1.list Korintským
1
Pavel, podle Boží vůle povolaný apoštol Ježíše Krista, a bratr Sostenes církvi Boží, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista na každém místě, jejich i našem: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a [od] Pána Ježíše Krista. Vždycky za vás děkuji svému Bohu pro tu Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši, že jste v něm obohaceni v každém ohledu, každým slovem i veškerým poznáním, (poněvadž mezi vámi bylo utvrzeno Kristovo svědectví), takže nemáte nedostatek v žádném daru a očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista, který vás také utvrdí až do konce, [abyste byli] bezúhonní v den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný [je] Bůh, jímž jste byli povoláni ke společenství jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána! 10 Prosím vás však, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a aby mezi vámi nebyly roztržky, ale abyste byli dokonale spojeni v téže mysli a v tomtéž úsudku. 11 Chloini [domácí] mi totiž o vás, moji bratři, oznámili, že jsou mezi vámi sváry. 12 Míním pak to, že každý z vás říká: “Já jsem Pavlův,” “Já zase Apollův,” “Já zase Kéfův” a “Já zase Kristův.” 13 Je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Anebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavla? 14 Děkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokřtil, kromě Krispa a Gaia, 15 aby někdo neřekl, že jsem křtil ve své jméno. 16 Pokřtil jsem vlastně i Štěpánův dům. Jinak nevím, že bych pokřtil někoho dalšího. 17 Kristus mě totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, ne v moudrosti řeči, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž. 18 Neboť slovo kříže je těm, kteří hynou, bláznovstvím, ale pro nás, kteří docházímespasení, je [to] Boží moc. 19 Je přece napsáno: “Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.” 20 Kde [je] moudrý? Kde zákoník? Kde [je] myslitel tohoto věku? Neobrátil Bůh moudrost tohoto světa v bláznovství? 21 Když totiž v Boží moudrosti svět nepoznal Boha skrze moudrost, zalíbilo se Bohu spasit věřící skrze bláznivost kázání. 22 Židé totiž žádají znamení, Řekové zase hledají moudrost, 23 ale my kážeme Krista ukřižovaného - pohoršení pro Židy a bláznovství pro Řeky, 24 těm však, kteří jsou povoláni, jak Židům, tak Řekům, Krista - Boží moc a Boží moudrost. 25 Protože Boží bláznivé je moudřejší než lidé a Boží slabé je silnější než lidé. 26 Vidíte přece své povolání, bratři, že nemnozí [jsou] moudří podle těla, nemnozí mocní, nemnozí urození. 27 Ale bláznivé tohoto světa Bůh vyvolil, aby zahanbil moudré. A slabé tohoto světa Bůh vyvolil, aby zahanbil silné. 28 A neurozené tohoto světa a opovržené Bůh vyvolil, ba dokonce to, co není, aby obrátil vniveč to, co je, 29 aby se před ním nemohlo chlubit žádné tělo. 30 Vy jste však z něho v Kristu Ježíši, který se nám stal Boží moudrostí, spravedlností, posvěcením i vykoupením, 31 aby [bylo] tak, jak je napsáno: “Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.”