Carta rrucu nú uquieꞌe San Pablo lubee bene Corinto enu nzeli arquiꞌ Jesucristo
1
Uxeꞌla Pablo Saludo
Liꞌá Pablo, Diose ucañi liꞌá para nú aca apóstolꞌ Jesucristo. Nu liꞌá cuna saꞌahua Timoteo rquieꞌeru carta quieꞌ luhua liꞌihua bee enu nzelila arquiꞌ Stichiaꞌ Diose eyeche Corinto cuna diqui lu iliu Acaya. Diose Paꞌahua cuna Jesucristo enu rnibiyaꞌ luaꞌahua riꞌinu nú cha nzeꞌcae lu cuendaꞌ yehua cuna nú nzuxe arquiꞌhua.
Lunú nehuana ulleꞌca Pablo
Cheꞌtsalá Diose, liꞌinu enu neca paꞌ Jesucristo enu rnibiyaꞌ luaꞌahua, liꞌinu necanu Diose enu ruaꞌa arquiꞌ liaꞌahua nu rduꞌnu ana arquiaꞌahua. Liꞌinu rduꞌnu ana arquiaꞌahua chenu nehuana seꞌcaꞌahua para nú leꞌca scua acaꞌahua duaꞌahua ana arquiꞌ bee bene lu xitse nú nehuana seca beella, nu duꞌahua ana arquiꞌ beella tucu nú rduꞌ Diose ana arquiaꞌahua. Xne mase nú chiquiꞌ nehuana seꞌcaꞌahua lunú necaꞌahua beneꞌ Jesucristo, leꞌca scua chiquiꞌ rduꞌnu ana arquiaꞌahua. Nu tunu nehuana seꞌcaru, nehuana seꞌcaru para nú riꞌiru elietsa luhua nú tsilaꞌahua nu duꞌuru ana arquiꞌhua, nu tunu rduꞌnu ana arquiaꞌahua necane para nú chuꞌu ana arquiꞌhua nu acahua riquiꞌhua saꞌ nú nehuana seꞌcaru. Nediyaꞌ nzeꞌcaꞌru nú xneca secahua, scua tucu nú nehuana secahua tucu nú leꞌca nehuana seꞌcaru leꞌca scua duꞌ Diose ana arquiꞌhua tucu nú rduꞌnu ana arquiꞌru.
Bee saꞌa enu nzeli arquiaꞌahua Jesucristo niarquiꞌru nú riꞌihua beyaꞌ nú chiquiꞌ nehuana ulleꞌcaru lu iliu Asia. Chiquiꞌ necha ulleꞌcaru enza zeꞌe nu hasta uriꞌiru elliebacuꞌ nu la riquiꞌru lunú ulleꞌcaru, nu uriꞌiru elliebacuꞌ nu la chiuꞌu nehuañiru zeꞌe. Nu uriꞌiru elliebacuꞌ nú ungutilaru. Pero ulleꞌcaru scua para nú elluꞌcu arquiꞌru nú lecaxi aca liꞌitsiaru riꞌiru tunu la riꞌi Diose elietsa luru, liꞌinu enu riꞌi nú huañi zeca bee bene lu eluti. 10 Diose utsilaꞌa liaꞌahua lu elutiquieꞌ nu nze tsilaꞌalánu liaꞌahua lu saꞌ clasiaꞌ dixi cuaꞌ. Liaꞌahua nediyaꞌahua nú scua rriꞌinu. 11 Nu tunu riꞌihua elietsa nacuꞌhua lu Diose equie cuendaꞌru. Nu tunu huaxi bee bene rnacuꞌ lu Diose equie cuendaꞌru, che leꞌca scua huaxi bee bene deteꞌ cheꞌtsa lu Diose equie cuendaꞌ elietsa nú rriꞌinu luaꞌahua.
Xinu né chu achaa Pablo Corinto
12 Chiquiꞌ ñia nzu arquiꞌru rniru luhua nu la necha seꞌcaru xne nediyaꞌru nú nehuañi nzeꞌcaru ante luhua, nu leꞌca esquie ante lubeelá bee bene, nu neli rriꞌiru lunú riala riꞌiru. Pero la riꞌiru scua lunú necatsia elliebacuꞌru sino que rriꞌiru scua cuna elietsaꞌ Diose. 13 Lubee carta nú uxeꞌlaru luhua lá quieꞌeru bee bedichiaꞌ nú lacahua ulahua nu la riꞌihua beyaꞌ, nu alaꞌ nú riꞌihua beyaꞌ ye nú rnia luhua. 14 Scua tucu nú chabeꞌ chabeꞌ nzeriꞌihua beyaꞌ chenu riña zeca Jesucristo stucu bese, liꞌihua ñiatsu arquiꞌhua cuna liꞌiru, nu liꞌiru ñiatsu arquiꞌru cuna liꞌihua.
15 Nu lunú nzucu lua nú acane scua, enzeꞌe rluti uriꞌá elliebacuꞌ nú nzelabiꞌya liꞌihua para nú ñia tsu arquiꞌhua nú nzelabiꞌya liꞌihua chiucu bese. 16 Uriꞌá elliebacuꞌ nú ayelabiꞌyaxua liꞌihua chenu ubelaa caꞌa Macedonia, nu chenu benchilaꞌ zeca nú ubelaa Macedonia ayelabiꞌya zeca liꞌihua stucu bese, nu chela aduꞌ inzahua liꞌá enza Judea. 17 La riꞌihua elliebacuꞌ nú chenu unia luhua nú nzelabiꞌya liꞌihua liꞌá rnia nucuaꞌ. La riꞌihua elliebacuꞌ nú rriꞌitsia tucu nú neca elliebacua nú rnia nú nzela nu la yelaa. 18 Diose nediyaꞌ nzeꞌcaꞌ nú liꞌiru la niru nu riꞌiru lunú nediyaꞌru nú la riꞌiru. 19 Xne Jesucristo enu neca Lliꞌñi Diose, liꞌinu enu rniru stichiaꞌ luhua, liꞌá nu Silvano nu Timoteo, nu Jesucristo siempre rninu nú neli neca, nu la ninu nú lia ninu. 20 Xne equie cuendaꞌnu uyalu ye nú ucuaqui uꞌna Diose luaꞌahua. Nu equie cuendaꞌnu rniaꞌahua “Amén” chenu rdeteꞌahua cheꞌtsa lu Diose. 21 Nu Diose rriꞌi elietsa luru cuna luhua para nú tsutaꞌ arquiaꞌahua lunú neca tucu necatseꞌahua cuna Jesucristo, Diose ucañi liaꞌahua para nú necaꞌahua bee beneꞌnu. 22 Nu liꞌinu uliquiꞌnu Espíritu Santoꞌnu arquiaꞌahua xi neca tucu seña nú atiaꞌahua lunú riala atiaꞌahua.
23 Pero tunu lascaꞌ yela Corinto tucu nú uriꞌá elliebacuꞌ, Diose nediyaꞌ nú lá yela xne la niarquia nú quiꞌyahua riꞌá, nu Diose deteꞌ castiya liꞌá tunu la neli lunú rnia. 24 Liꞌiru la cuaꞌnaru nú nibiyaꞌru luhua para nú xneca chili arquiꞌhua Jesucristo, xne liꞌiru nediyaꞌru nú neli nzutaꞌ arquiꞌhua lunú nzeli arquiꞌhua Jesucristo, sino que rlaꞌnaru nú riꞌiru elietsa luhua nú ñia nzu arquiꞌhua huañihua.