HPILEMON
Chyáng Hun Kat é Laiká
(Philemon)
1
Hpilemon ê, Hkrisduq Yesuq é yanmai htóng lúng nyî sû, ngò Poluq eq nga-nhûng é gumang Timohti nhik gi, ngá-nhik chyitdap é mû wùn luzúm nghut é sû nang lé le, ngá-nhik é gu-nhá Ahpiaq lé le, ngá-nhik é sarhé luzúm Arhkipo lé le, náng é yhûm má huî lhum lhum kut é noqkuq hpúng lé le, dang kyô kat lhê.
Nga-nhûng é Îwa Garai Gasang eq Yhumsîng Yesuq Hkrisduq chyáng mâ é, jeju eq nguingón hkyô gi, nungmoq chyáng ru joq nyî sháng gaq ô!
Jeju Hkya-ôn É Hkyô Eq Kyûdung Dang
4-5 Ngò gi, Yhumsîng Yesuq lé nàng lumjíng é hkyô lé le, sân-yúng bang banshoq lé nàng chyitdap é hkyô lé le, wó gyô é yanmai, ngò kyûdûng é hkûn, nang lé myit bûn nyì luî, hkâ-nhám le ngá é Garai Gasang lé jeju hkya-ôn nyi lhê. Ngò gi, Hkrisduq é matú nga-nhûng chyáng bo tô é ge é mû lhumjup lé sê gyô é hkyô lé, nàng wó yù sháng gaq nghû, náng é lumjíng hkyô lé, nàng saksé hkâm é má akyû htoq râ matú, kyûdung byî nyi lhê. Náng é chyitdap myit gi, ngo lé gyai gabú nhang é eq wum-o wó yû nhang ri; hkâsu mù gâ le, gumang hpó ê, náng é yanmai, sân-yúng bâng é i-myit má nguingón yuqyo é hkyô wó yû bekô nghut ri.
Onesimu É Matú Tôngbán Byî É Hkyô
Haû su mù, nàng kut gíng é muzó hkyô, ngò, nang lé pying kat lhê. Hkrisduq má, ngò gi, a gyuq a kyum é za nang lé haû wó kut nhang lhê nghut kôlhang, chyitdap myit dông za nang lé pying kat lhê. Ngò, Poluq gi, mang bê htoq agó, ahkuî Hkrisduq Yesuq é yanmai htóng lúng sû le nghut luî, 10 ngò kyum hut huî nyi é u lé ngá zo dut lo é Onesimu é matú nang lé ngò dûng tôngbán kat lhê. 11 Yhang gi, hí hpyang náng é matú akyû a bo é nghut kôlhang, ahkuî gi, náng é matú le, ngá é matú le, akyû bò bê nghut ri.
12 Ngò nhik htûng é Onesimu lé náng chyáng dum taû nhang kat lhê. 13 Haû gabú danglu é yanmai, ngò htóng lúng nyi é má náng é malaî ngo lé garúm râ matú, yhang lé ngò shuî nyi to naû kôlhang, 14 ngò gi, nàng myit a huî le haî le a kâm kut. Hau é yanmai, ngò, nang lé kut nhang é dông a nghut e za, nàng ô nau é dông kut é san za nghut sháng gaq. 15 Hkâsu mù gâ le, náng chyáng mai yhang rayoq rabun zo gâng nyi é gi, yhang dum taû lò mù hkâ-nhám le nàng eq rahá dum wó nyi nyì râ matú nghut lhê abe. 16 Yhang gi, htâng hpyang, jùn rayuq dông a nghut e za, jùn htoq má je ge é chyitdap gumang hpó dut râ nghut bê; ngá matú, yhang gi, ngò chyitdap dik é sû nghut lhê; náng matú kúm gi, byù rayuq dông le, Yhumsîng Yesuq má gumang hpó rayuq dông le, je riyhang chyitdap râ sû dut bê nghut ri.
17 Haû mù luî, nàng, ngo lé luzúm rayuq sû ngam é nghut le gi, ngo lé hap yu é su, Onesimu lé le lom hap yù aq. 18 Yhang, nang lé rajung jung shut pyâm é nghut le le, chyîn dap tô é nghut le le, haû gi, ngá chyáng dap é chyîn nghû sôn yù aq. 19 Ngò, Poluq gi, chyîn haû xap râ nghû luî, ngá loq èq yhang kâ kat kôlhang, nàng yhang lháng, ngo lé asak chyîn xap râ sû nghut é lé bûn ngham aq. 20 Nghut bê, gumang hpó ê, nang é yanmai, haû Yhumsîng má ngò gabú é hkyô wó yu nyì sháng gaq, Hkrisduq má ngá é i-myit lé lhoq ngui lhoq ngón byî é dông, shî, ngò pying kat é dang lé gyo byi laq. 21 Nàng gi, ngò taî kat é htoq má je lhom kut râ nghut é lé, hkyak za sé luî, ngò kâ kat é nghut lhê.
22 Hau htoq agó, ngá é matú nyì râ gok lajang láng aq. Hkâsu mù gâ le, nungmoq kyûdung byî é yanmai, ngò gi, nungmoq chyáng dum wó jé râ lé myit myoqbyu nyi lhê.
23 Hkrisduq Yesuq é yanmai, ngá é htóng lúng luzúm nghut é sû Epahpra gi, nang lé shi-kyâm kat ri. 24 Ngá é htuq luq htuq bang nghut é Markuq, Aristakuq, Demaq, Lukaq pé le, nàng lé shi-kyâm kat akô.
25 Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é jeju gi, nungmoq é woi-nyí eq rahá za ru joq nyî sháng gaq ô!