1.list Petrův
1
Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bitynii, vyvoleným podle předzvědění Boha Otce v posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Kéž je vám rozmnožena milost a pokoj. Požehnaný [buď] Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, k nepomíjejícímu, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví zachovanému v nebesích pro vás, kdo jste Boží mocí střeženi skrze víru ke spasení připravenému, aby bylo zjeveno v posledním čase. V tom se radujete, i když jste nyní, je-li [to] potřebné, maličko zarmouceni různými zkouškami, aby se pravost vaší víry (mnohem dražší než zlato, které pomíjí, ačkoli se zkouší ohněm) ukázala k [vaší] chvále, cti a slávě při zjevení Ježíše Krista. I když jste ho neviděli, milujete [ho]; a i když [ho] dosud nevidíte, přece v něj věříte a radujete se nevýslovnou radostí plnou slávy, zatímco docházíte cíle své víry, [totiž] spasení duší. 10 Toto spasení se snažili vyhledat a objevit proroci, kteří prorokovali o té milosti, která [měla přijít] k vám. 11 Zkoumali, co a pro kterou dobu [jim] ukazoval ten, který byl v nich, [totiž] Kristův Duch, předem svědčící o Kristových utrpeních a [o] veliké slávě, která [přijde] po nich. 12 Jim bylo zjeveno, že ne sobě, ale nám zprostředkovávali to, co vám nyní bylo oznámeno skrze ty, kdo vám kázali evangelium v Duchu Svatém poslaném z nebe. Do těchto věcí touží nahlédnout andělé. 13 Proto přepásejte bedra svojí mysli, buďte střízliví a dokonale se spolehněte na milost, kterou vám přináší zjevení Ježíše Krista. 14 Jakožto poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem [jako] v [době] své nevědomosti, 15 ale jako [je] svatý Ten, který vás povolal, buďte i vy ve všem svém chování svatí. 16 Je přece napsáno: “Buďte svatí, neboť já jsem svatý.” 17 Nazýváte-li Otcem Toho, který bez ohledu na osobu soudí každého podle [jeho] díla, prožijte čas svého pobytu [zde] v bázni. 18 Víte přece, že jste ze svého marného životního způsobu předaného od otců nebyli vykoupeni pomíjejícími věcmi, [totiž] stříbrem nebo zlatem, 19 ale drahou krví Krista jakožto beránka bez úhony a poskvrny. 20 Ten byl vybrán předem, před založením světa, ale zjeven byl [až] v těchto posledních časech pro vás, 21 kteří skrze něj věříte v Boha, jenž ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu. 22 Když jste poslušností pravdě skrze Ducha očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce. 23 Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale [z] nepomíjivého, skrze živé a na věky zůstávající Boží slovo. 24 Vždyť: “Veškeré tělo [je] jako tráva a všechna lidská sláva jako květ trávy. Tráva uschla a její květ opadal, 25 ale Pánova řeč zůstává navěky.” A to je to slovo, jímž vám bylo vyhlášeno evangelium.