1 Korən
Nauəuə iətəm Pol təmaupən mətei tuvən kəm nəfaki mɨn ikɨn Korən
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u 1 Korən
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei tatuvən kəm niməfaki rəha Korən.
?Natɨgiən təhro lanu lan nian təmətei? Korən in taun asoli kəti. Ikɨn əha, nətəmimi tepət kotos rəhalah kaku o noliən səlɨm lan, kəni nətəmimi tepət kəhuva məmə okotos nəhmtɨn. Nətəmimi nəuvein kəhuva e negəu, nəuvein kotaliuək əmə. In taun kəti təuvɨr pɨk e profens rəha Akaiə, iətəm tətatɨg e nɨtəni asoli u Kris. Mətəu taun u, narmɨ nati mɨn kəmotəriauəh lan, kəni noliən tərah mɨn tepət e taun əha. Niməfaki rəha Korən, Nanihluə* Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. mɨn kotepət lan. Pol təmətuəuin niməfaki u e nian rəha naliuəkiən iətəm tatol keiu lan. Mətəu rəueiu əha, nərahiən asoli mɨn nəuvein tɨnatɨg e niməfaki. Nətəmimi nəuvein kautol noliən tərah mɨn, kəni nəuvein kautos nətəlɨgiən mɨn iətəm kəsotəhruahruiən.
?Təmətei nauəuə u o nak? Niməfaki rəha Korən in tətatɨg e taun kəti iətəm noliən tərah mɨn rəfin təməriauəh vivi lan. Noliən tərah mɨn nəuvein kəməhuva imə e niməfaki. Kəmotətapuəh o Pol o natimnati mɨn nəuvein iətəm ilah kəsotəhrun viviən, kəni in təmətei nauəuə u tɨtəu=pən əhruahru əmə rəhalah nətəlɨgiən. Pol təmətei nauəuə u məmə otəni pətɨgəm noliən tərah mɨn iətəm tətatɨg e niməfaki, mɨne nərahiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn nəuvein mɨn. Kəni təmətei nauəuə u məmə otələhu əhruahru noliən tərah mɨn iətəm ilah nəuvein kəmautol. In təməni kəm lah məmə okotəhro mɨn lanu motəkeikei mohtəlɨg=pa mɨn o Uhgɨn, kəni noliən nak u təhruahru iətəm iətəmimi otol nəmə in iətəmimi rəha Iesu.
1
Pol təməni təuvɨr kəm lah
Iəu Pol, iətəm Uhgɨn təmauɨn lak kəni mɨtəpɨn e nəuian məmə iəu aposɨl rəha Krɨsto Iesu. Itɨmlau piatah Sostənes iətuəni təuvɨr kəm təmah. Nauəuə u tatuvnə kəm təmah niməfaki rəha Uhgɨn əpəha Korən. Uhgɨn təmol asim itəmah e Krɨsto Iesu, kəni təmauɨn e təmah məmə rəhan mɨn, nətəm nəutaliuək e noliən əhruahru itəmah mɨne nətəmimi e ikɨn mɨn rəfin nətəm kəutəfaki kəm Iərmənɨg rəhatah Iesu Krɨsto iətəm in Iərmənɨg rəhatah rəfin.
Pəh Uhgɨn Tatə rəhatah mɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto, okuəfɨnə nəuvɨriən mɨne nəməlinuiən kəm təmah.
Pol təməni-vivi Uhgɨn e nəfakiən
Nian rəfin iatəni tagkiu kəm Uhgɨn mətəu-inu təməfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah e Krɨsto Iesu. Təməfɨnə rəhan nəuvɨriən u tepət kəm təmah e noliən mɨn rəfin, e nasiruiən o nəni pətɨgəm viviən natimnati mɨn mɨne neinatɨgiən o nəhruniən nəghatiən rəhan. Kəni noliən mɨn əha kəutəgətun məmə nanusiən e Krɨsto in nɨpəhriəniən, kəni itəmah nəmoteruh. Tol lanəha, nian nautəhtul maru mautəhtahnin nuvaiən rəha Iərmənɨg rəhatah Iesu Krɨsto, Uhgɨn təməfɨnə kəm təmah rəhan nəsanəniən e Narmɨn o noliən uək rəhan, nəsanəniən rəfin mɨn əha iətəm kotəhruahru o nəmiəgəhiən rəhatəmah. Kəni in otol itəmah nəutəhtul əskasɨk motətəuarus=pən naunun nian məmə okəseh-pəniən noliən tərah kəti e təmah e Nian rəha Iərmənɨg rəhatah Iesu Krɨsto, iətəm tətuva mɨn lan. 1Təs 3:13; 5:23 Kəni Uhgɨn otol nati u kəm təmah mətəu-inu nian rəfin in tatol rəhan nəghatiən. In Uhgɨn iətəm təmauɨn e təmah nəkəhuva kətiəh itəmah Nətɨn Iesu Krɨsto u Iərmənɨg rəhatah. 1Təs 5:24; 1Jon 1:3
Nətəmimi rəha niməfaki kəmotəhapu ilah mɨn
10 Iətətapuəh əskasɨk o təmah, piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, e nərgɨ Iərmənɨg Iesu Krɨsto, məmə itəmah rəfin nəkotətəlɨg e təmah mɨn, məsotoliən məmə nətəlɨgiən kəti otuva məhapu itəmah, kəni mətəu nəkəhuva pəhriən motol kətiəh e nətəlɨgiən mɨne nɨkin kətiəh. Fɨl 2:2 11 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, iətəni lanəha mətəu-inu nətəmimi nəuvein rəha Kloe Kloe in pətan kəti iətəm rəhan nautə tepət, kəni nətəmimi kautɨsiai in. Pol əpəha Efəsɨs e nian təmətei nauəuə u, kəni nətəmimi rəha Kloe kəməhuvən motəsal=pən lan. Kəni motəni kəm in nətəlɨgiən mɨn əha e niməfaki Korən. kəmotəni pətɨgəm kəm iəu məmə itəmah nautorgəhu. 12 Nɨpətɨ nəghatiən iətəm iətəni tol lanu, itəmah nəuvein kotəni məmə, “Itɨmah iautəhuərisɨg e Pol,” nəuvein kotəni məmə, “Itɨmah iautəhuərisɨg e Apolos,” nəuvein kotəni məmə, “Itɨmah iautəhuərisɨg e Pitə,” nəuvein mɨn kotəni məmə, “Itɨmah iautəhuərisɨg e Krɨsto.” Uək 18:24-28; 1Kor 3:4 13 Nian nəutəuəri lanko, təhmen e nəhapu-əhapuiən Krɨsto! Iəu Pol, iəməsəhkul-pəriən e nɨgi kəməluau o təmah! Kəni nian kol bəptais e təmah, kəməsoliən e nərgək Pol. !Kəpə! !Mətəu nautol lanko məmə nautəhuərisɨg lak Pol, uə Apolos, uə Pitə, mətəu itəmah nəsotoliən məmə nəutohtəu=pən Krɨsto!
14 Iəu iəkəni tagkiu kəm Uhgɨn məmə iəmol bəptais əmə e Krɨspəs mɨne Kaeəs, mətəu iəməsoliən bəptais e təmah kəti mɨn. Uək 18:8; Rom 16:23 15 Nɨkik tagiən lanəha mətəu-inu iətəmi kəti ko təsəniən məmə kəmol bəptais lan e nərgək məmə otuva rəhak iətəmimi. 16 Ei əuəh, iəmalu, iəmol bəptais mɨn e Stefənəs mɨne rəhan mɨn. Uərisɨg e inəha, iəmalu məmə məta iəmol bəptais mɨn e iətəmi kəti uə kəpə. 1Kor 16:15 17 Nɨpətɨ nəghatiən mɨn u məmə, Krɨsto təsahli=paiən iəu məmə iəkol bəptais e nətəmimi, təmahli=pa iəu məmə iəkəni pətɨgəm əmə nanusiən təuvɨr. Kəni iəsəni pətɨgəm əməiən e nəghatiən einatɨg rəha iətəmimi mətəu-inu, iəsolkeikeiən məmə nəghatiən e nɨmɨsiən rəha Krɨsto e nɨgi kəməluau in otəhvevɨg nəsanəniən tɨkə.
18 Nɨpəhriəniən, nəghatiən e nɨmɨsiən rəha Krɨsto in təhvevɨg malməli o nətəmimi u kautohtəu suaru rəha nuvəniən e nɨgəm asoli. Mətəu kitah u nətəm Uhgɨn tatosmiəgəh itah, in nəsanəniən əmə rəha Uhgɨn. 19 Kəni Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Iəu iəkərəkɨn agɨn neinatɨgiən rəha nətəm koteinatɨg,
kəni mahtɨpəsɨg e nəhruniən rəha nətəm kotəhrun pɨk nati.” Aes 29:14
20 ?Nətəmimi koteinatɨg iə? ?Nəgətun mɨn rəha Lou iə? Nətəmimi nətəm kotəhrun vivi suaru rəha nəghatiən iə? Uhgɨn təmol neinatɨgiən rəha nəhue nɨftəni tɨnuva rəkɨs nalməliən əmə. Job 12:17; Aes 19:12; 33:18; 44:25 21 Tol lanəha mətəu-inu, e neinatɨgiən rəha Uhgɨn, təmol məmə nətəmimi rəha nəhue nɨftəni okəsotəhruniən in e nəhruniən əmə rəhalah iətəm kautəni məmə neinatɨgiən. Mətəu in təmol məmə nəghatiən alməli mɨn rəhatɨmah otosmiəgəh nətəmimi nətəm kəutəni nɨpəhriəniən lan. Mat 11:25
22 Nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel kəutətapuəh e nati apɨspɨs mɨn, kəni Nanihluə Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. mɨn kəutəsal e neinatɨgiən məmə okoteruh Uhgɨn, 23 mətəu kitah kəutəni pətɨgəm əmə nɨmɨsiən rəha Krɨsto e nɨgi kəməluau. Kəni nəghatiən u in təhmen e kəpiel e suaru iətəm tatol nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel kəutəmei, kəni in təhmen e nalməliən o Nanihluə mɨn. Rom 9:32; 1Kor 2:14 24 Mətəu nətəmimi mɨn u nətəm Uhgɨn təmauɨn e lah, nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel nəuvein mɨne Nanihluə mɨn nəuvein ilau pəti, kəni Krɨsto in nəsanəniən rəha Uhgɨn mɨne neinatɨgiən rəhan. Kol 2:3 25 Tol lanəha mətəu-inu, noliən u iətəm nətəmimi kəutəni məmə in nalməliən rəha Uhgɨn, mətəu nɨpəhriəniən in teinatɨg tapirəkɨs neinatɨgiən rəfin rəha nətəmimi, kəni nati u iətəm nətəmimi kəutəni məmə in nəpəouiən rəhan, in təsanən tapirəkɨs nəsanəniən rəfin rəha nətəmimi. 2Kor 13:4
26 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, nɨkitəmah otəkeikei məhti məmə itəmah nətəmi əhro nian Uhgɨn təmauɨn e təmah. Itəmah tepət nəsoteinatɨgiən e nəhmtɨ nətəmimi, kəni məsotosiən nəsanəniən, kəni səniəmə itəmah nenətɨ nətəmi asoli nəuvein. Mat 11:25; Jem 2:5 27 Mətəu Uhgɨn tatɨtəpɨn nati alməli mɨn e nəhue nɨftəni məmə okotol aulɨs nətəm koteinatɨg, kəni mɨtəpɨn nati əpəou mɨn e nəhue nɨftəni məmə okotol aulɨs nətəm kotəsanən. 28 In təmɨtəpɨn natimnati iətəm, e nətəlɨgiən rəha nətəmimi, ilah nati əpnapɨn əmə, mɨne iətəm nətəmimi kəsotolkeikei pɨkiən, mɨne natimnati iətəm ləhtəni agɨn. Kəni təmɨtəpɨn natimnati mɨn əha məmə ilah suaru məmə in tol nati keikei e nətəlɨgiən rəha nətəmimi kəməhuva nati əpnapɨn əmə. 29 Təmol lanəha məmə iətəmimi tɨkə otəghati əfəri e nəhmtɨ Uhgɨn. 30 Mətəu-inu e nəuia Uhgɨn, itəmah nəməhuva kətiəh itəmah Krɨsto Iesu. Kəni Krɨsto təmuva o tah məmə in rəhatah neinatɨgiən rəha Uhgɨn. Inəha e Krɨsto, Uhgɨn təmol itah kotəhruahru e nəhmtɨn, kəni mələhu kalɨn itah məmə rəhan mɨn, kəni mosmiəgəh itah. Jer 23:5-6 31 Tol lanəha, təhmen e Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni, “Iətəmimi iətəm tətəghati əfəri, otəghati əfəri əmə o nati iətəm Iərmənɨg təmol lan.” Jer 9:24
 

*^ Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri.

1:8 1Təs 3:13; 5:23

1:9 1Təs 5:24; 1Jon 1:3

1:10 Fɨl 2:2

1:11 Kloe in pətan kəti iətəm rəhan nautə tepət, kəni nətəmimi kautɨsiai in. Pol əpəha Efəsɨs e nian təmətei nauəuə u, kəni nətəmimi rəha Kloe kəməhuvən motəsal=pən lan. Kəni motəni kəm in nətəlɨgiən mɨn əha e niməfaki Korən.

1:12 Uək 18:24-28; 1Kor 3:4

1:14 Uək 18:8; Rom 16:23

1:16 1Kor 16:15

1:19 Aes 29:14

1:20 Job 12:17; Aes 19:12; 33:18; 44:25

1:21 Mat 11:25

1:22 Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri.

1:23 Rom 9:32; 1Kor 2:14

1:24 Kol 2:3

1:25 2Kor 13:4

1:26 Mat 11:25; Jem 2:5

1:30 Jer 23:5-6

1:31 Jer 9:24