep komune nana aminda tawanu Jerusalem yot gapmata yuak dakane koke sanga Anutue sangamuking. Unzingge keu wa komaaune nana aminda iwan dakngaking. Siwan Jesuta Jerusalem kopnangge tasiwan kake Sameria kep komune nana aminda i gatangamunangge apbitaking. Luk 9:53 kendeyo.
Sifas
Tupa aminu tapatu umana Sifas ngang iniking. Ngana Jesuta Sifas yatawaban ita pandetna dakngawana Jesuta umana kayuu Pita ngang inikut. Galesia 2:11 kendeyo.
sios kaunsilda aminu tapatu tanguwa kumnanga dua
Gavmanda Judia nana amin yandakngakutde sios kaunsilda aminu tapatu tanguwa kumnanga dua. Aho. Sios kaunsil waakwakga aminu wai aminu tapatu tanguwa kupikge natakengu wa aminda aminu waapa initakapuke ita wamna yawikge gavmande takokaking. Mak 15:1 gatu Jon 18:31 kendeyo.
sipsip mateu maatna tapik.
Tupduknga sipsip mateu wagwenda maatna tapik gwenu gwa singgak ngang matakutdane yapii anzing. Ninu Jesue aminabam nindupan ninu itane maatna binga dakngakamang. Dasingge? Jesuta ninde musip gwaang natanimunggak. Siwan apmea ninda ie kuke iat gatake asinggan asinggan yutnim. Mia 19:7 kendeyo.
stadia
Tupa Grik kep komune nana aminda wamu takngaaya stadia gatu kupit ngang yaking. Siwan apmanu ninda mail gatu mita ba fit ngang yakamang. Sike yapii inata inata. Unzingge yotbam gapmae kwaim tapatane tuwanga tapan mamayana kwaimu kautdu saak 12,000 sikut ngang kendeke ninda anzing natapnim. 1,500 mail binga. Siwan Mia 21:17 gwene wamu takngatu angelata tuwanga tapan 144 sikut ngang kendeke ninda anzing natapnim. 216 fit ba 65 mita binga. Siwan Wandot wam tangan ninda stadia gatu kupit ngang dua yakamang. Unzingge Grik wam tana tekwaban namba moo siknga matakumang. Mia 21:16-17 kendeyo.
Susuge
Aminu tapatu umana Susuge ngang iniking. Ita Poldane puya amin notna tapatu. Siwan Grik wam tanganu Polda wamu susuge ngang matakuu waaknga kendeke aminu kunduta anzing yakaing. Amin uman dua. Aho. Wamu wa susuge ngang matakutde yapii anzing. Puya amin notna. Filipai 4:3 kendeyo.
Tumuk wam yanangge katasiu pasiking.
Tumuk wam yanangge katasiu pasikingu wa mani yau mateknga gwendusim sike wa Judia aminda ikwawa gamandane gupna pasike napna mateknga wamnanga kuut pasiking. Siwan mani yau wagwendu kataknga kwanaapane wamake gatu gwendu damawamnae wambing. Sike mani yau undangu pepa mateknga saat saat nganggan pamuking. Sike pepa undangu wamu takngaat takngaat ngang mataking. Wa anzing: Eksodas 13:1-10, gatu Eksodas 13:11-16, gatu Diuteronomi 6:4-9, gatu Diuteronomi 11:13-21. Sike Mosesdane wamu takngaat takngaau wa Anututa Isrel aminu inane wamu katak siknga tawake tasiningge yanikut. Kepi sukuning kakngaat gatu natdetdetnaat katak tanggwauningge. Ita anzing yakut. Natane wamu waaknga gatane musipbane yuwan gatu gendaneta yakapso ngang yakut. Siwan ita tuwang wamu anzing yakut. Gata wamu waaknga katakgane gatu damawambae wamake asinggan natanggamatayo ngang yakut.
Siwan ngana Judia aminda tuwang wamu waakngatane yapii katak dua datdeking. Unzingge wamu waaknga katakngane gatu damawamnae ngangu wambing. Judia aminu kwaapzangga tapduknga tumuk wam yanangge unin wambing. Siwan Ferisi aminu kunduta tapduk bamu asinggan wamake aminde nomune sukuking. Sike wa aminda sanga nomana akngana tasikingu aminda kaningge natapbing. Unzingge wa aminda mani yau buyambam siknga tumuk wam yanangge katasiu pasikaingune pasike wamake sukuking. Matyu 23:5 kendeyo.
yot takwan gwenu Anututane
Anututane yot takwan gwenu inata. Sike nindane miti yot gwegwenu inata. Siwan Anututane yot takwan gwene banakan matawa you gweaya dakngawan you gwendu yot takwan siknga. Aminda wagwene kopnanga dua. Siwan you gwendu yot takwan ngang iniking gwene puya amindakan take kopbing. Siwan aminu umana wena akwakga Anutue tumuk wam ininangge ba nanamu Anutue sangamunangge natakengu wa aminda yot takwan gwende daman gwene koke tasiking. Ngana you buya siknga gwene kopnanga dua. Siwan Jesuta aminu yot takwan gwene puya pasikikat nana tapatu dua dakngakutde ita yot takwanu buya siknga gwene dua kopbut. Aho. Ita yot takwande daman katang koke aminu you wa gwene mani kaitnangge tasikingu ayanikwasipewan kuking. Matyu 21:12 kendeyo.