1.list Timoteovi
1
Pavel, apoštol Ježíše Krista, podle přikázání Boha, našeho Spasitele, a Pána Ježíše Krista, naší naděje, Timoteovi, [svému] vlastnímu synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha, našeho Otce, a [od] Ježíše Krista, našeho Pána. Jako jsem tě [už] prosil, když jsem šel do Makedonie, zůstaň v Efezu a přikaž některým [lidem], aby neučili jiná učení a nezabývali se bájemi a nekonečným vykládáním rodokmenů, neboť to dává vznik hádkám spíše než Božímu budování, které je ve víře. Vždyť cílem přikázání je láska z čistého srdce, dobrého svědomí a nepředstírané víry, od čehož někteří zbloudili, když se uchýlili k prázdnému tlachání. Chtějí být učiteli Zákona, přitom [však] nechápou ani to, co říkají, ani [to,] na čem trvají. Víme ovšem, že Zákon [je] dobrý, užívá-li ho někdo náležitě a s vědomím toho, že Zákon není uložen spravedlivému, ale nespravedlivým a nepoddaným, bezbožným a hříšníkům, nesvatým a světským [lidem], otcovrahům, matkovrahům a vrahům [vůbec], 10 smilníkům, homosexuálům, obchodníkům s lidmi, lhářům, křivopřísežníkům a čemukoliv jinému, co je v rozporu se zdravým učením 11 podle slavného evangelia požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. 12 Jsem tedy vděčný tomu, který mě zmocnil, našemu Pánu Ježíši Kristu, že mě považoval za věrného a postavil mě do [této] služby. 13 Předtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a trýznitel, ale dostalo se mi milosrdenství, neboť jsem [to] činil nevědomě a v nevěře. 14 Milost našeho Pána se tedy nesmírně rozhojnila [spolu] s vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši. 15 To slovo [je] spolehlivé a hodné úplného přijetí, [totiž] že Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky, z nichž já jsem první. 16 Ale proto se mi dostalo milosrdenství, aby Kristus Ježíš na mně [jako] prvním ukázal veškerou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu. 17 Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému moudrému Bohu [buď] čest a sláva na věky věků! Amen. 18 Toto přikázání ti ukládám, [můj] synu Timoteji, podle předešlých proroctví o tobě, abys skrze ně bojoval dobrý boj, 19 maje víru a dobré svědomí, které někteří odvrhli a ztroskotali ve víře 20 (z nichž je Hymeneus a Alexandr, které jsem vydal Satanovi, aby se odnaučili rouhat).