8
Zezuz umukatu iperewàtà ma'e a'e kury
Na'e wezyw Zezuz oho ywytyr wi kury. Teko tetea'u oho hupi wà. Na'e uhem amo iperewàtà ma'e wà huwake a'e kury. Uzeamumew upenàràg rehe huwa rupi. Uze'eg izupe. — Hezar, i'i izupe. — Aze nepurumukatu wer herehe nehe, erepuner hemukatu haw rehe nehe, i'i izupe.
Opokok Zezuz hehe kury.
— Hepurumukatu wer tuwe nerehe ty, i'i izupe.
A'e 'ar mehe we iperewàtà na'arewahy ikatu izuwi. Na'e uze'eg Zezuz izupe. — Ezeapyaka katu heze'eg rehe nehe kury, eruzar heze'eg nehe kury, i'i izupe. — Emume'u zo nemukatu awer amo pe nehe. Eho na'arewahy xaxeto huwa rupi nehe kury. Ezexak kar izupe nehe, emume'u nemukatu awer izupe nehe. — Nekatuahy kury pa, i'i putar newe a'e nehe. A'e re emono ma'e Tupàn pe nehe, nemukatu awer hekuzaromo nehe, Moizez ze'eg kwehe arer heruzar pà nehe. Nezewe haw iapo mehe erexak kar putar nemukatu awer teko wanupe nehe. Ukwaw putar nemukatu awer a'e wà nehe, i'i izupe.
Zezuz umukatu uma'ereko ma'e a'e kury
Na'e Zezuz wixe oho Kapanau taw pe a'e kury. Taw pe uhem mehe uwàxi zauxiapekwer wanuwihaw a'e pe taw mytepe a'e kury. Uze'eg Zezuz pe a'e. — Hezar, i'i izupe. — Amo heràpuz me uma'ereko ma'e ima'eahy a'e, heràpuz me u'aw upà a'e. Nupuner kwaw uzemumyz haw rehe. Upuraraw ma'erahy iko, hahy izupe, i'i izupe.
— Aha putar imukatu pà ihe nehe kury, i'i Zezuz izupe.
— Nan, i'i zauxiapekwer izupe.
— Nekatuahy ne, nahekatu kwaw ihe, a'e rupi eixe zo heràpuz me nehe, i'i izupe.
— Emume'u tuwe imukatu àwàm xe nehe kury, a'e mehe ikatu putar nehe, i'i izupe.
— Ta'e ihe aiko tuwihaw wanemiruze'eg romo ihe no xe, aiko zauxiapekwer wanuwihaw romo ihe no. — Eho pe pe nehe, aze a'e amo pe nehe, oho putar a'e nehe. — Ezur xe, aze a'e amo pe nehe, ur putar nehe. — Ezapo ko ma'e nehe, aze a'e uma'ereko ma'e pe nehe, uzapo putar a'e nehe, i'i Zezuz pe.
10 Ipytuhegatu Zezuz ize'eg henu mehe. Uze'eg teko wanupe kury, uzeupi wata ma'e wanupe kury.
— Azeharomoete naexak pixik kwaw agwer herehe uzeruzar katu ma'e ihe wà. Ni amo Izaew izuapyapyr nuzeruzar kwaw herehe 'aw awa zàwe a'e wà. Uzeruzar wera'u tuwe wanuwi a'e. 11 Pema'enukwaw ko ze'eg rehe nehe ty wà. — Tupàn pureruze'eg mehe teko tetea'u ur putar mez huwake wapyk pà wà nehe, Àmàrààw ipyr wà nehe, Izak ipyr wà nehe, Zako ipyr wà nehe. Kwarahy ihemaw wi ur putar wà nehe, kwarahy heixe haw wi ur putar wà nehe no. 12 Amo ae teko mez huwake iapyk wer ma'e a'e wà nehe, noho kwaw a'e pe wapyr a'e wà nehe. Tupàn omono kar putar a'e teko katu pe a'e wà nehe, ipytunaw pe a'e wà nehe. Uzai'o putar a'e pe wà nehe, wàzgyrygyryw pà wà nehe, ta'e uzemumikahy putar wà nehe xe, ta'e upuraraw putar ma'erahy wà nehe no xe.
13 Na'e Zezuz uze'eg a'e zauxiapekwer wanuwihaw pe kury. — Ezewyr eho neràpuz me nehe kury. Amukatu putar nezeruzar haw rupi. Ta'e erezeruzar katu neremiruze'eg imukatu àwàm rehe ne xe. A'e rupi amukatu putar tuwe ihe nehe kury, i'i izupe. A'e 'ar mehe we ikatu a'e uma'ereko ma'e a'e kury.
Zezuz umukatu ima'eahy ma'e tetea'u a'e wà kury
14 Na'e oho Zezuz Pet hàpuz me a'e kury. Wexak taiho a'e pe. U'aw pà upaw rehe. Haku tetea'u tuwe a'e. 15 Opokok Zezuz ipo rehe. Uhem haku haw izuwi. Upu'àm oho Zezuz rehe uzekaiw pà kury, temi'u iapo pà izupe kury.
16 Karuk kury. Teko werur tekwe ikatu 'ym ma'e hereko har tetea'u izupe a'e wà. Werur ima'eahy ma'e tetea'u a'e wà no. Uze'eg Zezuz tekwe ikatu 'ym ma'e wanupe, wamuhem kar pà wanereko har wanuwi wà. Umukatu ima'eahy ma'e paw rupi wà no. 17 Zezuz upurumukatu iko a'e, ta'e nezewe i'i Izai kwehe mehe a'e xe, Tupàn ze'eg imume'u har kwehe arer a'e xe.
 
A'e ae o'ok zanema'eahy haw zanewi a'e.
A'e ae weraha ma'erahy zanewi a'e.
Zezuz uze'eg wemimu'e a'ua'u wanehe a'e kury
18 Wexak Zezuz teko tetea'u uzeake waneko mehe a'e wà. — Zaha yryhu waz nehe ty wà, i'i wemimu'e wanupe. 19 Na'e amo ze'eg kwehe arer rehe upurumu'e ma'e uhem wà ipyr a'e kury. — Purumu'e ma'e, i'i izupe. — Aha putar nerupi ihe nehe, wyzài taw pe nehe, wyzài ywy rehe nehe, i'i izupe. — Aiko putar neremimu'e romo nehe, i'i izupe.
20 Uze'eg Zezuz izupe. — Awara uker oho ywykwar pupe a'e wà. Wiràmiri uker oho waity pupe wà. Ihe Awa ta'yr ihe, naheta kwaw heker haw ihewe ihe, naheta kwaw tàpuz hepytu'u àwàm ihewe ihe, i'i izupe.
21 Amo hemimu'e uze'eg izupe a'e no. — Aha putar nerupi ihe nehe no, i'i izupe. — Xo pitài ma'e zo azapo putar nerupi heho zanune ihe nehe. Nerupi heho 'ym mehe we azutym putar heru aha ihe nehe, i'i izupe. (Umàno etea'i ru'u tu a'e.)
22 — Nan, i'i Zezuz izupe. — Ezur herupi na'arewahy nehe kury ty, i'i izupe. — Tuwe umàno ma'e kwer utym amogwer umàno ma'e kwer a'e wà nehe, i'i izupe.
Zezuz umupytu'u kar ywytu a'e kury
23 Wixe Zezuz oho kanu pupe kury. Hemimu'e oho hupi wà no. 24 Na'arewahy ywytuaiw ur a'e pe yryhu rehe kury. Ykotok umim etea'i kanu. Uker Zezuz upà a'e. 25 Oho hemimu'e huwakea'i wà, imume'e kar pà wà. — Urezar, urepyro pe ty, i'i izupe wà. — Zàmàno putar kury ty, i'i izupe wà. 26 — Màràzàwe tuwe pekyze peiko, i'i wanupe.
— Pixika'i herehe pezeruzar haw pe, i'i wanupe. Na'e upu'àm 'àm kury. Uze'eg ywytu pe ykotok pe, wamupytu'u kar pà. Upytu'u ywytu, upytu'u ykotok no. 27 Hemimu'e ipytuhegatu hexak mehe paw rupi wà.
— Mo romo hekon a'e, i'i izupe wà. — Te ywytu weruzar ize'eg a'e, te ykotok weruzar ize'eg a'e no, i'i izupe wà.
Zezuz umukatu mokoz tekwe ikatu 'ym ma'e hereko har a'e wà kury
28 Wahaw Zezuz Katar ywy Karirez yryhu waz oho a'e kury. Uwàxi mokoz awa a'e pe wà, tywypaw wi wahem mehe wà. Tekwe ikatu 'ym ma'e hereko har romo wanekon a'e wà. Hehaite wà. Ni amo nuwata kwaw a'e pe rupi wà, tywypaw izywyr wà, ta'e ukyze wanuwi a'e wà xe. 29 A'e tekwe ikatu 'ym ma'e hereko har a'e wà kury, wexak Zezuz a'e wà kury. A'e 'ar mehe we uhapukaz izupe wà. — Ma'e ereputar urerehe, Tupàn ta'yr, i'i izupe wà. — Aipo erezepyk putar urerehe nehe, ure'ar ihem 'ym mehe we nehe, i'i izupe wà, hehe upuranu pà wà.
30 Tàzàhuràn tetea'u umai'u waiko a'e pe wanuwake a'e wà. 31 Uze'eg tekwe ikatu 'ym ma'e Zezuz pe wà. — Aze uremuhem kar pe ko awa wanuwi nehe, uremono kar pe pe tàzàhuràn wanehe nehe, i'i izupe wà.
32 — Aze pa, peho wanehe nehe, i'i Zezuz tekwe ikatu 'ym ma'e wanupe. Wixe oho tàzàhuràn wanehe wà. Tàzàhuràn uzàn oho ywytyr wi wezyw pà a'e wà, yryhu pupe paw rupi katete a'e wà. Ta'e ywytyruhu iàpy'àmahy a'e xe. 'Y umim tàzàhuràn paw rupi wà, wazuka pà wà.
33 Tàzàhuràn wanehe uzekaiw ma'e a'e wà, uzàn oho a'e wi taw pe a'e wà. Umume'u ma'e uzeapo ma'e kwer oho a'e pe har wanupe wà, tekwe ikatu 'ym ma'e hereko har wamukatu awer imume'u pà wanupe wà. 34 Na'e taw pe har paw oho Zezuz huwàxi pà a'e wà. Hexak mehe uze'eg izupe wà. — Ehem eho xe wi nehe ty, urereko haw wi nehe ty, i'i izupe wà (ta'e uzuka tàzàhuràn hekuzar katu ma'e tetea'u 'y pupe a'e wà xe).