13
Zezuz umume'u ma'eà'yz itymar rehe imume'u haw a'e kury
A'e 'ar mehe we uhem Zezuz oho tàpuz wi a'e kury, yryhu izywyr oho pà a'e kury. Wapyk in a'e pe purumu'e pà kury. Teko tetea'u uzemono'og huwake wà. Na'e wixe Zezuz kanuhu pupe kury. Wapyk in tenaw rehe kanuhu pupe. Teko upyta upu'àm pà 'y izywyr wà. Umume'u ma'e tetea'u wanupe, ma'e tetea'u rehe wamu'e pà. Na'aw hemimume'u kwer xe a'e kury.
— Nezewe awa utym ma'eà'yz oho. Umuhàmuhàz ma'eà'yz heraha oko pe. Amo ma'eà'yz u'ar kwaw pà pe rupi. Na'e wiràmiri u'u paw rupi a'e wà. Amo ma'eà'yz u'ar kwaw pà ita heta haw pe no. Ywy pixika'i zo heta a'e pe a'e. Nan kwehe tete hezuz. Kwarahy uhem, ma'eà'yz imuxinig kar pà. Ta'e naheta kwaw hapo a'e xe. Ta'e heta tetea'u ita a'e pe izupe a'e xe. Ta'e nohoete kwaw ywy izupe a'e xe. Amo ma'eà'yz u'ar kwaw pà xu pytepe a'e no. Tua'u xu izuwi kury. Upyk ma'ezuz. Amo ma'eà'yz u'ar kwaw pà ywy katu haw pe a'e kury. Hezuz a'e pe. I'a katu a'e, amo i'a katuahy a'e no, amo i'a kateteahy a'e no. Nezewe a'e mehe pa.
Aze peapyakwar heta henu haw nehe, pezeapyaka katu heze'eg rehe nehe.
— Ma'e rehe erepurumu'e iko ne, i'i hemimu'e Zezuz pe a'e wà kury
10 Na'e ure hemimu'e ure kury, uruzur ipyr ure kury, hehe urepuranu pà ure kury.
— Màràzàwe tuwe nema'emume'u haw ereagaw amo ma'e rehe ne, teko wamu'e mehe ne, uru'e izupe, hehe urepuranu pà. 11 Uze'eg Zezuz urewe.
— Akwaw kar Tupàn pureruze'egaw kwez peme ihe. Amogwer nukwaw kwaw a'e wà. 12 Aze awa wereko ma'e nehe, amono putar amo ae ma'e izupe nehe. Aze awa nuwereko kwaw ma'e nehe, azo'ok putar ima'e pixika'i ma'e izuwi nehe. 13 A'e rupi ama'emume'u wanupe ihe. Ta'e ume'e ma'e rehe hexak 'ym pà a'e wà xe. Uzeapyaka heze'eg rehe henu 'ym pà a'e wà no xe, ikwaw 'ym pà a'e wà no xe. 14 Kwehe mehe Izai uze'eg wanehe a'e, waneko haw imume'u pà a'e.
 
Pezeapyaka katu putar ize'eg rehe nehe. Napeinu katu kwaw nehe.
Peme'egatu putar ma'e rehe nehe. Napexak kwaw nehe.
15 Ta'e pema'enukwaw paw uzewàpytym a'e xe.
Ta'e pepytu'u ma'e henu re pe xe.
Pewàpytym peneha no.
Aze mo napezapo iwer nezewe haw,
A'e mehe mo penehàpyhàgatu mo,
A'e mehe mo peapyha katu mo,
A'e mehe mo pekwaw katu mo ma'e,
A'e mehe mo pezewyr mo ihewe,
A'e mehe mo apumukatu mo ihe,
I'i Tupàn.
16 A'e rupi penurywete putar pe nehe no, ta'e penehàpyhàgatu pe no xe, ta'e peapyha katu pe no xe. 17 Pema'enukwaw katu ko ze'eg rehe nehe. Tupàn ze'eg imume'u har kwehe arer tetea'u ipurexak wer zepe ko ma'e rehe a'e wà. Ipurexak wer herehe wà, heremiapo kwer rehe wà. Tupàn hemiruze'eg tetea'u a'e wà no, ipurexak wer zepe herehe a'e wà. Nupuner kwaw herexakaw rehe wà. Ipurenu wer zepe heze'eg rehe wà no. Nupuner kwaw herenu haw rehe wà.
Zezuz umume'u ma'etymar rehe ma'emume'u haw rehe upurumu'e haw a'e kury
18 (Uze'eg wiwi Zezuz urewe kury.)
— Peinu katu heze'eg nehe ty wà. A'e mehe pekwaw katu putar ma'e tymar rehe purumu'e haw nehe. 19 Aze awa wenu Tupàn pureruze'egaw rehe ze'egaw a'e nehe, aze nukwaw katu kwaw a'e nehe, a'e awa nuzawy kwaw ma'eà'yz pe rupi u'ar ma'e kwer a'e nehe. Zurupari ur putar ipyr a'e nehe, o'ok putar Tupàn ze'eg ipy'a wi a'e nehe. 20 Amo awa wenu putar Tupàn ze'eg a'e nehe, hurywete putar henu mehe nehe. 21 Nuixe katu kwaw ize'eg ipy'a pe nehe. Nan kwehe tete uzewyr putar oho Tupàn wi nehe, ta'e teko upuraraw kar putar ma'erahy izupe a'e wà nehe xe, Tupàn rehe izeruzar haw rehe a'e wà nehe xe. Tàrityka'i upuir putar uzeruzar haw wi nehe. A'e awa a'e, nuzawy kwaw ma'eà'yz ita rehe u'ar ma'e kwer a'e. 22 Amo awa wenu putar Tupàn ze'eg a'e nehe no. Na'e ima'enukwaw katu wemetarer rehe nehe no. A'e mehe na'ima'enukwaw katu kwaw Tupàn rehe nehe. Uzewyr izuwi a'e. A'e awa nuzawy kwaw ma'eà'yz xu pyter pe u'ar ma'e kwer a'e. 23 Aze awa wenu Tupàn ze'eg, aze ukwaw katu henu mehe, a'e mehe nuzawy kwaw ma'eà'yz ywy ikatu haw rehe u'ar ma'e kwer a'e. Ma'eà'yz i'a katuahy a'e. Nezewegatete a'e awa weruzar katu Tupàn ze'eg a'e no.
Zezuz umume'u ka'akyr rehe ma'emume'u haw a'e kury
24 (Uze'eg wiwi Zezuz urewe.)
— Tupàn pureruze'egaw nuzawy kwaw amo awa uma'etym ma'e a'e, a'e awa utym ma'eà'yz ikatu ma'e oko pe a'e. 25 Pyhaw iàmàtyry'ymar ur a'e pe iko pe a'e, ka'akyr 'yz itym pà aroz 'yz inuromo a'e. Na'e uhem oho a'e wi. 26 Hezuz aroz. I'a etea'i kury. A'e 'ar mehe hezuz ka'a kyr a'e no. 27 Uma'ereko ma'e oho uzar pe wà, imume'u pà izupe wà. — Tuwihaw, i'i izupe wà. — Aroz 'yz ikatuahy ma'e erezutym neko pe ne. Màràzàwe tuwe ka'akyr hezuz kury, i'i izupe wà.
28 — Amo heàmàtyry'ymar nezewe haw uzapo ihewe a'e, i'i wanupe. — Aze pa, i'i izupe wà. — Aipo erezo'ok kar putar ka'akyr urewe ko 'ar rehe nehe, i'i izupe wà, hehe upuranu pà wà.
29 — Nan, i'i wanupe. — Aze ka'akyr pezo'ok ko 'ar rehe nehe, pezo'ok putar aroz ka'akyr inuromo har nehe no. Na'ikatu kwaw nezewe mehe nehe, i'i wanupe. 30 — Tuwe ka'akyr itua'u aroz inuromo nehe. — Ipo'o haw 'ar mehe nehe, nezewe a'e putar peme nehe. — Ka'akyr ràgypy pezo'ok nehe. Pemono'ono'og iàpixipixi pà nehe, tata pupe heityk pà nehe. A'e re pepo'o aroz nehe, tàpuz me hyru pupe imonokatu pà nehe, a'e putar peme nehe, i'i wanupe.
Uze'eg Zezuz ma'eà'yz pixika'i ma'e rehe a'e kury
31 Umume'u amo ma'emume'u haw urewe a'e kury.
— Tupàn pureruze'egaw a'e, nuzawy kwaw ma'eà'yz pixika'i ma'e mutar her ma'e a'e. Awa utym oho oko pe a'e. 32 Pixika'i hà'yzgwer. I'yw itua'u. Wiràmiri uzapo waity hàkà rehe wà.
Uze'eg typy'ak imuapiruru kar haw rehe a'e kury
33 Umume'u Zezuz amo typy'ak imuapiruru kar haw imume'u haw urewe a'e kury.
Tupàn pureruze'egaw a'e, nuzawy kwaw typy'ak imuapiruru kar haw a'e. Kuzà omono a'e ma'e typy'ak inuromo, 'y pupe imuàkym pà. Iapiruru tuwe typy'ak.
Zezuz upurumu'e ma'emume'u haw imume'u pà a'e kury
34 Umume'u Zezuz ma'emume'u haw teko wanupe a'e, ma'e rehe wamu'e pà a'e. Nupurumu'e kwaw ma'emume'u haw imume'u 'ym pà wanupe. Tuweharupi umume'u ma'e oho iko wanupe, wamu'e pà. 35 Ta'e nezewe i'i Tupàn ze'eg imume'u har kwehe arer a'e xe.
 
— Aze apurumu'e ihe nehe, amume'u putar ma'emume'u haw purupe nehe.
Ma'e ikwaw pyr 'ym amume'u putar wanupe nehe. Ywy iapo mehe arer we te ko 'ar rehe kury, teko nukwaw pixik kwaw agwer ma'e a'e wà.
Zezuz uze'eg ka'a kyr rehe a'e kury
36 Na'e wezar Zezuz teko katu pe a'e wà kury. Wixe tàpuz me. Ure hemimu'e ure, oroho ipyr ure, ma'e henoz pà izupe ure. — Uremu'e pe aroz rehe ka'akyr rehe nehe ty, uru'e izupe. — Mo wiko aroz ài a'e wà, mo wiko ka'a kyr ài a'e wà, uru'e izupe. 37 Umume'u Zezuz urewe.
— Ihe Awa ta'yr romo aiko ihe. Aiko aroz tymar ài ihe. 38 Ko ywy nuzawy kwaw ko a'e. Tupàn hemiruze'eg wiko aroz hà'yzgwer ài a'e wà. Zurupari hemiruze'eg wiko ka'akyr hà'yzgwer ài a'e wà no. 39 Zurupari ka'akyr hà'yzgwer tymar ài hekon a'e. Tupàn heko haw pe har a'e wà, nuzawy kwaw uma'ereko ma'e a'e wà. 40 Omono'og putar ka'a kyr oho wà nehe, tata pupe waneityk pà wà nehe. Nezewegatete iahykaw rehe nehe, ko 'ar ipaw mehe nehe, Tupàn uzepyk putar ikatu 'ym ma'e iapo har wanehe a'e nehe no.
41 Ihe Tupàn hemimur kar awa romo uzeapo ma'e kwer ihe, amono kar putar hereko haw pe har ywy rehe ihe wà nehe. O'ok putar ikatu 'ym ma'e iapo kar har a'e wà nehe, o'ok putar ikatu 'ym ma'e iapo har a'e wà nehe no, Tupàn hemiruze'eg wamyter wi a'e wà nehe no. 42 A'e re Tupàn heko haw pe har weityk putar tatahu pe a'e wà nehe. Heiheihem putar uzai'o pà wà nehe, wàzgyrygyryw pà wà nehe, ta'e hahy tuwe wanupe a'e nehe xe. 43 Teko paw wexak kwarahy a'e wà, ma'e ihyape katu mehe a'e wà. Nezewegatete teko paw wexak putar Tupàn hemiruze'eg wakatu haw a'e wà nehe no. Aze peapyakwar heta henu haw nehe, pezeapyaka katu ko ze'eg rehe nehe.
Uze'eg temetarer uzeàmim ma'e kwer rehe a'e kury
44 (Uze'eg wiwi Zezuz urewe.)
— Tupàn pureruze'egaw a'e, nuzawy kwaw temetarer uhua'u ma'e ko pe itym pyrer a'e. Amo awa wexak a'e temetarer a'e pe a'e. Nuiko kwaw a'e temetarer izar romo a'e. A'e rupi utym wi ipyipyk pà. Hurywete a'e, a'e rupi ume'eg uma'e oho paw rupi katete a'e. Oho ko zar pe kury. Ume'eg kar iko izuwi.
Uze'eg ita hekuzar katu ma'e rehe a'e kury
45 (Uze'eg wiwi Zezuz urewe.)
— Tupàn pureruze'egaw a'e, nuzawy kwaw ita hekuzar katu ma'e per her ma'e a'e. Awa wata putar oho iko taw nànàgatu ita hekuzar katu ma'e hekar pà a'e nehe. 46 Aze wexak nehe, ume'eg putar uma'e oho paw rupi katete a'e nehe. Uzewyr putar oho ita izar pe nehe, ime'eg kar pà izuwi nehe.
Uze'eg kyhapari rehe a'e kury
47 (Uze'eg wiwi Zezuz urewe.)
— Tupàn pureruze'egaw a'e, kyhapari 'y pe imomor pyr ài hekon a'e. Upyhyk ipira tetea'u wà.
48 Kyhapari tynehem mehe ipira pyhykar umutyk heraha 'y heme'ywyr a'e wà. Wapyk a'e pe wà, ipira wanexanexak pà wà. Aze ipira ikatu nehe, omono putar hyru pupe wà nehe. Aze na'ikatu kwaw nehe, weityk putar wà nehe. 49 Iahykaw 'ar mehe nezewe uzeapo putar nehe. Tupàn heko haw pe har omono'og putar ikatu 'ym ma'e iapo har oho a'e wà nehe, ikatu ma'e wamunyryk pà wanuwi a'e wà nehe. 50 Weityk putar ikatu 'ym ma'e iapo har tatahu pupe wà nehe, wamumaw pà wà nehe. Heiheihem putar uzai'o pà a'e pe wà nehe, wàzgyrygyryw pà wà nehe.
Uze'eg amo tàpuz izar rehe a'e kury
51 — Aipo pekwaw katu ko ma'e pe kury, i'i Zezuz urewe. — He'e ty, uru'e izupe. 52 A'e rupi uze'eg wi urewe.
— Ze'eg kwehe arer rehe upurumu'e ma'e a'e, aze uzemu'e Tupàn hemiruze'eg wainuromo nehe, wiko putar tàpuz zar ài a'e nehe. Heta tetea'u putar ma'e hàpuz me nehe. Heta izemàner ma'e kwehe arer nehe, heta ipyahu ma'e ko 'ar rehe har nehe no. Amo 'ar mehe o'ok putar ma'e kwehe arer a'e wi a'e nehe. Amo ae 'ar mehe o'ok putar ma'e ko 'ar rehe har a'e wi nehe no.
Nazare taw pe har nuzeruzar kwaw Zezuz rehe a'e wà kury
53 'Aw ma'emume'u haw imume'u paw ire uhem Zezuz oho a'e wi a'e kury. 54 Uzewyr oho weko awer pe kury, Nazare taw pe kury. Umu'e a'e pe har oho wazemono'ogaw pe wà. Henu har ipytuhegatu henu mehe wà.
— Ma'e pe uzemu'e a'e ma'e rehe a'e, i'i izupe wà. — Mo omono ukàgaw izupe a'e, a'e purumupytuhegatu kar haw iapo kar pà izupe a'e, i'i izupe wà.
55 — Ywyra pinar ta'yr romo hekon a'e. Mari imemyr romo hekon a'e. Xiak a'e, Zuze a'e no, Ximàw a'e no, Zut a'e no, tywyr romo wanekon a'e wà. Màràzàwe tuwe aipo pa, i'i izupe wà, uzehezehe upuranu pà wà.
56 — Heinyr paw rupi katete xe wanekon a'e wà no. Mo umuigo kar ikàg ma'e romo a'e. Mo umuigo kar ma'e kwaw par romo a'e, ma'e pe uzemu'e a'e, i'i izupe wà, uzehezehe upuranuranu pà wà.
57 A'e rupi nuzekaiw kwaw ize'eg rehe wà. Na'e uze'eg Zezuz urewe. — Taw nànànar paw umuwete katu Tupàn ze'eg imume'u har a'e wà. Aze wainuromo har romo hekon, xo a'e mehe zo numuawate kwaw a'e Tupàn ze'eg imume'u har a'e wà. Numuawate katu kwaw wà, ta'e wànàm romo hekon a'e xe, i'i urewe.
58 Nuzapo kwaw purumupytuhegatu kar haw tetea'u a'e pe wanuwa rupi a'e, ta'e nuzeruzar kwaw hehe a'e wà xe.