1.list Janův
1
Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme svýma očima viděli, co jsme spatřili a [čeho] se naše ruce dotýkaly: o Slovu života. Ten život byl zjeven a [my] jsme viděli a svědčíme a oznamujeme vám ten věčný život, který byl u Otce a byl nám zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, [to] vám oznamujeme, abyste i vy měli společenství s námi; a naše společenství [je] s Otcem i s jeho Synem Ježíšem Kristem. A toto vám píšeme, aby vaše radost byla úplná. To je pak to poselství, které jsme slyšeli od něho a oznamujeme vám, že Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Řekneme-li, že s ním máme společenství, a chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Chodíme-li však ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od veškerého hříchu. Řekneme-li, že [žádný] hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Jestliže [však] budeme své hříchy vyznávat, [Bůh] je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od veškeré nepravosti. 10 Řekneme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.