Carta rrucu nú uquieꞌe San Pablo lu Timoteo
1
Uxeꞌla Pablo saludo lu Timoteo
Liꞌá Pablo necaa tucu apóstolꞌ Jesucristo, Diose uduꞌ liꞌá para nú ixiuleꞌa stichiaꞌnu nú ucuaqui uꞌnanu nú deteꞌnu nú huañili bee bene liñibe equie nú chili arquiꞌ bee bene Jesucristo. Xeꞌla carta quieꞌ lulu Timoteo enu chiquiꞌ seꞌca xi neca tucu endua. Diose Pa liñibe cuna Jesucristo enu rnibiyaꞌ luaꞌahua, riꞌinu nú cha nzeꞌca lu cuendaꞌlu cuna nú huaꞌa arquiꞌnu liꞌilu, cuna nú riꞌinu nú nzuxe arquiꞌlu.
Rdeteꞌ Pablo cheꞌtsa lu Diose equie cuendaꞌ Timoteo
Cada chenu rnacua lu Diose bichia si rulaꞌ nchiucuꞌ arquia rnacua lunu equie cuendaꞌlu, nu rdetea cheꞌtsa lu liꞌinu enu sibiꞌa lu cuna tucu elliebacuꞌ nzeꞌca, tucu nú uzibiꞌ bee benea huaꞌtu lunu. Chenu relluꞌcuꞌ arquia nú ungunaꞌlu, alaꞌ nú ulañilá liꞌilu nú seꞌca para nú ñia tsu arquia. Nchiucuꞌ arquia nú neli nzeli arquiꞌlu Jesucristo, nu rlutilá naulaꞌlu Loida cuna naꞌlu Eunice uchili arquiꞌbeella liꞌinu scua, nu nediya itaa nú leꞌca scua nzeli arquiꞌlu liꞌinu.
Enzeꞌe nia lulu nú duꞌlálu ana arquiꞌlu para nú riꞌilu lunú uliquiꞌ Diose lulu nú riꞌilu chenu uricua ya equielu. Xne lá liquiꞌ Diose tucu espíritu luaꞌahua para nú lliquiaꞌahua. Liꞌinu uliquiꞌnu Espírituꞌnu luaꞌahua para nú tsutaꞌ arquiaꞌahua lunu cuna nú zecaꞌahua bee saꞌhua cuna nú luꞌcuaꞌahua elliebacuꞌ nú neca nzeꞌca. Enzeꞌe la tuꞌlu nilu stichiaꞌ Jesucristo, leꞌca la tuꞌlu liꞌá nú nchiñia niꞌcuꞌ equie nú rixiuleꞌa stichiaꞌ Jesucristo, cuna elietsaꞌ Diose uriquiꞌ lu ye beenú nehuana nzeꞌta zecalu equie nú rixiuleꞌelu bedichiaꞌ nzeꞌcaꞌ Jesucristo. Xne utsilaꞌala Diose liaꞌahua lu dula, nu ucañinu liaꞌahua para nú huañiaꞌahua tucu nú niarquiꞌnu, la neca nucuaꞌ equie nú uriaꞌahua nú neca nzeꞌca, sino que necane nú hasta ante nú quixie iliulabe uriꞌinu elliebacuꞌ nú equie cuendaꞌ Jesucristo lubeꞌnu luaꞌahua xa secanu liaꞌahua, 10 pero nee nú ubeꞌtala Jesucristo, liꞌinu enu unguti equie stulaꞌahua, uriaꞌahua beyaꞌ nú chiquiꞌ seca Diose liaꞌahua, nu Jesucristo neca enu uriꞌi ana lu eluti, nu scua equie cuendaꞌ liꞌinu uriaꞌahua beyaꞌ nú nuꞌ elunehuañi nú leca xunga laxu liñibe, elu nehuañi nú neca para bee bene enu chili arquiꞌ Jesucristo.
11 Enzeꞌe ucañi Diose liꞌá para nú aca tucu apóstolꞌnu nu nia stichiaꞌnu, cuna nú zetea stichiaꞌnu lu bee bene enu la neca bee bene Israel. 12 Equie cuendaꞌ nucuaꞌ nehuana seꞌca lu ye nú seꞌca, pero la tua nucuaꞌ xne nediya ti nzeli arquia, nu leꞌca nediya nú rluꞌcunu poder para nú biꞌyanu ye lunú utsaꞌna lunu hasta bichia nú riña zecanu.
13 La chiecuꞌ arquiꞌlu bee bedichiaꞌ nzeꞌca nú uzetea liꞌilu equie nú xa nzeli arquiꞌlu Jesucristo, cuna nú xa secalu bee bene, xne tucutsia necaꞌa cuna Jesucristo. 14 Nu cuna elietsaꞌ Espíritu Santo enu nzu cuna liaꞌahua, uriꞌi ucu lunú utsaꞌna Diose lulu nú riꞌilu.
15 Liꞌilu nediyaꞌlu nú ye bee bene enu nzeli arquiꞌ Jesucristo lu iliu Asia utsanaꞌ arquiꞌbeella liꞌá, nu leta beella nchiñi Figelo cuna Hermógenes. 16 Diose riꞌi elietsa lubee familiaꞌ Onesíforo, xne huaxi bese utsalalla arquia, nu né tuꞌlla liꞌá nú nchiñia niꞌcuꞌ. 17 Uriñatsialla eyeche Roma, chu ucuaꞌnalla liꞌá hasta nú ullelaꞌlla liꞌá. 18 Liꞌilu nediyaꞌ nzeꞌcaꞌlu nú chiquiꞌ uriꞌi Onesíforo huaxi elietsa luaꞌa chenu ulluaꞌa eyeche Efeso. Alaꞌ chenu riña bichia nú riña zeca Jesucristo, chiquiꞌ huaꞌa arquiꞌnu liꞌilla.