Cart Egwyoṉe De'en Bzoɉ San Juanṉə'
1
Apostol Juanṉə' ne' de que Gayon' chone' güen
Diozən' gwleɉe' nada' par cho'a xtiže'enə' len le'. Na' lao yeḻə' beṉə' golə c̱hia' chzoɉa' le' Gayo dao'. De'e ḻi chacda' c̱hio'.
Gayo dao', chṉaba' lao Diozən' de que syempr gaquə de'e güen len le', na' so' güen ca güenṉə' zo' ḻo'o yic̱hɉḻa'aždaogo'onə'. Ḻechguaḻe bebeida' catə' besyə'əla'ac baḻə beṉə' bišə'əcho ca' na' gwso'e dižə' can' chono' le' banone c̱hio' de'e ḻin' na' bazdaleno'on. Bito bi bichlə de'e de de'e chebeida' ca de'e nga ṉezda' zdalenḻe de'e ḻin', le' na' len beṉə' ca' yeḻa' nacle ca xi'iṉa'.
Le' Gayo dao', catə' chacleno' beṉə' bišə'əcho ca' beṉə' zɉənaquə beṉə' zitə', chono' can' cheyaḻə' gon chio'o chonḻilažə'əcho Jesocristən'. Ḻega'aque' bagwso'e dižə' lao neto' chdopə chžagto' cho'ela'oto' Jesocristən' nga can' chacdo' c̱hega'aque'. Na' batə'ətezə chəsə'əla'aque' gan' zo'onə' cheyaḻə' güe'ega'aco'one' šə bi de'en chəsə'əyažɉene' par yesyə'əgüe'e nezən' de'e yoblə. Can' cheyaḻə' goncho len yoguə' beṉə' ca' chso'e xtižə' Diozən'. Bito bi chəsə'əzi'e c̱he beṉə' cui chse'eɉḻe'e c̱he Jesocristən' lao chaše' chəsə'əyix̱ɉui'e xtižə' Jesocristən'. Chio'o ža, cheyaḻə' gaquəlencho yoguə' beṉə' bišə'əcho ca' chaš ca' na' ca' goncho txen len ḻega'aque' ca de'en chəsə'əyix̱ɉui'e de'en naquə de'e ḻi.
Juanṉə' gwne' de que Diotrefesən' bito chone' güen
Bac̱h bzoɉa' le'e chdopə chžagle cho'ela'ole Jesocristən'. Pero Diotrefesən' chene'ene' gaque' ḻe'ezelaogüe beṉə' blao entr le'e na' bito chzenague' c̱hia'. 10 De'e na'anə' šə yida' dezlana'a le'e, lao ndopə nžagle gona' par yosa'alaže'e can' chone' contr neto' lao yeḻə' güilɉ gwxan dižə' c̱he'enə'. Na' caguə de'e na'azən' chone'. Ḻeczə ca' bito chgüialaogüe' beṉə' bišə'əcho ca' liže'enə' na' catə' baḻle chene'ele ggüialaoga'aclene' ližlenə' chžone' ggüialaoga'aclene'. Na' le'e chene'ele ggüialaole ḻega'aque'enə', chebeɉe' le'e ladɉo beṉə' lɉuežɉle ca' chəsə'ədopə chəsə'əžag chso'elaogüe'e Jesocristən'.
11 Le' Gayo dao', bito gono' de'e mal can' chso'on beṉə' mal ca', con gonczo' de'e güenṉə'. Šə choncho de'e güen nacbia' naccho xi'iṉ Dioz, pero šə choncho de'e mal bito ṉe'e gombi'acho Diozən'.
Juanṉə' be'e dižə' ca güenṉə' chon Demetrion'
12 Yoguə'əḻoḻ beṉə' chso'e dižə' güen c̱he Demetrion'. Nḻa'alaon de que zdalene' de'e ḻin'. Ḻe'egatezə ca' neto' cho'eto' dižə' can' chone' de'e güen. Na' ṉezele dižə' ḻin' cho'eto'.
Bene' xbab yesyə'əžague' de'e yoblə
13 Bena' xbab gwzoɉa' le' de'e zan, pero bito che'enda' gwzoɉəcha'an ḻe'e yiš. 14 Chbeza' yežagcho lgüegwzə na' socho txen güe'elen lɉuežɉcho dižə' cho'a.
15 Sošgo' binḻo len xbab de'en yo'o ḻo'o yic̱hɉla'ažda'ogo'onə'. Beṉə' migw c̱hio'on nitə' nga chəsə'əguape' le' diox. Bguapšga beṉə' migw c̱heto' ca' diox to toe'. De'e na'azən' chzoɉa' ṉa'a. Juan