Kəlesiə
Nauəuə iətəm Pol təmətei tuvən kəm nəfaki mɨn ikɨn Kəlesiə
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Kəlesiə
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei tatuvən kəm niməfaki mɨn u kəutatɨg pesi ikɨn e nɨtəni Kəlesiə, inu Ikoniəm, Listra, mɨne Terpe. Pol in təmətuəuin niməfaki mɨn əha nian in təmaupən maliuək e rəhan naliuəkiən mɨn.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Nərahiən asoli kəti e niməfaki e nian əha rəha Pol. Nətəm Ianihluə tepət kəmautəni nɨpəhriəniən e Iesu Krɨsto. Kəni nətəm Isrel tepət kəutəni nɨpəhriəniən e Iesu. Mətəu nətəm Isrel nəuvein kəutəni məmə Nanihluə* Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. mɨn nətəm kotəni nɨpəhriəniən e Iesu, okotəkeikei motətəu=pən lou mɨn rəha Mosɨs, təhmen e nəhgi-pəniən. Ilah kəmautəni məmə Nanihluə mɨn okəkeikei kəhgi=pən ilah nəmə kotolkeikei məmə okəhuva motəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Nian Pol təmətei nauəuə u, in təmətəu tərah mətəu-inu nətəmimi nəuvein kəmotəni rah nərgɨn, məutəgətun nəghatiən eiuə mɨn.
?Təmətei nauəuə u o nak? Pol in təmətei nauəuə u, məmə otəgəu əhruahru nətəlɨgiən rəha nətəm Isrel nətəm kəutəni məmə Nanihluə mɨn okotəkeikei motətəu=pən lou rəha Mosɨs nəmə ilah kotolkeikei məmə Uhgɨn in otosmiəgəh ilah. Pol tolkeikei məmə nəfaki mɨn okotəhrun məmə nəhatətəiən in suaru iətəm Uhgɨn təmol məmə iətəmimi otəhruahru e nəhmtɨn, kəni in tatosmiəgəh ilah e nɨkin agiən. Mətəu noliən rəha nəhgi-pəniən, uə noliən rəha uək əskasɨk mɨn, uə noliən rəha nɨtəu-pəniən lou, kəsotosmiəgəhiən iətəmimi. Nətəmi asoli rəha niməfaki u nətəm Isrel kəmautəharəg əpəha Jerusɨləm məutəghati e nətəlɨgiən mɨn əha. Kəni mautəni məmə təuvɨr əmə məmə Nanihluə mɨn okəsotohtəu-pəniən lou rəha Mosɨs. Afin e Uək Mɨn 15:1-35.
1
Pol təmətuəuin mətəghati kəm lah
1-2 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn nətəm kəutəfaki lahuənu pɨsɨn pɨsɨn mɨn ikɨn Kəlesiə, iəu Pol, iəu aposɨl kəti rəha Uhgɨn, iətəm Iesu Krɨsto mɨne Tatə Uhgɨn kəmuəfəri iəu məmə iəu rəhalau aposɨl. Səniəmə iətəmimi əpnapɨn əmə kəti təmauɨn lak kəni məfəri iəu, mətəu Uhgɨn. Uhgɨn u, in təməfəri Iesu tair=pa mɨn e rəhan nɨmɨsiən. !Tol lanəha, onəkotəkeikei motətəu!
Iəkətei nauəuə u, mətahli=pɨnə kəm təmah. Iəu mɨne piatah mɨn nəuvein nətəm kautəfaki u ikɨnu, iəkotolkeikei məmə iəkotəni “təuvɨr” kəm təmah.
Pəh Uhgɨn, u Tatə rəhatah, mɨne Iesu Krɨsto, u Iərmənɨg rəhatah, ilau okuəfɨnə nəuvɨriən rəhalau kəm təmah, kəni muələhu nəməlinuiən tətatɨg o təmah. Iesu Krɨsto təmegəhan aru lan məmə in otɨmɨs o noliən tərah rəhatah, kəni miuvi rəkɨs itah e noliən tərah mɨn mɨne nətəlɨgiən tərah mɨn rəha nəhue nɨftəni. In təmɨmɨs mətəu-inu Tatə Uhgɨn tolkeikei məmə in otol lanəha. Kəl 2:20 Kəni tol lanəha, təuvɨr məmə kitah okotəni-vivi pɨk Uhgɨn u rəhatah, tatuvən, mətuvən, naunun tɨkə. Əuəh.
Nanusiən Təuvɨr kətiəh əmə
Iəmauɨt pɨk o təmah mətəu-inu rəueiu agɨn uəha Uhgɨn təmauɨn pau e təmah e nəuvɨriən rəha Iesu, təməfɨnə əpnapɨn əmə kəm təmah. Mətəu rəueiu itəmah nɨnotəpəh Uhgɨn, məutagɨm, mautohtəu=pən nəghatiən eiuə mɨn. Nəghatiən mɨn əha səniəmə Nanusiən Təuvɨr rəha Uhgɨn. Nətəmimi nəuvein kəmotəuhlin Nanusiən Təuvɨr rəha Uhgɨn mautəni in pɨsɨn, kəni məutəni məmə nanusiən təuvɨr, kəni mautiuvi kalɨn itəmah lan, kəni məutərəkɨn rəhatəmah nətəlɨgiən lan. !Mətəu Nanusiən Təuvɨr kətiəh əmə, kəni kəti mɨn tɨkə! Uək 15:1,24 Nati əpnapɨn nəmə iəu, uə agelo kəti rəha negəu e neai, uə nətəmi əpnapɨn kəutanus pətɨgəm nəghatiən kəti mɨn, iətəm təsəhmeniən e inu iəmətəni pətɨgəm rəkɨs kəm təmah aupən, pəh Uhgɨn otləfən e nɨgəm asoli. 1Kor 16:22 Kəni iəkɨsɨmaru mɨn, mətəni məmə, nəmə iətəmi kəti otanus pətɨgəm nəghatiən pɨsɨn u, təsəhmeniən e Nanusiən Təuvɨr iətəm itəmah nəmotəhrun rəkɨs, pəh Uhgɨn otləfən e Nɨgəm Asoli.
10 Rəhak nəghatiən əha in təskasɨk, kəni nati əpnapɨn əmə nəmə nətəmimi nəuvein kəsotagiəniən ohniəu ohni. Iəkolkeikei əmə məmə nɨki Uhgɨn otagiən o nəghatiən rəhak. Nəmə iətəghati əhanəh məmə nətəmimi nəuvein nɨkilah otagiən ohniəu ohni, kəni ko səniəmə iəu ioluək pəhriən kəti rəha Krɨsto. 1Təs 2:4 Nəghatiən rəha Pol u ikɨnu tətəgətun məmə in tətuhalpɨn nəghatiən eiuə mɨn nəuvein. Nətəmimi nəuvein kəutəni lan məmə in tətəghati əmə məmə otol nətəmimi kəutətəu təuvɨr əmə lan.
Uhgɨn təmauɨn e Pol
11 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, iəkolkeikei məmə iəkəni=pɨnə əhruahru kəm təmah məmə Nanusiən Təuvɨr iətəm iatəni pətɨgəm nian rəfin səniəmə nati kəti iətəm təmsɨpən e nətəlɨgiən rəha iətəmimi əmə. Mat 16:17 12 Nanusiən Təuvɨr u, səniəmə iətəmi kəti təməfa kəm iəu, kəni məgətun iəu lan, mətəu Iesu Krɨsto əmə in təmerəh e rəhk-kapə.
13 Itəmah nɨnotəhrun rəkɨs rəhak noliən mɨn iətəm iəmatol aupən e nian iəmətəfaki itɨmah nətəm Isrel. Kəni iəməni məmə oiəkoh rəfin nətəmimi mɨn rəha Iesu, mərəkɨn-ərəkɨn agɨn niməfaki, kəni matol nalpɨniən əskasɨk kəm lah. Uək 8:3 14 E nian əha, iəməhrun tapirəkɨs iəu mɨn nəuvein, nətəm iəmotair əhmen. Kəni iəu iəmatəhtul əskasɨk o nəukətɨ kastɨm rəha nətəm Isrel, iətəm rəhak kəha mɨn kəmotəgətun iəu lan aupən. Uək 22:3
15 Nati əpnapɨn iəmətərəkɨn pau rəhan mɨn nətəmimi, mətəu Uhgɨn təmasəkəhruin iəu. In təmɨtəpɨn rəkɨs iəu nian iəmətan əhanəh e nərfɨ rəhak mamə. Kəni təmuva e nian əhruahru rəhan, in təmauɨn lak məmə iəkuva iəu, rəhan iətəmimi. Aes 49:1; Kəl 2:7 16 Kəni Uhgɨn təmerəh e rəhk-kapə, məgətun iəu e nətɨn Iesu, məmə oiəkəhrun vivi in, kəni muvən manus pətɨgəm Nanusiən Təuvɨr rəhan kəm nətəmimi mɨn u səniəmə ilah nətəm Isrel, kətəni ilah məmə Nanihluə Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. mɨn. E nian əha, iəu iəməsuvəniən meh iətəmi kəti məmə otəgətun iəu e Nanusiən Təuvɨr əha. 17 Kəni iəu iəməsuvəniən əpəha ilɨs Jerusɨləm məmə oiəkeruh nətəmimi mɨn u kəmautol aposɨl aupən. Iəməsuvəniən məmə okotəgətun iəu e Nanusiən Təuvɨr rəha Iesu. E nian əha, iəu iəməsəu-pesi=pən əpəha ikɨn kəti Arepiə§ Məta nətəmimi nəuvein kəutəni məmə Pol təmos rəhan nanusiən təuvɨr o iətəmi pɨsɨn kəti, kəni tol lanəha rəhan nəghatiən təsəhruahruiən. Mətəu nian təmeruh rəkɨs Iesu, in təmuvən isəu kəti e nɨtəni Arepiə, kəni nətəmimi kohkə ikɨn məmə okotəfən nanusiən təuvɨr kəm in, mətəu Krɨsto əmə., kəni matɨg tuvəh nəuvetɨn konu mɨtəlɨg=pa mɨn muvən əmə lahuənu kəti, nərgɨn u Təmaskɨs.
18 Matuvən, matuvən nu kɨsɨl kɨnluva mɨnluvən rəkɨs kəni ko, iəu iəmatɨg mɨtəlɨg=pən mɨn Jerusɨləm məmə iəkeh Pitə. Kəni iəməsatɨgiən tuvəh, iəmuatɨg muos nian fiftin əmə. Uək 9:26-27 19 Kəni e nian əha, iəmeh əmə Jemɨs u, pia Iesu, Iərmənɨg rəhatah, mətəu iəməsehiən aposɨl mɨn u nəuvein. 20 Iətəni pəhriən e nəhmtɨ Uhgɨn məmə nəghatiən u, nɨpəhriəniən, səniəmə neiuəiən. Iəmos nəghatiən u o Uhgɨn əmə, mətəu səniəmə o iətəmi kəti.
21-22 Iəməsatɨgiən tuvəh əpəha ilɨs Jerusɨləm. Kəni ko uərisɨg, iəmuvən əpəha nɨtəni Sɨriə mɨne Sɨlɨsiə. Kəni e nian əha, nətəmimi nətəm kəutəfaki kəm Krɨsto lahuənu pɨsɨn pɨsɨn mɨn e nɨtəni Jutiə, (nɨtəni asoli rəha Jerusɨləm), ilah kəməsoteruh əhanəhiən iəu motəruru nəhmtək. Uək 9:30 23 Mətəu kəmotətəu əmə nanusiən u, nətəmimi nəuvein kəmotəni məmə, “Suah əpəha in əpəha, rəhatah tɨkɨmɨr, təmatoh itah o nəfakiən, mətərəkɨn nəmiəgəhiən rəhatah, kəni mətalkut məmə otərəkɨn mɨn rəhatah nəhatətəiən. !Mətəu rəueiu əha, in mɨn tɨnətəni pətɨgəm Nanusiən Təuvɨr rəha Iesu!” 24 Kəni ilah kəmotəni-vivi pɨk Uhgɨn o natimnati mɨn iətəm in təmol e rəhak nəmiəgəhiən, in təməuhlin iəu iəkol lanu.

*^ Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri.

1:4 Kəl 2:20

1:7 Uək 15:1,24

1:8 1Kor 16:22

1:10 1Təs 2:4

1:10 Nəghatiən rəha Pol u ikɨnu tətəgətun məmə in tətuhalpɨn nəghatiən eiuə mɨn nəuvein. Nətəmimi nəuvein kəutəni lan məmə in tətəghati əmə məmə otol nətəmimi kəutətəu təuvɨr əmə lan.

1:11 Mat 16:17

1:13 Uək 8:3

1:14 Uək 22:3

1:15 Aes 49:1; Kəl 2:7

1:16 Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri.

§1:17 Məta nətəmimi nəuvein kəutəni məmə Pol təmos rəhan nanusiən təuvɨr o iətəmi pɨsɨn kəti, kəni tol lanəha rəhan nəghatiən təsəhruahruiən. Mətəu nian təmeruh rəkɨs Iesu, in təmuvən isəu kəti e nɨtəni Arepiə, kəni nətəmimi kohkə ikɨn məmə okotəfən nanusiən təuvɨr kəm in, mətəu Krɨsto əmə.

1:18 Uək 9:26-27

1:21-22 Uək 9:30