HTESALONI
Pê Chyáng Hî Dàm Hun Kat é Laiká
(1 Thessalonians)
1
Ngò Poluq, Sila* Sila lé gi, Salwanu le gâ lhê. eq Timohti pé gi, Îwa Garai Gasang eq Yhumsîng Yesuq Hkrisduq má nghut nyî bê bang, haû Htesaloni wà mó byu pê é noqkuq hpúng lé dang kyô kat lhê. Garaî jeju eq nguingón hkyô gi, nungmoq chyáng ru joq nyî sháng gaq.
Jeju Hkya-ôn É Hkyô
Ngamoq gi, hkâ-nhám le, nungmoq banshoq bâng é matú, Garai Gasang lé jeju hkya-on luî, ngamoq é kyûdung dang má nungmoq lé bo dûng lhôm nyi lhê. Nungmoq é lumjíng myit mai zui saî é nungmoq é muzó lé le; chyitdap myit é yanmai, nungmoq shikut é hkyô lé le; nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq má myit myoqbyu tô é yanmai, nungmoq hkam jân é hkyô lé le, nga-nhûng é Îwa Garai Gasâng é hí má, ngamoq ru bûn nyi lhê.
Garai Gasang chyitdap é gumang wuì ê, Yhang nungmoq lé hkyin yù bê lé, ngamoq sê lhê. Hkâsu mù gâ le, ngamoq é gabú danglù gi, nhutdang dông za nungmoq chyáng jé é a nghut, wum-o a-tsam dông le, Chyoiyúng Woi-nyí dông le, tengmán hkyô byíng jup é dông le, jé bê nghut é yanmai nghut lhê. Ngamoq, nungmoq eq rahá nyi é hkûn, nungmoq é matú hkâsu kut laî lo é hkyô lé, nungmoq sé gù nghut lhê. Nungmoq gi, wuîhke jamjau myo myo hui zo kôlhang, Chyoiyúng Woi-nyí byî é gabú myit mai, danglù haû lé lhom yù kôluî, ngamoq lé le, haû Yhumsîng lé le, alik kut yu é bang dut bekô nghut ri. Haû mù, Makedoni mau eq Ahkaia mau mâ é lumjíng bang banshoq é alik, nungmoq dut bekô nghut ri. Nungmoq chyáng mai, Makedoni mau eq Ahkaia mau má, haû Yhumsing é mungdang hû htoq ló e za a nghut, Garai Gasang má nungmoq lumjíng hkyô gi, jowò hkangmó jàm ló bê nghut luî, ngamoq gi, haî le taí nó a ra lo nghut ri. Hkâsu mù gâ le, ngamoq lé nungmoq hká dông lhom hkulum yu é hkyô lé, yhangmoq yhang, ngamoq lé shit kyo akô. Nungmoq gi, hparà lhô pé lé tô pyám luî, Garai Gasang shut hkâsu kut lhing lò mù, rû dui nyi é eq tengmán é Garai Gasang lé dojaú nyi é hkyô lé le; 10 mauhkûng mâ é haû Yhang Zo lé láng nyi é hkyô lé le, yhangmoq taí kyô akô. Yhangzo haû gi, Yhang èq shi é mai lhoq dui toq yu é hui luî, jé lô râ nhikmó yo hkyô mai nga-nhúng lé hkyi yù sû, Yesuq nghut ri.

*1:1 Sila lé gi, Salwanu le gâ lhê.