NAU

1
Tupàn wexak kar Nin tawhu pe uzeapo ma'e ràm Nau pe ipuahu zàwenugar pe a'e. Nau wiko Ewko tawhu pe har romo a'e.
Tupàn wikwahy Nin pe har wanupe
Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e a'e, na'iakatuwawahy kwaw amogwer tupàn wanehe a'e.
Wikwahy ma'e romo hekon. Uzepyk wàmàtyry'ymar wanehe.
Uzapo ma'e wàmàtyry'ymar wanupe, wanehe uzepyk pà.
Wikwahy mehe uzepyk wanehe.
Iàrew ikwahy haw a'e. Ikàg no. Nuezar kwaw ikatu 'ym ma'e wà, wanehe uzepyk 'ym pà wà.
 
Wata ywytuàiw myter pe.
Ywàkun nuzawy kwaw ywy ku'i kwer ipy iwy pe har wà. Umuzeupir upy pupe wata mehe.
Uze'egahy Tupàn yryhu pe. Na'e uxinig yryhu.
Umuxinig kar Tupàn yrykaw paw wà no.
Ka'api'i Màxà pe har, ka'api'i ywytyr Karamew rehe har no, uxinig wewer upaw rupi no.
Ma'eputyr ywytyr Irimano ywy rehe har wanehe har ipyw a'e wà no.
Ywytyruhu uryryryryz henataromo wà. Ywytyra'i uzekazeka wà.
Izexak kar mehe
ywy a'e, hehe har paw a'e wà no, uryryryryz a'e wà no.
Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e ikwahy mehe, ni amo nupuner kwaw upu'àmaw rehe wà.
Mo upuner ikwahy haw ipuraraw paw rehe wà.
Ikwahy haw uwyryk oho iko tata yrykawhu romo uzeapo ma'e kwer ài.
Henataromo itahu uzekazeka wà.
 
Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e ikatu a'e.
Wemiaihu waneko haw zawaiw katu mehe upyro wà kury.
— Ezekaiw katu herehe nehe, aze i'i amo izupe, uzekaiw katu putar hehe a'e nehe.
'Y tyhu haw weraha ma'e paw wenataromo. Nezewegatete Tupàn umumaw wàmàtyry'ymar wà no. Amo ipurumumaw wer Tupàn rehe wà.
Tupàn omono kar a'e teko umàno ma'e kwer wanenaw pe wà. Omono kar wàmàtyry'ymar umàno ma'e kwer waneko haw pe wà.
Ma'e ikatu 'ym ma'e Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e pe penemiapo ràm pemume'u peiko pezeupeupe.
Pemumaw putar upaw rupi a'e nehe.
Ni amo teko nuzàmàtyry'ym kwaw Tupàn mokoz haw wà.
10 Peiko xu tyw ài pe. Peiko ka'akyr uxinig ma'e kwer ài pe no.
Tupàn umunyk putar tata penehe nehe. Pekaz putar upaw rupi nehe.
 
11 Amo awa ur Nin tawhu wi a'e. Ikatu 'ym ma'e iapo har romo hekon a'e. Ikatu 'ym ma'e rehe ipurapo wer Tupàn pe kury. 12 Tupàn uze'eg teko Izaew wanupe.
 
— Amumaw kar putar Axir paw ihe wà nehe. Ukàzym putar wà nehe.
Ko 'ar rehe ikàg a'e wà. Heta tetea'u wà no.
Nezewe rehe we amumaw putar wà nehe. Apuraraw kar ma'erahy peme.
Nazapo wi pixik kwaw agwer ma'e nehe.
13 Apupyro putar Axir wakàgaw ihe nehe.
Apueraha putar uma'erekoahy e ma'e romo peneko haw wi nehe,
i'i Tupàn wanupe.
14 Uze'eg Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e Axir wanuwihawete rehe kury.
— Nata'yr kwaw nehe.
Nezewe mehe her ukàzym putar nehe.
Azukazuka putar izar tupàn a'ua'u wanagapaw tàpuzuhu pe har ihe wà nehe.
Azutym putar hetekwer ihe nehe.
Ta'e iaiw a'e xe,
i'i Tupàn wanupe.
 
15 Pexak kury. Amo ze'eg herur har ur iko ywytyruhu rehe ze'eg ikatu ma'e herur pà a'e kury. Zeàmàtyry'ymawhu ipaw pàwàm umume'u putar zanewe nehe. Teko Zuta wà, pezapo pepynykawhu nehe. Pemono ma'e Tupàn pe penemimume'u kwer izupe nehe kury. Ta'e ni amo zauxiapekwer amo ae ywy rehe har nuixe pixik kwaw peiwy rehe a'e wà nehe xe. Amumaw a'e zauxiapekwer paw ihe wà.