2
Sadiq Byî É Hkyô
Haû mù luî, nga-nhúng gi, châng nghoq ló byuq é a hui zo sháng gaq, haû nga-nhúng wó gyô yu to bê hkyô lé je riyhang rago châng nyì râ dut lhê. Hkâsu mù gâ le, maumang lagyô pê èq taí bê mungdang gi, gîng nyì mù, shut shaî lu laî é hkyô eq jìno a gyô é hkyô hkangmó kut é sû gi, yhumsîng eq gíng é mara dam byî é hui zo kô é nghut le gi, nga-nhúng gi, haû-í yhang gyaú é hkyi yù hkyô lé haî su a ngàm kut é nghut jáng, nga-nhúng hkâsu wó hpang lut râ lhú? Hkyi yù hkyô haû gi, haû Yhumsing èq hí taî pyo htoq é nghut mù, Yhâng chyáng mai wó gyô yu é bang gi, haú hkyô têng é lé, ngamoq chyáng saksé shit bekô nghut ri. Garai Gasang le, kumlhá pé, mauhpo muzó pé, laklaí kumlhá myo myo eq, Yhang ô nau é eq rajung za Chyoiyúng Woi-nyí chyunghuq pé lé gàm byî é dông mai, haú hkyô lé saksé shit bê nghut ri.
Hkyi Yù Hkyô Hpóng Byi Sû
Garai Gasang gi, maumang lagyô pé lé, ngamoq taî nyi é jé lô râ mingkan lé, uphkâng nhâng râ a nghut. Rayuq yuq mai, rawò má saksé hkâm tô é gi,
"Byù gi, haî wá nghut mù, Nàng, yhang lé bûn nyi lhê lhú?
Byu Yhangzo gi, haî wá nghut mù, Nàng, yhang lé wú gôn nyi lhê lhú?
Nàng gi, yhang lé, maumang lagyô pê htoq ratsuí lhoq nyhum to bê nghut ri.
Nàng gi, yhang lé, hpungwup shingkang eq aróng bò nhâng mù,
jung hkangmó lé, yhâng é hkyiwa ô má tô to bê nghut ri." Hkya-on 8:4-6
gâ ri. Jung hkangmó lé yhâng é a-ô má tô to bê gâ é gi, Garai Gasang, haî lháng a myhit to loshoq yhang uphkâng é a-ô má tô to bê nghut é lé gâ lhê. Nghut kôlhang, yhang é a-ô má tô tô é jung hkangmó lé, ahkuî, nga-nhúng a myàng shî é za nghut lhê. Nghut kôlhang, nga-nhúng gi, maumang lagyô pê htoq ratsuí zo lhoq nyhûm huî é sû Yesuq lé myang é nghut lhê. Yhang gi, Garai Gasâng jeju mai, yuq hkangmó é matú shî hkám byî é hui zo sháng gaq ga, shî-nò jamjau hkyô lé hkâm zo bê nghut é yanmai, ahkuî, Yhang lé hpungwup shingkang eq aróng bò nhâng bê nghut ri.
10 Zo wuî myo myo lé hpungwup shingkang wó hkam yù nhâng sháng gaq ga, jung hkangmó lé Yhang é matú chyat eq Yhang dông mai chyat joq nyì nhang é Garai Gasang gi, wuîhke jamjau hui nhang é dông, yhangmoq é hkyi yù Sû lé lhoq gumjup byi râ matú htuk âng nyi ri. 11 Haû byu pé lé chyoiyúng nhang é Sû eq lhoq chyoiyúng huî é bang gi, ikun ralhum za mâ é bang chyat nghut lhê. Haû mù, Yesuq gi, yhangmoq lé, gumang wuì nghû râ lé a hoq é nghut lhê.
12 "Ngò gi, Náng myîng lé, Ngá gumang wui chyáng taî pyô râ nghut lhê;
Ngò gi, shiwa hpông é myoq hí má, Nang lé hkya-on mahkôn hkôn râ nghut lhê." Hkya-on 22:22
ga, Yhang taî ri. 13 Yhang gi,
"Ngò gi, Yhang lé lumhkau nyì râ nghut lhê." Esai 8:17
ga le dum taî ri. Hau htoq agó,
"Ngò gi, Garai Gasang ngo lé byî é zoshâng wuì eq shî má nyì nyi lhê." Esai 8:18
ga, Yhang dum taî ri.
14 Haû zoshâng wuì gi, sui sho eq nghut é yanmai, Yhang le, yhangmoq é xângzo gùng bo hkam yù bê nghut ri. Hau é yanmai, Yhang gi, Yhâng é shî-nò hkyô dông mai, shî-nò hkyô é a-tsam lé zuî zìng é sû nghut é nat Tsadán lé wó lhoq htên pyám râ eq, 15 yhangmoq é shî-nò hkyô lé gyuq é èq, yhangmoq é asak gón lé jùn dông zuî zing to huî é bang lé, wó lhoq lhut râ nghut lhê. 16 Gè gè yhang, Yhang gi, maumang lagyô pé lé garúm é a nghut é za, Abraham é awut ashín pé lé garúm é sheq ru nghut lhê. 17 Haû nghut é yanmai, Yhang gi, Garai Gasang lé dojaú é má shogyo nhikmyîn é eq lhumzuî é hkyangjong mó wó dut râ eq, byu pê é yubak marâ é matú shîhtaí gunglik hkungga wó kut râ matú, hkyô hkangmó má Yhâng é gumang wuì eq dù shoq kut é hui râ dut é nghut lhê. 18 Yhang gi, gunglaú huî é hkûn, Yhânggùng yhang jamjau hui zo bê nghut é yanmai, gunglaú huî nyi é bang lé wó garúm yu é nghut lhê.

2:8 Hkya-on 8:4-6

2:12 Hkya-on 22:22

2:13 Esai 8:17

2:13 Esai 8:18