HEBRE
Pê Chyáng Hun Kat é Laiká
(Hebrews)
1
Garai Yhangzo Gi, Maumang Lagyô Pê Htoq Je Gyaú É Hkyô
Laî ló bê ipyat pé má, Garai Gasang gi, nga-nhûng é îchyí îwâ pé lé myiqhtoî pé dông alhîng lhîng eq adông dông mai dáng nyo wú bê nghut lhê. Nghut kôlhang, ló htâng é buinyì shí pé má, Yhang gi, Yhâng Zo dông mai nga-nhúng lé dang nyô bê nghut ri; Yhang gi, lhunglháng lé sîng sû dut râ matú haû Zo lé masat to mù, Zo dông mai, nyì mi-nyì, joq mijoq lé hpan to bê nghut ri. Haû Zo gi, Garai Gasâng é hpungwup shingkang duqbó é hkyô eq Yhâng é gunghkyâng isâm roq nghut nyi mù, lhunglháng lé Yhâng é a-tsam byíng é dâng èq zuî zing tô ri. Yhang gi, yubak mara lé lhoq sân-yúng é hkyô lé ban kut é htâng, mauhkûng htoq má Hkikhkam dik Sû Garai Gasâng é loqyo hkyam má zung to bê nghut ri. Haû mù luî, Yhang gi, maumang lagyô pê é myìng htoq gyaú é myìng lé wó sing yù bê nghut é eq rajung za, yhangmoq htoq je riyhang gyaú sû dut bê nghut ri.
Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang gi,
"Nàng gi, Ngá Zo nghut ri. Hkû-nyí, Ngò gi, Náng Wa dut bê nghut lhê." Hkya-on 2:7
ga le, dum,
"Ngò gi, Yhâng Wa dut râ nghut mù, Yhang gi, Ngá Zo dut râ nghut lhê." 2 Sam 7:14
ga le, maumang lagyo hká yuq lé hkâ-nhám wá taî wú é nghut lhê lhú? Dum, Garai Gasang gi, Yhâng é zomún lé mingkan shut nhang hâng kat é hkûn,
"Ngá é maumang lagyô pé banshoq gi, Yhang lé noqkuq kó sháng gaq." Tarâ Pun 32:43
ga taî ri. Maumâng pé eq séng luî Garai Gasang taî é má,
"Yhang gi, Yhâng é maumang lagyô pé lé laì su dut nhâng mù, Yhâng é dui-nhâng zoshâng wuì lé, myishâm pé su dut nhang é nghut ri." Hkya-on 104:4
gâ ri. Nghut kôlhang, haû Zo eq séng luî, Yhang gi,
"Garai Gasang ê, Náng é hkohkâm-tanghkuq gi, pyat dedu ahtum abyuq gîng nyì mù,
Náng é dingmán hkyô gi, Náng é mingdán lé uphkang é hkyô dut râ nghut lhê.
Nàng gi, dingmán hkyô lé chyitdap bê nghut mù, agè ashop é hkyô lé a ngui byuq lô é nghut lhê.
Haû mù luî, Garai Gasang, náng é Garai Gasang gi, Nang lé, gabú nhang é xû but byî é dông, Náng é luzúm wui htoq je lhoq gyaú to bê nghut ri." Hkya-on 45:6-7
ga taî ri. 10 Hau htoq agó, Yhang gi,
"Yhumsîng ê, Nàng gi, a-nham sâng-hi má myidàm é apûn awang lé hi tô é nghut mù,
mauhkûng pé gi, Náng é loqmú chyat nghut ri.
11 Haú pé gi, htên byoq byuq râ nghut lhê; nghut kôlhang, nàng gi, ru gîng nyì râ nghut lhê; haú pé banshoq gi, mebu su xau byuq râ nghut lhê.
12 Nàng gi, haú pé lé, bumó lé su dîng yup râ nghut lhê; Nàng gi, haú pé lé, mebu su htaî pyám râ nghut lhê.
Nghut kôlhang, Nàng gi, rajung za ru gîng nyì râ nghut mù, Náng é zanwut pé gi, hkâ-nhám le htûm râ a nghut." Hkya-on 102:25-27
ga le taî ri. 13 Garai Gasang gi,
"Ngò, náng é gye pé lé, náng é hkyî nang tanghkuq kut pyám byî é hkyíng jé shoq,
Ngá é loqyo hkyam shut zung nyì shi aq." Hkya-on 110:1
ga maumang lagyo hká yuq lé hkâ-nhám wá taî wú é lhú? 14 Maumâng pé banshoq gi, hkyi yù hkyô lé hkam yù râ nghut é bang lé dojaú râ matú, nhang kat huî é mû wùn woi-nyí pé chyat za nghut akô, a nghut kó lhú?

1:5 Hkya-on 2:7

1:5 2 Sam 7:14

1:6 Tarâ Pun 32:43

1:7 Hkya-on 104:4

1:9 Hkya-on 45:6-7

1:12 Hkya-on 102:25-27

1:13 Hkya-on 110:1