2
Především pak žádám, aby se konaly prosby, modlitby, žádosti a díkůčinění za všechny lidi, za krále i [za] všechny, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti; neboť to [je] dobré a vzácné v očích našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. [Je] přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny na svědectví v patřičný čas, k čemuž jsem byl já postaven za kazatele a apoštola (říkám pravdu v Kristu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě. Proto si přeji, aby se muži modlili na každém místě, zvedajíce svaté ruce bez hněvu a bez pochybování. Podobně také, aby se ženy zdobily upraveným oděvem, s cudností a rozvahou, ne zaplétáním [vlasů], zlatem, perlami nebo drahým rouchem, 10 ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti. 11 Ať se žena učí v tichosti a s veškerou poddaností. 12 Ženě pak nedovoluji učit ani ovládat [jejího] muže, ale ať je v tichosti. 13 Vždyť nejdříve byl stvořen Adam, potom Eva. 14 A Adam nebyl oklamán, ale žena byla oklamána a upadla do přestoupení. 15 Bude však ochráněna během rození dětí, zůstanou-li ve víře, lásce a svatosti s rozvahou.